Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Modul elektronických formulárov bude v pravidelnom intervale generovať JSON-LD súbor obsahujúci zoznam platných aj neplatných elektronických formulárov podaní aj rozhodnutí obsahujúci nasledovné údaje:

 

Názov stĺpca

Popis

XSDtargetNamespace

Cielový menný priestor dátovej štruktúry formulára (XSD targetNamespace)

 

title

Názov elektronického formulára (title z meta.xml)

identifier

Identifikátor elektronického formulára (identifier z meta.xml)

shortIdentifier

skrateny identifikátor elektronického formulára (posledna cast z identifier z meta.xml bez verzie)

eformURI

URI pre dereferenciáciu meta údajov formulára v tvare https://data.gov.sk/id/egov/eform/skratenyidentif/verzia

eformPartsURI

URI pre dereferenciáciu súčastí formulára v tvare https://data.gov.sk/doc/egov/eform/skratenyidentif/verzia

description

Opis účelu elektronického formulára (description z meta.xml)

creator

Poskytovateľ elektronického formulára (creator z meta.xml)

publisherURI

Gestor elektronického formulára (publisher z meta.xml) v tvare linkovatelného identifikátora (URI) https://data.gov.sk/id/legal-subject/{id}

publisherUpvsURI

Gestor elektronického formulára (publisher z meta.xml) v tvare IAM identifikátora (URI) ico://{kod krajiny}/{ico}[_{sufix}]

language

Jazyk (language z meta.xml)

version

Verzia (version z meta.xml)

validDateFrom

Dátum začiatku platnosti (validDateFrom z meta.xml)

validDateTo

Dátum skončenia platnosti (validDateTo z meta.xml)

inForceFrom

Dátum začiatku účinnosti (inForceFrom z meta.xml)

inForceTo

Dátum skončenia účinnosti (inForceTo z meta.xml)

Unknown macro: {add-label}