Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 44 Next »

Štandard pre metadáta katalógu, datasetu a distribúcie vychádza z európskeho štandardu DCAT-AP 1.1. Obsahuje tri základné entity: 1) Katalóg, 2) Dataset a 3) Distribúcia. Katalóg je množina datasetov alebo ďalších vnorených katalógov, dataset sú predmetné údaje a distribúcia je fyzická forma datasetu.

Katalóg:

Trieda:

Povinnosť použitia

Názov dátového prvku

Popis

Identifikátor dátového prvku

Referencia

Povinný

Katalóg

Katalóg (databáza) obsahujúca Datasety.

dcat:Catalog

https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#class-catalog

Vlastnosti triedy: 

Povinnosť použitia

Názov

Identifikátor dátového prvku

Dátový typ

Popis

Prípustný počet výskytov

Povinný

názov

dct:title

rdfs:Literal

názov katalógu s jazykovou príslušnosťou

1..n

Povinný

popis

dct:description

rdfs:Literal

popis katalógu

1..n

Povinný

vydavateľ

dct:publisher

foaf:Agent

entita zodpovedná za publikovanie katalógu

1

Povinný

dataset

dcat:dataset

dcat:Dataset

dataset patriaci do katalógu

1..n

Nepovinný

domovská stránka

foaf:homepage

foaf:Document

domovská stránka pre katalóg

0..1

Nepovinný

jazyk

dct:language

dct:LinguisticSystem

predvolený jazyk používaný v katalógu

0..n

Nepovinný

licencia

dct:license

dct:LicenseDocument

licencia pre katalóg

0..1

Nepovinný

dátum vydania

dct:issued

rdfs:Literal

dátum zverejnenia

0..1

Nepovinný

témy katalógu

dcat:themeTaxonomy

skos:ConceptScheme

použitie SKOS na klasifikáciu datasetov v katalógu

0..n

Nepovinný

dátum modifikácie

dct:modified

rdfs:Literal

dátum poslednej aktualizácie katalógu

0..1

Nepovinný

má časť

dct:hasPart

dcat:Catalog

katalóg obsahuje vnorený katalóg

0..n

Nepovinný

je súčasťou

dct:isPartOf

dcat:Catalog

katalóg je obsiahnutý v nadradenom katalógu

0..1

Nepovinný

práva

dct:rights

dct:RightsStatement

špecifikácia práv súvisiaca s daným katalógom

0..1

Nepovinný

geografická príslušnosť katalógu

dct:spatial

dct:Location

vlastnosť vyjadruje geografickú príslušnosť pre katalog

0..n

 

<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#">
 
	<dcat:Catalog rdf:about="https://data.gov.sk/set/catalog/address-register">
	  <dct:issued rdf:datatype="&xsd;dateTime">2016-01-01T00:00:01Z</dct:issued>
	  <dct:modified rdf:datatype="&xsd;dateTime">2017-01-01T00:00:01Z</dct:modified>
     <dct:title xml:lang="sk">Register adries</dct:title>
  	<dct:title xml:lang="en">Address Register Catalog</dct:title>
	  <dct:description xml:lang="sk">Katalóg adries obsahuje všetky entity, ktoré sú súčasťou referenčného registra adries</dct:description>
		<dct:publisher rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151866"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/region/2017-01-01"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/county/2017-01-01"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/municipality/2017-01-01"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/district/2017-01-01"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/street/2017-01-01"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/street-geometry/2017-01-01"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/building/2017-01-01"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/apartment/2017-01-01"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/entrance/2017-01-01"/>
	</dcat:Catalog>

</rdf:RDF>

Dataset:

Trieda:

Povinnosť použitia

Názov dátového prvku

Popis

Identifikátor dátového prvku

Referencia

Povinný

Dataset

konceptuálna entita reprezentujúca publikovanú informáciu

dcat:Dataset

https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Class:_Dataset

Vlastnosti triedy: 

