Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dátum: 11.06.2019
Miesto: budova Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v zasadačke Londýn (2. poschodie, blok B).   

Čas: 13:00 hod.


Zúčastnení:
ÚPVII - predseda PS1:  Milan Andrejkovič

Úrad priemyselného vlastníctva SR: Peter Jasenák, Vladimír Dropčo

Združenie samosprávnych krajov: Tibor Baďura

Ministerstvo zdravotníctva SR: Vladimír Vlk

NASES: Silvia Horváthová

Spoločnosť pre otvorené informačné technológie: Marek Šurek

Ministerstvo kultúry SR: Veronika Vaculíková, Rastislav Machel

DITEC, a.s.: Martin Švoňavec

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR: Ján Horváth

Úrad pre verejné obstarávanie: Róbert Benko

NESS Slovensko, a.s.: Pavol Hlavačka

Ministerstvo hospodárstva SR: Marek Daniš

Ministerstvo vnútra SR: Pavol Suja

Únia miest Slovenska:  Peter Druga
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) + DEUS:  Peter Miazdra

ÚPVII:  Monika Mušutová, Simona Habaľová, Monika Mosejová, Štefan Szilva, Markéta Šimoni


Program:

K bodu 1:  Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie pracovnej skupiny PS1 pre dátové štandardy a štandardy názvoslovia elektronických služieb (ďalej len „PS1“) otvoril predseda PS1  Milan Andrejkovič.

Po privítaní všetkých prítomných členov PS1 dal priestor na doplnenie programu zasadnutia. Keďže návrhy na zmenu programu neboli uplatnené,  informoval, že zasadnutie sa bude riadiť programom, ktorý bol všetkým členom PS1 zaslaný v stanovenej lehote.

Predseda PS1 skonštatoval, že PS1 je uznášaniaschopná. Vyhotovením zápisu zo zasadnutia poveril pani Simonu Habaľovú, ktorá je tajomníčkou Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy. Zároveň informoval, že všetky zápisy zo zasadnutí PS1 budú v súlade so Štatútom Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy zasielané na pripomienkovanie členom PS1. Konkrétny zápis so zapracovanými pripomienkami členov PS1 po schválení predsedom PS1 bude publikovaný v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.

K bodu 2:  Príprava vykonávacieho predpisu v súlade s § 31 písm. a), písm. i) a písm. k)  v spojení s § 32 zákona  č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov


 Vo veciach zmeny legislatívy p. Mušutová informovala o novom zákone č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ITVS“), ktorý je účinný od 01.05.2019, z ktorého vyplýva povinnosť pre ÚPVII vydať nový vykonávací predpis k štandardom pre informačné systémy verejnej správy najneskôr do 01.05.2020. V súčasnosti ho všetci poznáme ako výnos MF SR č. 55/2014 Z. z.


Andrejkovič oboznámil prítomných so závermi zo zasadnutia pracovnej skupiny K9.4 Lepšie dáta, ktoré boli odporúčané ako podnety na rokovanie PS 1:

a) zverejňovanie (vyzdieľanie) zdrojových kódov na www.data.gov.sk,

b) zavedenie povinnosti aktualizovať aj metadáta na data.gov.sk; v súčasnosti je iba povinnosť zverejňovať otvorené údaje,

c) požiadavka z Katastrálneho úradu na nové formáty pre priestorové štandardy.


Zároveň uviedol, že pracovná skupina K9.4 Lepšie dáta tieto podnety podporila.

K uvedeným témam prebehla diskusia,  v rámci ktorej bolo uvedené najmä:

 • navrhlo sa pripraviť pravidlá na zdieľanie zdrojových kódov, ktoré by už pri samotnej definícii zohľadňovali napr. aj kategorizáciu údajov (napr. utajované skutočnosti) alebo finančné zdroje, z ktorých boli zdrojové kódy zakúpené,  
 • navrhlo sa, aby o subjektoch, ktorým budú sprístupnené zdrojové kódy rozhodoval orgán riadenia,
 • zdôraznila sa potreba používať jednotnú terminológiu v súlade so zákonom o ITVS.

Andrejkovič uviedol, že všetkým členom PS1 budú zaslané uvedené dokumenty na pripomienkové konanie.


V rámci tohto bodu p. Andrejkovič predstavil prítomným novú webovú stránku Dátovej kancelárie https://datalab.digital/, v ktorej sa budú zverejňovať (okrem MetaIS) potrebné a užitočné informácie k činnosti PS1. 

