Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 20 Current »

Pravidlá

 1. Pridelovanie a schvalovanie dátových prvkov a jednotných referencovateľných identifikátorov prebieha výhradne prostredníctvom systému MetaIS, ktorý rozhodne, či sa prvok zaradí do Centrálneho modelu údajov verejnej správy, alebo či bude zaradený medzi 4 hviedičkové dáta (vtedy bude iba referencovateľným identifikátorom a nie jednotným referencovateľným identifikátorom).
 2. Každý zaregistrovaný dátový prvok alebo ontológia, ktoré sú schválené ako súčasť Centrálneho modelu údajov sú automaticky referencovateľné na základe integrácie MetaIS a portálu data.gov.sk podľa príslušných pravidiel dereferenciácie viď A.4.4 Dereferenciácia URI identifikátorov
 3. Menný priestor je pre indivíduá je možné označiť za referenčné, len v prípade že je zdrojom referenčný register.
 4. Každý referenčný identifikátor musí byť zaregistrovaný a musí a schválený v MetaIS.
 5. Štandardizácia ontológií centrálneho modelu údajov je schvalovaná na pracovnej skupine PS1.
 6. Koordinačný mechanizmus správy Centrálneho modelu údajov má nastarosti Centrálna dátová kancelária na ÚPPVII
 7. Čiastkové úpravy alebo doplnenia štandardizovaných dátových prvkov môžu prejsť cez zrýchlené schvalovacie konanie s upovedomením všetkych členov PS1 do lehoty 15 dní od požiadania.
 8. Každá žiadosť o zriadenie štandardizovaného dátového prvku do Centrálneho modelu údajov prechádza schvalovacím konaním. Žiadosť môže byť zamietnutá v prípade
 • dátový prvok s rovnakou sémantikou už existuje a je vyžadované jeho prepoužitie
 • dátový prvok nemá predpoklad používania vo viac ako 1 aplikačných službách pre viac ako 1 integračného partnera resp. viacerými ISVS a tým pádom je súčasťou 4 hviedičkovej verzie (a je navrhnutý referencovateľný identifikátor) tj. lokálneho dátového modelu žiadateľa

 

Proces

1) Žiadateľ podá žiadost o URI (systém MetaIS)

https://metais.finance.gov.sk/uri/newurirequest/

2) Správca URI z centrálnej dátovej kancelárie schváli/zamietne žiadosť (systém MetaIS). Zoznam schválených žiadostí je dostupný na adrese

https://metais.finance.gov.sk/uri/list/accepted

 

 

 

 • No labels
Unknown macro: {add-label}