Povinnosť použitia

Názov

Identifikátor dátového prvku

Dátový typ

Popis

Prípustný počet výskytov

Povinný

Názov

dct:title

rdfs:Literal

názov datasetu

1..n

Povinný

Popis

dct:description

rdfs:Literal

popis datasetu

1..n

Povinný

Vydavateľ

dct:publisher

foaf:Agent

entita zodpovedná za publikovanie datasetu

1

Povinný

Dátum vydania

dct:issued

rdfs:Literal

dátum zverejnenia

1

Povinný

Správca

dcatsk:maintaner

foaf:Agent

zodpovedný za kvalitu

1

Povinný

URL

dcat:landingPage

foaf:Document

URL na ktorej je Dataset sprístupnený so svojimi distribúciami

1..n

Povinný

Verzia

owl:versionInfo

rdfs:Literal

informácia o verzii (číslo, alebo iná reprezentácia)

1

Povinný

Autor

dct:creator

foaf:Agent

tvorca daného datasetu

1..n

 

 

 

Názov vlastnostiTyp vlastnostiHodnota vlastnostiPočetnosťPopis
http://www.w3.org/ns/dcat#Catalogowl:ClassURI1Trieda vyjadrujúca katalóg datasetov
http://purl.org/dc/terms/titleowl:DatatypePropertyxsd:string s locale (identifikáciou jazyka)1...nLokalizovaný názov katalógu (početnosť pre každú jazykovú mutáciu)
http://purl.org/dc/terms/issuedowl:DatatypePropertyxsd:datetime0..1Dátum publikácie katalógu
http://purl.org/dc/terms/modifiedowl:DatatypePropertyxsd:datetime alebo xsd:date0...1Dátum úpravy katalógu
http://purl.org/dc/terms/publisherowl:ObjectPropertyURI typu pper:PhysicalPerson alebo lsub:LegalSubject1Entita (organizácia) zodpovedná za publikáciu katalógu

http://www.w3.org/ns/dcat#dataset

owl:ObjectPropertyURI typu http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset1...nReferencia na dataset, ktorý je súčasťou katalógu
http://purl.org/dc/terms/descriptionowl:DatatypePropertyxsd:string s locale (identifikáciou jazyka)1...nLokalizovaný popis katalógu (početnosť pre každú jazykovú mutáciu)
http://purl.org/dc/terms/spatialowl:ObjectPropertyURI typu http://purl.org/dc/terms/Location0...nReferencia na geografické oblasti, ktoré katalóg pokrýva
http://purl.org/dc/terms/hasPartOfowl:ObjectPropertyURI typu http://www.w3.org/ns/dcat#Catalog0...1Odkaz na podriadené súčasti katalógu
http://purl.org/dc/terms/isPartOfowl:ObjectPropertyURI typu http://www.w3.org/ns/dcat#Catalog0...1Odkaz na katalóg, ktorého je daný katalóg súčasťou

 

Príklad: Definícia katalógu Register adries :

 

Publikácia datasetu:

Správne definovaný dataset, tj. dcat:Dataset obsahuje nasledovné atribúty, ktorých prítomnosť v datasete je vyjadrená stĺpcom Početnosť :

Názov vlastnostiTyp vlastnostiHodnota vlastnostiPočetnosťPopis
http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset
owl:ClassURI1Trieda vyjadrujúca verzionovateľný obsah typu dataset.
http://purl.org/dc/terms/typeowl:ObjectProperty

URI typu verzionovateľného obsahu

definovaného v

http://purl.org/adms/assettype/

1Typ verzionovateľného obsahu
http://purl.org/dc/terms/titleowl:DatatypePropertyxsd:string spolu s jazykom1...nLokalizovaný názov verzionovateľného obsahu
http://www.w3.org/ns/dcat#contactPoint
owl:ObjectPropertyURI vcard:Kind0...nKontaktná osoba
http://www.w3.org/ns/dcat#distribution
owl:ObjectPropertyURI typu dcat:Distribution0...nReferencia na dcat Distribution
http://purl.org/dc/terms/descriptionowl:DatatypePropertyxsd:string spolu s jazykom1...nLokalizovaný popis obsahu datasetu
http://www.w3.org/ns/dcat#theme
owl:ObjectPropertyURI 