Následne p. Szilva oboznámil prítomných so závermi 8. zasadnutia PS 1, ktoré sa konalo 25. 4. 2018 (agenda zverejnená v MetaIS).

Následne p. Szilva predstavil podnety do návrhu nového vykonávacieho predpisu, ktoré boli predmetom diskusie.

 1. povinná podpora Sk-Talk 3.0 (návrh NASES) -– v rámci diskusie odznelo najmä:
 • špecifikácia Sk-Talk 3.0 je zverejnená od roku 2014 na www.slovensko.sk,
 • špecifikácia Sk-Talk 2.0 nie je, požiadavka bola zadaná na spracovanie dodávateľovi,
 • rozdiely medzi Sk-Talk 3.0 a Sk-Talk 2.0 by nemali byť zásadné,
 • prechodné obdobie je do 31.12.2020; otázka či je uvedené prechodné obdobie dostatočné,

2. štandard názvoslovia elektronických služieb (návrh NASES) – v rámci diskusie odznelo najmä:

 • v MetaIS sa používajú rôznorodé názvoslovia, je problém s udržateľnosťou systému,
 • súčasné štandardy sú nepoužiteľné pre koncových používateľov,
 • navrhuje sa, aby nové štandardy boli použité len pre novovzniknuté názvy elektronických služieb (úprava už existujúcich názvov by znemožnilo spätné dohľadanie údajov),


3. mapovanie dátových prvkov na centrálny model údajov

 • na predošlých zasadnutiach boli v PS1 prezentované návrhy štyroch variantov na povinné mapovanie XSD elektronických formulárov na centrálny model údajov.
 • V súčasnosti veľká väčšina elektronických formulárov používa vlastné dátové prvky, nesúladné s centrálnym modelom údajov.
 • Vzhľadom na pripravovaný projekt úprav MetaIS sa navrhuje zaviesť povinnosť pri registrácii formulárov mapovať dátové prvky na centrálny model údajov, čím by sa zabezpečilo dodržiavanie centrálneho modelu údajov a ich interoperabilita. Takáto požiadavka bude vyžadovať úpravy aj na strane modulu elektronických formulárov.

4. používanie formátovacích znakov v hodnotách dátových prvkov

 • elektronické formuláre v súčasnosti štandardne neumožňujú v dátových poliach používať formátovanie, čo v praxi znamená, že elektronické úradné dokumenty obsahujú bloky textu s jedným formátovaním
 • v praxi sa už vyskytujú viaceré elektronické formuláre, v ktorých sú do polí vkladané formátovacie znaky z jazyka HTML/XHTML, pričom v transformačných schémach je definovaný štandardný spôsob ich transformácie do formátovania, t.j. nemá to vplyv na spracovateľa formulára pri vizualizácii, avšak môže to mať dopad pri automatizovanom spracovaní. Je potrebné zjednotiť princíp, či je takýto postup akceptovateľný a aké značky sú akceptovateľné.
 • v diskusii členovia prišli k záveru, že je možné povoliť použitie formátovacích značiek, avšak iba pre určitý okruh dátových prvkov, napríklad vlastné dátové prvky alebo prvky označené v centrálnom modeli údajov. Zároveň je potrebné určiť, ktoré formátovacie značky budú povolené.
 • pán Machel navrhol použitie značkovacieho jazyka Markdown alebo HTML5. V diskusii prevládal názor na používanie obmedzenej sady HTML5.

5. tvorba dátovej štruktúry v prípade uplatňovania § 28 ods. 6 zákona o e-Governmente - (návrh NASES) – v rámci diskusie bolo uvedené najmä:

