Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Loading

Legenda:

OPEN = Žiadosť prijatá,

CERIFIKÁCIA = Cerifikačný proces spustený

CERTIFIKÁCIA OK = Certifikácia ukončená - Stav OK

CERTIFIKÁCIA NOK = Certifikácia ukončená - Stav Zamietnutá

WAIT = Čaká na ....

IaaS - Infrastructure as a Service

PaaS - Platform as a Service

SaaS - Software as a Service

CaaS - Container as a Service

-----------------------------------

VM - Virtual Machine

VPS - Virtual Private Server

VPC - Virtual Private Cloud

VDC - Virtual Datacenter

DBaaS - DataBase as a Service

STaaS - Storage as a Service

BUaaS - BackUp as a Service

Blob_STaaS - Blob as a Serice

Archive_STaaS - Archive as a service


ADS - Microsoft Active directory server


WEBaaS - Web Apps services

  • No labels
Write a comment...