Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 49 Current »

Pravidlá pre publikáciu otvorených údajov

Štandard pre metadáta katalógu, datasetu a distribúcie vychádza z európskeho štandardu DCAT-AP 1.1. Obsahuje tri základné entity: 1) Katalóg, 2) Dataset a 3) Distribúcia. Katalóg je množina datasetov alebo ďalších vnorených katalógov, dataset sú predmetné údaje a distribúcia je fyzická forma datasetu.

Katalóg:

Trieda:

Povinnosť použitia

Názov dátového prvku

Popis

Identifikátor dátového prvku

Referencia

Povinný

Katalóg

Katalóg (databáza) obsahujúca Datasety.

dcat:Catalog

https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#class-catalog

Vlastnosti triedy: 

Povinnosť použitia

Názov

Identifikátor dátového prvku

Dátový typ

Popis

Prípustný počet výskytov

Povinný

názov

dct:title

rdfs:Literal

názov katalógu s jazykovou príslušnosťou

1..n

Povinný

popis

dct:description

rdfs:Literal

popis katalógu

1..n

Povinný

vydavateľ

dct:publisher

foaf:Agent

entita zodpovedná za publikovanie katalógu

1

Povinný

dataset

dcat:dataset

dcat:Dataset

dataset patriaci do katalógu

1..n

Nepovinný

domovská stránka

foaf:homepage

foaf:Document

domovská stránka pre katalóg

0..1

Nepovinný

jazyk

dct:language

dct:LinguisticSystem

predvolený jazyk používaný v katalógu

0..n

Nepovinný

licencia

dct:license

dct:LicenseDocument

licencia pre katalóg

0..1

Nepovinný

dátum vydania

dct:issued

rdfs:Literal

dátum zverejnenia

0..1

Nepovinný

témy katalógu

dcat:themeTaxonomy

skos:ConceptScheme

použitie SKOS na klasifikáciu datasetov v katalógu

0..n

Nepovinný

dátum modifikácie

dct:modified

rdfs:Literal

dátum poslednej aktualizácie katalógu

0..1

Nepovinný

má časť

dct:hasPart

dcat:Catalog

katalóg obsahuje vnorený katalóg

0..n

Nepovinný

je súčasťou

dct:isPartOf

dcat:Catalog

katalóg je obsiahnutý v nadradenom katalógu

0..1

Nepovinný

práva

dct:rights

dct:RightsStatement

špecifikácia práv súvisiaca s daným katalógom

0..1

Nepovinný

geografická príslušnosť katalógu

dct:spatial

dct:Location

vlastnosť vyjadruje geografickú príslušnosť pre katalog

0..n


Príklad: Katalóg ulíc (všetky publikované datasety ulíc v čase)

<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#">
 
	<dcat:Catalog rdf:about="https://data.gov.sk/set/catalog/streets">
	  <dct:issued rdf:datatype="&xsd;dateTime">2016-01-01T00:00:01Z</dct:issued>
	  <dct:modified rdf:datatype="&xsd;dateTime">2017-01-01T00:00:01Z</dct:modified>
     <dct:title xml:lang="sk">Katalóg ulíc SR</dct:title>
  	<dct:title xml:lang="en">Streets of Slovakia Catalog</dct:title>
	  <dct:description xml:lang="sk">Katalóg ulíc obsahuje všetky publikované datasety ulíc v čase</dct:description>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/street/2015-01-01"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/street/2016-01-01"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/street/2017-01-01"/>
	</dcat:Catalog>

</rdf:RDF>


Príklad: Register adries: Katalóg katalógov

<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#">
 
	<dcat:Catalog rdf:about="https://data.gov.sk/set/catalog/streets">
	  <dct:issued rdf:datatype="&xsd;dateTime">2016-01-01T00:00:01Z</dct:issued>
	  <dct:modified rdf:datatype="&xsd;dateTime">2017-01-01T00:00:01Z</dct:modified>
    <dct:title xml:lang="sk">Katalóg ulíc SR</dct:title>
  	<dct:title xml:lang="en">Streets of Slovakia Catalog</dct:title>
	  <dct:description xml:lang="sk">Katalóg ulíc obsahuje všetky publikované datasety ulíc v čase</dct:description>
  	<dct:hasPart rdf:resource="https://data.gov.sk/set/catalog/street"/>
  	<dct:hasPart rdf:resource="https://data.gov.sk/set/catalog/entrance"/>
  	<dct:hasPart rdf:resource="https://data.gov.sk/set/catalog/building"/>
	</dcat:Catalog>

