Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Agenda: 

1. Študenti FIIT  (cca 30min)- prezentácia projektu k nástroju validácie

2. M. Liška/ M. Šurek-  Slovenský rámec pre sémantickú interoperabilitu (cca 1 hod.)

 • aktualizácia centrálneho modelu- verzia 1.1,
 • štandardizovaná štruktúra údajov pre popis elektoronických služieb- štandard CSPV-AP
 • návrh na doplnenie SHACL do § 13
 • dátové prvky pre metaúdaje elektronických formulárov

3. Š. Szilva: (cca 1 hod) 

a) Opatrenie o jednotnom formáte elektronických správ (nová hodnota atribútu "class" pre element "object")

 • Schémy správ Sk-Talk (nová verzia), 
 • štandardizácia spôsobu prenosu doručovacej adresy v Sk-Talk (nový class alebo nový technický kontajner)  
 • nová hodnota PAYMENT_ORDER v atribúte "class" pre element  "object"
 • upresnenia pravidiel používania jednotlivých elementov a atribútov,

b) Štandardizácia vytvárania dátovej štruktúry elektronických formulárov

 • pokročilé formátovanie dátového obsahu vo formulároch (napr. rozhodnutia s tabuľkami, kurzívou a pod.), 
 • uplatňovanie § 28 ods. 6 - metodika a štandardizácia, 

c) Návrh MZ SR na doplnenie základného číselníka ("Identifikátor záznamu o povolení", "Identifikátor  záznamu o zdravotníckom zariadení" podľa zákona č. 578/2004 Z. z.) 

d) Metodika k § 51 až 53 Výnosu o štandardoch a metodika pre štandaradizovaný obsah a spôsob zverejňovania datasetov na základe úlohy B.51 z uznesenia vlády č. 106/2017 k OGP 

e) Návrh štandardov pre analytickú vrstvu vo verejnej správe, internet vecí a Big Data (apríl 2018 - úloha z NKIVS)

Ďalšia agend (v prípade dostatku času):

 • Číselníky hodnôt pre automatizované spracúvanie formulárov v zmysle prílohy č. 3 výnosu
 • Dátový prvok Nationality a základný číselník CL010131
 • Jednotné referencovateľné identifikátory a prechod z pôvodných identifikátorov, povinnosť publikovať prevodové tabuľky 
 • No labels
Unknown macro: {add-label}