Referencia na štandardizovaný dátový prvok alebo

indivíduum z číselníka, ktorá vystihuje obsah datasetu

http://www.w3.org/2002/07/owl#versionInfo

owl:DatatypePropertyxsd:string1identifikátor verzie, ktorý je súčasťou URI

http://www.w3.org/ns/adms#status

owl:ObjectPropertyURI1

Stav definovaný buď ako http://purl.org/adms/status/Completed

alebo http://purl.org/adms/status/UnderDevelopment

http://www.w3.org/ns/adms#versionNotes

owl:DatatypePropertyxsd:string1Poznámky k danej verzii
http://purl.org/dc/terms/isVersionOfowl:ObjectPropertyURI datasetu1Referencia na dataset, ktorého je daný Dataset verziou
http://schema.org/startDateowl:DatatypePropertyxsd:dateTime1Verzia platná od
http://schema.org/endDateowl:DatatypePropertyxsd:dateTime0....1Verzia platná do
http://purl.org/dc/terms/modifiedowl:DatatypePropertyxsd:dateTime0....1Verzia modifikovaná
http://purl.org/dc/terms/creatorowl:ObjectPropertyURI1....nTvorca verzionovateľného objektu
http://purl.org/dc/terms/contributorowl:ObjectPropertyURI0....nPrispievateľ verzionovateľného objektu
https://data.gov.sk/def/ontology/resource/languageowl:ObjectPropertyURI1

Hodnota language z číselníka https://data.gov.sk/set/codelist/CL010076

 

Príklad verzionovateľného obsahu číselníka krajov tj. verzionovaný dataset. Okrem verzionovaného datasetu môže existovať aj dataset bez verzie.

<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#">
 
	<dcat:Dataset rdf:about="https://data.gov.sk/set/data/region/2017-01-01">
  	<dct:type rdf:resource="http://purl.org/adms/assettype/CodeList"/>
  	<dct:title xml:lang="sk">Kraj - konsolidované dáta</dct:title>
  	<dct:title xml:lang="en">Region - consolidated data</dct:title>
  	<dct:publisher rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151866"/>
  	<dct:description xml:lang="sk">Dataset obsahuje informácie o krajoch na Slovensku./dct:description>
 		<dcat:theme rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/Region"/>
		<schema:startDate rdf:datatype="&xsd;date">2017-01-01</schema:startDate>
  	<dct:created rdf:datatype="&xsd;dateTime">2017-01-01T00:00:00Z</dct:created>
  	<dct:modified rdf:datatype="&xsd;dateTime">2017-01-01T00:00:01Z</dct:modified>
  	<dct:creator rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/miroslavliska" />
  	<dct:contributor rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/mareksurek" />
  	<owl:versionInfo rdf:datatype="&xsd;string">2017-01-01</owl:versionInfo>
  	<adms:status rdf:resource="http://purl.org/adms/status/Completed"/>
  	<dct:isVersionOf rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/region"/>
  	<dcat:distribution rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/region/2017-01-01.rdf"/>
  </dcat:Dataset>

</rdf:RDF>

Publikácia distribúcie datasetu:

Správne definovaná distribúcia datasetu, tj. adms:AssetDistribution obsahuje tieto entity, ktoré sú :

Názov vlastnostiTyp vlastnostiHodnota vlastnostiPočetnosťPopis
http://www.w3.org/ns/dcat#Distributionowl:ClassURI1Trieda vyjadrujúca verziu obsahu

http://www.w3.org/ns/dcat#accessURL

owl:DatatypePropertyURL0...1URL odkaz na popis

http://www.w3.org/ns/dcat#downloadURL

owl:DatatypePropertyURL0...1URL odkaz na stiahnutie distribúcie

http://www.w3.org/ns/dcat#mediaType

owl:DatatypePropertyxsd:string1Jedna z hodnôt podľa špecifikácie RFC 6838
http://purl.org/dc/terms/license URI1URI dostupných licencí zo zoznamu v A.4.5.3.1 Licencie
<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#"
  xmlns:schema="http://schema.org/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#">

	 <dcat:Distribution rdf:about="https://data.gov.sk/set/data/region/2017-01-01.rdf">
  	<dcat:accessURL rdf:resource="https://data.gov.sk/"/>
  	<dcat:downloadURL rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/region/2017-01-01.rdf"/>
  	<dcat:mediaType rdf:datatype="&xsd;string">application/rdf+xml</dcat:mediaType>
  	<dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0"/>
	</dcat:Distribution>

</rdf:RDF>
 • No labels