Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Rozdelenie činností jednotlivých účastníkov zohľadňuje aktuálnu situáciu, ktorá nastala po vzniku Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a schválení NKIVS.

 

Činnosti ÚPPVII

ÚPPVII ako nositeľ koordinačnej, riadiacej a kontrolnej kompetencie bude v úzkej spolupráci,  a po prerokovaní s MV SR a MF SR, realizovať najmä nasledujúce opatrenia:

 1. ustanoviť pravidlá poskytovania a využívania cloudových služieb a spôsob vymáhania práv a povinností,
 2. riadenie zmluvných vzťahov pre zabezpečenie poskytovania cloudových služieb odberateľom, 
 3. zostaviť, riadiť, koordinovať a dohliadať na plán implementácie centralizácie a rozvoja DC, 
 4. vytvoriť a viesť katalóg cloudových služieb so zoznamom technických a funkčných parametrov o službe,
 5. vyhodnocovať spotrebu, požiadavky a stav služieb, poskytovať výstupy pre tvorbu rozpočtu a efektívne prideľovanie finančných prostriedkov na základe plánovanej a skutočnej spotreby cloudových služieb, 

 6. zabezpečovať koordináciu požiadaviek používateľov, dohliadať na kvalitu a vysporiadanie profesionálnych vzťahov (SLA),

 7. rozhodovať v prípade sporu a nedodržiavania SLA,

 8. vykonávať audit plnenia kritérií ustanovených pre cloudové služby a súvisiace informačné systémy z hľadiska ich výkonnosti, zabezpečenia a iných parametrov dohodnutých v podmienkach používania, 

 9. štandardizovať kategorizáciu cloudových služieb podľa úrovne bezpečnosti v nadväznosti na kategorizáciu dát, 

 10. upraviť práva a povinnosti prevádzkovateľov a používateľov cloudových služieb štátu prostredníctvom pripravovaného zákona o ITVS6, 

 11. vykonávať akreditáciu Poskytovateľov cloudových služieb v SR a EU, ktorí môžu poskytovať služby v hybridnom cloude a audit služieb poskytovaných týmito Poskytovateľmi, 

 12. vykonávať funkciu Sprostredkovateľa cloudových služieb v hybridnom cloude vo fáze obstarávania služby i vo fáze poskytovania služby. Za týmto účelom vybudovať ISVS sprostredkovateľa cloudových služieb.

   

 

Činnosti MV SR

MV SR ako nositeľ kompetencie poskytovateľa a prevádzkovateľa IaaS a PaaS cloudových služieb bude vykonávať najmä tieto opatrenia:

 1. poskytovať bezpečné cloudové služby a plniť záväzky SLA poskytovaných služieb,
 2. starať sa o vývoj a správu služieb, systematický rozvoj zdrojov a dodávateľského reťazca pre jednotlivé poskytované cloudové služby,
 3. dodržiavať architektúru cloudu ustanovenú prílohou č. 7 výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre ISVS (ďalej aj ako „výnos o štandardoch“), 
 4. optimalizovať poskytované zdroje, predovšetkým z pohľadu možného zdieľania zdrojov, za dodržania uzatvorených SLA
 5. analyzovať a riešiť prevádzkové udalosti v súlade s dohodnutými podmienkami, 
 6. vykonávať nápravné opatrenia po zachytení definovanej prevádzkovej udalosti, 
 7. poskytovať informácie o stave poskytovaných cloudových služieb pre ÚPPVII,
 8. boznamovať určené osoby odberateľa o definovaných prevádzkových udalostiach,
 9. generovať a poskytovať dohodnuté zostavy a štatistiky pre ÚPPVII a odberateľov, 
 10. vypracovať bezpečnostný projekt, zaviesť bezpečnostné procesy a implementovať bezpečnostné opatrenia,

poskytovať dohodnuté podklady pred umiestnením služby do katalógu cloudových služieb a pri vykonávaní auditu.

Činnosti povinných osôb 

Prostredníctvom správcov informačných systémov verejnej správy je potrebné vykonávať tieto opatrenia:

 1. vypracovať a priebežne aktualizovať plán postupnej migrácie ISVS do vládneho cloudu,
 2. zabezpečiť v spolupráci s ÚPPVII a prevádzkovateľmi DC štátu implementáciu plánu migrácie ISVS do vládneho cloudu,
 3. postupovať v súlade s navrhnutými pravidlami pre využívanie cloudových služieb, 
 4. manažovať prechod na cloudové služby vo svojom rezorte.

Činnosti DC MF SR a DC MV SR

MV SR a MF SR ako nositelia kompetencie riadenia a zabezpečovania prevádzky DC štátu budú vykonávať tieto opatrenia:

 1.  V spolupráci s ÚPPVII, participovať na:
  a) plánovaní a príprave ponuky služieb housingu v DC,
  b) zmenách existujúcich služieb housingu v DC ,
  c) rozvoji zdrojov potrebných pre prevádzku týchto služieb,
 2. zabezpečovať a konsolidovať technické, organizačné a procesné podmienky fungovania DC,
 3. analyzovať a riešiť prevádzkové udalosti v súlade s dohodnutými podmienkami,

vykonávať nápravné opatrenia po zachytení definovanej prevádzkovej udalosti,
poskytovať informácie o využívaní DC pre ÚPPVII.

Činnosti DEUS8

 1.  poskytovať podporu migrácie do vládneho cloudu pre subjekty samosprávy, 
 2. poskytovať bezpečné cloudové služby a plniť záväzky SLA poskytovaných služieb pre subjekty samosprávy, 
 3. zabezpečovať koordinačné aktivity medzi subjektami samosprávy a prevádzkovateľmi vládneho cloudu,
 4. poskytovať dohodnuté podklady pred umiestnením služby do katalógu cloudových služieb a pri vykonávaní auditu,
 5. realizovať uplatňovanie cenových modelov využívania DCOM a DC ako súčastí vládneho cloudu smerom k subjektom samospráv.

 

 

 

 

 • No labels

1 Comment

 1. ahoj Juraj Pankuch idem to tu aj ja teda vybudovat a potom by sme to mali nejak prelinkovat. (smile) idem oprasit tento space: Programová kancelária

Write a comment...