Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Dátum zasadnutia. 25. apríl 2018 od 9:00 do 11:30 v ÚPPVII

Obsah:

Agenda

 1. Návrh MZ SR na doplnenie základného číselníka ("Identifikátor záznamu o povolení", "Identifikátor  záznamu o zdravotníckom zariadení" podľa zákona č. 578/2004 Z. z.) 

 2. Opatrenie o jednotnom formáte elektronických správ a Schémy správ Sk-Talk (nová verzia),
  - upresnenie pravidiel používania jednotlivých elementov a atribútov (schválenie)

  - nová hodnota PAYMENT_ORDER v atribúte "class" pre element "object" (schválenie)

  - povinné používanie elementu SenderBusinessReference pre účely doručovania podľa § 31a (návrh)

  - štandardizácia spôsobu prenosu doručovacej adresy v Sk-Talk (nový class alebo nový technický kontajner) (na schválenie) 

 3. Štandardizácia vytvárania dátovej štruktúry elektronických formulárov

  1. dátové prvky pre metaúdaje elektronických formulárov
 4. Centrálny model údajov (Aktualizácia centrálneho modelu- verzia 1.1,) 
 5. Štandardizovaná štruktúra údajov pre popis elektoronických služieb- štandard CSPV-AP

 6. Návrh na doplnenie SHACL do § 13

 7. Návrh štandardov pre analytickú vrstvu vo verejnej správe, internet vecí a Big Data (apríl 2018 - úloha z NKIVS)

Ďalšia agenda (v prípade dostatku času):

Číselníky hodnôt pre automatizované spracúvanie formulárov v zmysle prílohy č. 3 výnosu
Dátový prvok Nationality a základný číselník CL010131
Jednotné referencovateľné identifikátory a prechod z pôvodných identifikátorov, povinnosť publikovať prevodové tabuľky

 • No labels
Unknown macro: {add-label}