 • v prípade uplatňovania § 28 ods. 6 zákona o e-Governmente musia údaje vyplnené podľa elektronického formulára obsahovať minimálne nasledovné údaje vo forme samostatných dátových prvkov:
  • názov orgánu verejnej moci, ktorý konanie či úkon uskutočnil,
  • identifikátor orgánu verejnej moci, ktorý konanie či úkon uskutočnil
  • dátum vydania elektronického úradného dokumentu,
  • „spisová značka“, resp. obdobný identifikátor
 • pracovné skupiny v minulosti schválili princíp používania elektronických formulárov aj pre rozhodnutia, ktorých údaje sa v súčasnosti u adresáta obvykle automatizovane nespracúvajú,
 • mnohé OVM vytvorili elektronické formuláre pre elektronické úradné dokumenty (rozhodnutia) formou vlastných dátových prvkov obsahujúcich jeden alebo viacero veľkých blokov textu, z ktorých údaje nie sú priamo automatizovane spracovateľné,
 • v súčasnosti mnohé OVM zasielajú rozhodnutia iba ako prílohy,
 • v rámci diskusie sa prišlo k záveru, aby sa ustanovila povinná základná sada „Metaúdajov“, ktoré by sa vkladali do dátovej štruktúry rozhodnutia alebo ako samostatný súbor,
 • sada metaúdajov by sa mala v budúcnosti špecifikovať a používať aj v rámci projektu centrálneho registra rozhodnutí, ktorý by sa mal realizovať v ďalších rokoch,
 • Baďura navrhol, aby rozhodnutia boli naďalej povinne celé v „xml“ formáte, ktorý potenciálne umožňuje ich použitie aj iným orgánom riadenia, p. Szilva upozornil, že to nie je účelné, keďže použitie formátovania v rozhodnutiach je často potrebné, prispôsobenie systémov pre podporu formátovania v dátových poliach formulárov bude zdĺhavý proces s finančnými dopadmi a je otázne využitie kompletných textácií blokov textu.
 • Machel uviedol, že Ministerstvo spravodlivosti SR má nástroj, ktorý je bežne dostupný užívateľom (slov-lex), v rámci ktorého je možné zadávať dokumenty v štruktúrovanej forme; realita je taká, že nikto ho nevyužíva a dokumenty sa vkladajú ako celok vo forme neštruktúrovanej prílohy. P. Szilva upozornil, že takéto riešenie samé o sebe nezabezpečí, aby obsah formulárov bol strojovo spracovateľný. Navyše by sa museli prerobiť všetky systémy na vytváranie rozhodnutí, aby takýto spôsob podporovali.
 • diskutovalo sa centrálne úradné doručovanie – možnosť použitia formulárov, ktorých gestorom je iná organizácia. Bolo skonštatované, že OVM môže pre svoje rozhodnutia používať univerzálne formuláre vypublikované NASES alebo formuláre iného OVM, čo dnes aj mnohé OVM robia. Je len potrebné, aby daný formulár bol v súlade s povinnosťami daného OVM a boli splnené povinnosti v zmysle zákona o e-Governmente (napr. súlad formulára s legislatívou).

6. Ďalšie návrhy úprav štandardov

 • Szilva prezentoval ďalšie návrhy, ktoré budú predmetom pripomienkovania alebo ďalších rokovaní:

            - Opatrenie - novela Výnosu o jednotnom formáte elektronických správ

            - Pravidlo pre elementy číselníkov Codelist je potrebné povoliť aj pre iné ako základné číselníky, pričom ich je potrené odlišovať identifikátormi,

            - Úpravy XMLDataContainer

7. Povinnosť registrácie dátových prvkov do centrálneho modelu údajov pre účely publikovania datasetov s piatimi hviezdičkami.

Závery k bodu 2

 1. Mušutová oboznámila prítomných s legislatívnym procesom tvorby nových vykonávacích predpisov v nadväznosti na zákon o ITVS.
 2. Prítomným bola predstavená nová webová stránka https://datalab.digital/, v ktorej sa budú zverejňovať potrebné a užitočné informácie k činnosti PS1.
 3. Všetkým členom PS1 budú zaslané podnety zo zasadnutia pracovnej skupiny K9.4 Lepšie dáta na pripomienkové konanie.
 4. Všetkým členom PS1 budú zaslané podnety do návrhu nového vykonávacieho predpisu na pripomienkové konanie.
 5. O každom návrhu sa bude hlasovať osobitne. Návrhy, ktoré nebudú schválené, budú predmetom ďalšieho zasadnutie PS 1.

K bodu 3: Rôzne

Predseda PS1 vyzval účastníkov na predloženie ďalších bodov na prerokovanie. Žiadne návrhy neboli uplatnené.

K bodu 4: Záver zasadnutia

Na záver zasadnutia predseda PS1 poďakoval všetkým za účasť a návrhy, ktoré odzneli  a ukončil zasadnutie PS1.


V Bratislave, 11. 06. 2019


Vyhotovila: Mgr. Simona Habaľová

Kontrolovala: JUDr. Monika Mušutová

Schválil: Ing. Milan Andrejkovič


 • No labels
Unknown macro: {add-label}