Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »

Dátum zasadnutia. 25. apríl 2018 od 9:00 do 11:30 v ÚPPVII

Obsah:

Agenda

 1. Návrh MZ SR na doplnenie základného číselníka ("Identifikátor záznamu o povolení", "Identifikátor  záznamu o zdravotníckom zariadení" podľa zákona č. 578/2004 Z. z.) 

  Kód položky: ?
  Názov položky: Identifikátor záznamu o povolení
  Poznámka pre položku: Identifikátor záznamu o povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v registri povolení (isvs_8015, isvs_8016) povoľovacieho orgánu na základe zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zákonov č. 538/2005 Z. z., 362/2011 Z. z., 581/2004 Z. z.

  Kód položky: ?
  Názov položky: Identifikátor záznamu o zdravotníckom zariadení
  Poznámka pre položku: Identifikátor záznamu o zdravotníckom zariadení v registri povolení (isvs_8015, isvs_8016) povoľovacieho orgánu na základe zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zákonov č. 538/2005 Z. z., 362/2011 Z. z., 581/2004 Z. z.


 2. Opatrenie o jednotnom formáte elektronických správ a Schémy správ Sk-Talk  

  Návrh opatrenia - PDF súbor (751 kB) a návrh doplnenia dokumentu Schémy správ Sk-Talk  - PDF súbor (408 kB) 

  - upresnenie pravidiel používania jednotlivých elementov a atribútov (na schválenie)

  - nová hodnota PAYMENT_ORDER v atribúte "class" pre element "object" (na schválenie)

  - povinné používanie elementu SenderBusinessReference pre účely doručovania podľa § 31a (nový návrh)

  - štandardizácia spôsobu prenosu doručovacej adresy v Sk-Talk (nový class alebo nový technický kontajner) (na schválenie) 

   1. koncept pre technický kontajner určený pre doručovaciu adresu, výsledky overenia antivírom a pod.:

  <SKTalkMessage ... xmlns="http://gov.sk/SKTalkMessage">

   <EnvelopeVersion>3.0</EnvelopeVersion>

  <Header> ...

  </Header>

  <Body>    (xs:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" namespace="##any" processContents="lax")

    <MessageContainer>  

     ... (klasická elektronická správa) 

    </MessageContainer> 

    <TechnicalContainer>  (nový technický kontajner

      <MessageID> 

      <RefererenceID - odkaz na messagecontainer>

      <Object id= class= ....> jednotlivé objekty by obsahovali výsledok overenia antivírom, doručovaciu adresu a pod. 

      <Object id= class= ....> jednotlivé objekty by obsahovali výsledok overenia antivírom, doručovaciu adresu a pod. 

    </TechnicalContainer> 

  </Body>

  </SKTalkMessage>

   


 3. Štandardizácia vytvárania dátovej štruktúry elektronických formulárov

  1. dátový prvok pre doručovaciu adresu (návrh)
   1. návrh na novú hodnotu v základnom číselníku Druh adresy (používanú v AddressClass) pre doručovaciu adresu
  2. úradný list (návrh) 
   1. spisová značka 
   2. iné
  3. pokročilé formátovanie dátového obsahu vo formulároch, napr. rozhodnutia s tabuľkami, kurzívou a pod. (zber návrhov od členov, zatiaľ žiadne neboli doručené),

  4. uplatňovanie § 28 ods. 6 zákona o e-Governmente (zber návrhov od členov), 
   § 28
   (6) Ak obsah elektronického úradného dokumentu nie je možné alebo účelné vytvárať výlučne podľa elektronického formulára, je možné časti elektronického úradného dokumentu vytvoriť aj ako iný elektronický dokument; v takom prípade musia byť všetky časti elektronického úradného dokumentu neoddeliteľne spojené, a to tak, že sú autorizované spoločne ako jeden celok.
  5. návrh z MPK na doplnenie § 49 Výnosu o štandardoch pre IS VS  o nové písmeno d):
    • ALT 1:  „d) použitie dátových prvkov podľa písmena a) spravidla tak, aby referenčné údaje tvoriace súčasť dátového obsahu boli v dátovej štruktúre uvedené ako samostatné dátové prvky alebo atribúty pre automatizované spracovanie."

     ALT 2: "d) použitie dátových prvkov podľa písmena a) spravidla tak, aby referenčné údaje tvoriace súčasť dátového obsahu boli v dátovej štruktúre uvedené aj vo forme jednotných referencovateľných identifikátorov pre automatizované spracovanie,"

  6. prepojenie XSD na centrálny model údajov (návrhy)
  7. dátové prvky v datasete elektronických formulárov (návhry)
  8. validácia elektronických formulárov pred vypublikovaním v module elektronických formulárov - technické riešenia
  9. Číselníky hodnôt pre automatizované spracúvanie formulárov v zmysle prílohy č. 3 výnosu
  10. bod 2.6.8 - číselník povolených fontov pre prezentáciu elektronického formulára

   bod 3.1.3 - číselník schválených referenčných XSL-FO procesorov pre transformáciu do formátu PDF

   bod 4.3.16 - číselník pre štandardné ovládacie prvky týkajúce sa elektronického formulára

   bod 7.5.6 - číselník prípustných hodnôt atribútu „media-destination-type-description“

   bod 7.9.6 - číselník prípustných hodnôt atribútu "media-destination" v tvare „x-*“ 

 1. Centrálny model údajov (Aktualizácia centrálneho modelu- verzia 1.1) 

  1. Návrh na doplnenie SHACL do § 13

 2. Štandardizovaná štruktúra údajov pre popis elektronických služieb - štandard CSPV-AP

 3. Návrh štandardov pre analytickú vrstvu vo verejnej správe, internet vecí a Big Data 

 

 • No labels
Unknown macro: {add-label}