Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Current »

Pracovná skupina PS1 je schvalovateľ štandardov a garant kvality.

MetaIS vystupuje v úlohe referenčného registra URI a štandardov viažucich sa na URI. Zároveň robí dohlad nad používaním URI v štátnej správe.

 

  • No labels
Unknown macro: {add-label}