Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 12 Next »

 

Sumár vlastností Centrálneho modelu v. 1.1 (2018-02-28)

 • "zoštíhlenie" modelu:
  • Ontológia kdp, identifier a resource bola odstránená.
   • Centrálny model údajov neprebral pôvodné popisy dátových prvkov z KDP, nakoľko architektúra CMÚ je presnejšia (ontológia) ako historické KDP (thesaurus). Avšak pre lepšiu informatívnosť dátové prvky, ktoré vyšli z KDP, obsahujú referenciu na historícký KDP kód. Centrálny model údajov používa svoju vlastnú sémantiku (dedenie, relácie a podobne). Pôvodné vlastnosti KDP ako podradené prvky, resp. použitie "zložených" dátových prvkov sa do CMÚ neprenieslo. Jednotlivé textácie popisu dátových prvkov z KDP boli podľa významu daného dátového prvku upravené.
   • Namiesto ontológie identifier sa používa priamo štandard ADMS.
   • Namiesto res:validFrom, res:validTo a res:gestor sa priamo používajú štandardizované vlastnosti schema:startDate, schema:endDate a dct:publisher.

 • zefektívnenie modelu:
  • Z dôvodu veľkého množstva rôznych časových dátových vlastností ohraničujúcich nejaký časový úsek (pper:civilDisabilityStarted, pper:civilDisabilityTerminated, pper:occupationBanStarted, pper:occupationBanTerminated, pper:permanentResidenceStarted, pper:permanentResidenceTerminated, lsub:started, lsub:terminated, ... ) bola do CMÚ zahrnutá trieda dct:PeriodOfTime (schema:startDate, schema:endDate), ktorá sa používa pre všetky entity rovnako. Tie triedy, ktoré vykazujú časovú zložku dedia z tohto typu.
  • Číselníky, klasifikácie, resp. hierarchie sú jednotne reprezentované prostredníctvom SKOS ontológie, tj. samotná číselníková hodnota je typu skos:Concept.  V prípade, že číselník predstavuje logické zovšeobecnenie daného objektu (napr. typ právneho subjektu je akciová spoločnosť), tak tento vzťah (lsub:legalFormType)  dedí z vlastnosti dct:type, čo spresňuje správnosť modelu a zefektívňuje i vyhľadávanie. Ďaľšiou výhodou je zjednotenie popisných vlastností číselníkových hodnôt. Namiesto rôznych ako napr. loca:buildingName, loca:streetName a podobne, je vždy povinná popisná hodnota skos:prefLabel, ktorá môže byť v prípade potreby doplnená o ďalšie anotačné vlastnosti (skos:altLabel, skos:symbol, ...).
 • zachovanie spätnej konzistencie modelu:
  • Žiadny schválený URI identifikátor sa nemenil.
 • No labels
Unknown macro: {add-label}