Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Menu Migrácia

Stav KRISov
StudiaOVM kodAS ISTO BE
     
 Migrácia systemu CUDEO Min Skolstvasu_191 SCHVÁLENÉ SCHVÁLENÉ
 Migracia systemu SOFIA Min Skolstvasu_192 SCHVÁLENÉ SCHVÁLENÉ
 Migrácia systemu KIS NKU a webového sidla NKUsu_199  SCHVÁLENÉ SCHVÁLENÉ
     
Migrácia ISVS Štatistického úradu SR do VC 1 Štatist. uradsu_236SCHVÁLENÉ STOJÍ NA UPVII 
Migrácia ISVS Štatistického úradu SR do VC 2 Štatist. uradsu_251SCHVÁLENÉSTOJÍ NA UPVII 
Migrácia informačných systémov ÚV SR do VCUVSR STOJÍ NA UPVII NEPREDLOŽENÉ 
Migrácia systémov MSEE do VC

Min. Hosp

Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

 su_272SCHVÁLENÉNEPREDLOŽENÉ
Migrácia systémov – Národné lesnícke centrum do VCMin. Pôdohospod su_209 STOJÍ NA UPVIISTOJÍ NA UPVII 
Migrácia systemu elektronickej pošty do VCMin. Spravsu_247 STOJÍ NA UPVII NEPREDLOŽENÉ
     
     

Legenda:

SCHVÁLENÉ NEPREDLOŽENÉ STOJÍ NA UPVII

Uznesenie vlády 247/2014

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 247

z 21. mája 2014

 

k Návrhu centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe

 

Číslo materiálu:

21676/2014

Predkladateľ:

podpredseda vlády a minister financií

Vláda

A.    schvaľuje 

A.1.  Návrh centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe;

B.    ukladá 

podpredsedovi vlády a ministrovi financií podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra

B.1. rozvíjať dátové centrá štátu v zmysle opatrení na zabezpečenie centralizácie dátových centier štátu

        do 31. decembra 2020 

podpredsedovi vlády a ministrovi financií 

B.2.   vydať metodické usmernenie na spracovanie analýzy stavu a potrieb informačno-komunikačných technológií a na spracovanie harmonogramu migrácie informačno-komunikačných technológií jednotlivých rezortov do dátového centra štátu 

       do 30. septembra 2014 

B.3.   vypublikovať a aktualizovať katalóg služieb poskytovaných dátovými centrami štátu 

       prvýkrát do 30. septembra 2014 a každoročne k 30. septembru až do roku 2020 

ministrom predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy správcom ďalších kapitol štátneho rozpočtu

B.4.   predložiť podpredsedovi vlády a ministrovi financií analýzu stavu a potrieb informačno-komunikačných technológií a harmonogramu migrácie informačno-komunikačných technológií príslušného rezortu do dátového centra štátu, okrem informačno-komunikačných technológií týkajúcich sa zabezpečenia obrany Slovenskej republiky, bezpečnosti Slovenskej republiky, ochrany utajovaných skutočností a citlivých informácií 

         do 31. decembra 2014 

B.5.  zabezpečiť migráciu informačno-komunikačných technológií príslušného rezortu do dátového centra štátu a realizáciu opatrení v zmysle návrhu, okrem informačno-komunikačných technológií týkajúcich sa zabezpečenia obrany Slovenskej republiky, bezpečnosti Slovenskej republiky, ochrany utajovaných skutočností a citlivých informácií

        do 31. decembra 2020  

B.6. predkladať podpredsedovi vlády a ministrovi financií odpočet plnenia harmonogramu migrácie informačno-komunikačných technológií príslušného rezortu za kalendárny rok a aktualizovaný harmonogram migrácie informačno-komunikačných technológií príslušného rezortu do dátového centra štátu na ďalšie obdobie, okrem informačno-komunikačných technológií týkajúcich sa zabezpečenia obrany Slovenskej republiky, bezpečnosti Slovenskej republiky, ochrany utajovaných skutočností a citlivých informácií 

        prvýkrát do 31. decembra 2015 a každoročne k 31. decembru až do roku 2020 

Vykonajú:    

 ministri, predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy, správcovia ďalších kapitol štátneho rozpočtu

Na vedomie:  

 predsedovia vyšších územných celkov, predseda Združenia miest a obcí Slovenska, prezident Únie miest Slovenska

 

 
  • No labels
Write a comment...