</rdf:RDF>

Dataset:

Trieda:

Povinnosť použitia

Názov dátového prvku

Popis

Identifikátor dátového prvku

Referencia

Povinný

Dataset

konceptuálna entita reprezentujúca publikovanú informáciu

dcat:Dataset

https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Class:_Dataset

Vlastnosti triedy: 

Povinnosť použitiaNázovIdentifikátor dátového prvkuDátový typPopisPrípustný počet výskytov
PovinnýNázovdct:titlerdfs:Literalnázov datasetu1..n
PovinnýPopisdct:descriptionrdfs:Literalpopis datasetu1..n
PovinnýVydavateľdct:publisherfoaf:Agententita zodpovedná za publikovanie datasetu1
PovinnýDátum vydaniadct:issuedrdfs:Literaldátum zverejnenia1
PovinnýSprávcadcatsk:maintanerfoaf:Agentzodpovedný za kvalitu1
PovinnýURLdcat:landingPagefoaf:DocumentURL na ktorej je Dataset sprístupnený so svojimi distribúciami1..n
PovinnýVerziaowl:versionInfordfs:Literalinformácia o verzii (číslo, alebo iná reprezentácia)1
PovinnýAutordct:creatorfoaf:Agenttvorca daného datasetu1..n
PovinnýTéma datasetudcat:themeskos:Conceptsúvisiace entity tvoriace tému datasetu1..n
PovinnýURIdct:identifierrdfs:ResourceURI datasetu1
PovinnýTyp datasetudct:typeskos:ConceptDataset je buď štandardný, alebo referenčný1
NepovinnýKľúčové slovádcat:keywordrdfs:Literalklúčové slová popisujúce dataset0..n
NepovinnýDistribúcia datasetudcat:distributiondcat:Distributionrelácia na distribúciu datasetu0..n
NepovinnýKontaktdcat:contactPointvcard:Kindkontaktné informácie pre posielanie komentárov k datasetu0..n
NepovinnýPrispievateľdct:contributorfoaf:Agentprispievateľ k vytvoreniu datasetu0..n
NepovinnýPeriodicita aktualizáciedct:accrualPeriodicitydct:Frequencyperiodicita aktualizácie datasetu, pričom sa musí uvádzať ak je známa0..1
NepovinnýGeografická príslušnosť datasetudct:spatialdct:Locationvlastnosť vyjadruje geografickú príslušnosť regiónu pre dataset0..n
NepovinnýČasová platnosť datasetudct:temporaldct:PeriodOfTimevlastnosť vyjadruje časovú platnosť datasetu, pričom sa musí uvádzať ak je známa0..n
NepovinnýPrávadct:accessRightsdct:RightsStatementdefinovanie, či dataset je: opendata, obmedzený prístup alebo neprístupný0..1
NepovinnýSprávnosť dátdcatsk:validityTypedcatsk:ValidityTypeúdaj reprezentuje informáciu o kvalite obsahu údajov0..1
NepovinnýZdrojový datasetdct:sourcedcat:Datasetzdrojový dataset, ktorý tvorí podklad na dáta aktuálneho0..n
NepovinnýPredchádzajúca verziadct:isVersionOfdcat:Datasetpredošlá verzia datasetu0..n
NepovinnýPoznámky k verziiadms:versionNotesrdfs:Literalpopis rozdielnosti verzie oproti predchádcajúcim verziám0..n
NepovinnýDokumentáciafoaf:pagefoaf:Documentdokumentácia datasetu0..n
NepovinnýNasledujúca verziadct:hasVersiondcat:Datasetnasledovná verzia datasetu0..n
NepovinnýJazykdct:languagedct:LinguisticSystemjazyk datasetu0..n
NepovinnýIný identifikátoradms:identifieradms:IdentifierĎalší (externý) identifikátor datasetu0..n
NepovinnýInformácia o pôvode datasetudct:provenancedct:ProvenanceStatementinformácia o pôvode datasetu0..n
NepovinnýSúvisiaci zdrojdct:relationrdfs:ResourceURI súvisiaceho zdroja0..n
NepovinnýVzorka údajovadms:sampledcat:DistributionVzorka dát z datasetu0..n
NepovinnýDátum modifikáciedct:modifiedrdfs:Literaldátum poslednej aktualizácie datasetu0..1

 

Príklad: Dataset krajov SR

<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#">
 
	<dcat:Dataset rdf:about="https://data.gov.sk/set/data/region/2017-01-01">
  	<dct:type rdf:resource="http://purl.org/adms/assettype/CodeList"/>
  	<dct:title xml:lang="sk">Kraj - konsolidované dáta</dct:title>
  	<dct:title xml:lang="en">Region - consolidated data</dct:title>
  	<dct:publisher rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151866"/>
  	<dct:description xml:lang="sk">Dataset obsahuje informácie o krajoch na Slovensku./dct:description>
 		<dcat:theme rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/Region"/>
		<schema:startDate rdf:datatype="&xsd;date">2017-01-01</schema:startDate>
  	<dct:created rdf:datatype="&xsd;dateTime">2017-01-01T00:00:00Z</dct:created>
  	<dct:modified rdf:datatype="&xsd;dateTime">2017-01-01T00:00:01Z</dct:modified>
  	<dct:creator rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/miroslavliska" />
  	<dct:contributor rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/mareksurek" />
  	<owl:versionInfo rdf:datatype="&xsd;string">2017-01-01</owl:versionInfo>
  	<adms:status rdf:resource="http://purl.org/adms/status/Completed"/>
  	<dct:isVersionOf rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/region"/>
  	<dcat:distribution rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/region/2017-01-01.rdf"/>
  </dcat:Dataset>

</rdf:RDF>

 

Distribúcia:

Trieda:

Povinnosť použitia

Názov

Popis

Identifikátor dátového prvku

Referencia

Nepovinný

Distribúcia

fyzická podoba datasetu v nejakom formáte

dcat:Distribution

https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#class-distribution

Vlastnosti:

Povinnosť použitia

Názov

Identifikátor dátového prvku

Dátový typ

Popis

Prípustný počet výskytov

Povinný

Adresa distribúcie

dcat:accessURL

foaf:Document

URL na ktorej je možné získať distribúciu

1..n

Povinný

Licencia

dct:license

dct:LicenseDocument

licencia pre distribúciu

1

Povinný

Stav

adms:status

skos:Concept

vlastnosť vyjadruje možné stavy: kompletné, tvoriaci

1

Povinný

Formát

dct:format

dct:MediaTypeOrExtent

táto vlastnosť definuje súborový formát distribúcie

0..1

Povinný

Popis

dct:description

rdfs:Literal

popis distribúcie

1..n

Nepovinný

URI

dct:identifier

rdfs:Resource

URI distribúcie

0..1

Nepovinný

Typ média (mimetype)

dcat:mediaType

dct:MediaTypeOrExtent

oficiálny IANA číselník

0..1

Nepovinný

Schéma

dct:conformsTo

dct:Standard

schéma pre distribúciu, odporúča sa uvádzať vždy, ak sa používajú údaje vyžadujúce štruktúrovaný popis

0..n

Nepovinný

Veľkosť súboru (byte)

dcat:byteSize

rdfs:Literal

Veľkosť súboru v byte

0..1

Nepovinný

Digitálny odtlačok

spdx:checksum

spdx:Checksum

kontrolný súčet pre zabezpečenie nezmeniteľnosti údajov

0..1

Nepovinný

Dokumentácia

foaf:page

foaf:Document

dokumentácia distribúcie

0..n

Nepovinný

Priamy odkaz na stiahnutie

dcat:downloadURL

rdfs:Resource

Priamy link na stiahnutie distribúcie

0..n

Nepovinný

Dátum formálnej platnosti

dct:issued

rdfs:Literal

dátum formálneho vydania distribúcie

0..1

Nepovinný

Práva

dct:rights

dct:RightsStatement

špecifikácia práv súvisiaca s danou distribúciou

0..1

Nepovinný

Dátum modifikácie

dct:modified

rdfs:Literal

dátum poslednej aktualizácie distribúcie

0..1

 

Príklad: Dataset krajov SR v RDF/XML

<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#"
  xmlns:schema="http://schema.org/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#">

	 <dcat:Distribution rdf:about="https://data.gov.sk/set/data/region/2017-01-01.rdf">
  	<dcat:accessURL rdf:resource="https://data.gov.sk/"/>
  	<dcat:downloadURL rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/region/2017-01-01.rdf"/>
  	<dcat:mediaType rdf:datatype="&xsd;string">application/rdf+xml</dcat:mediaType>
  	<dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0"/>
	</dcat:Distribution>

</rdf:RDF>
 • No labels