Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Elektronické formuláre a ich referencovateľné identifikátory

V zmysle požiadaviek vyplývajúcich z Vyhlášky č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre IT VS zverejňujeme v MetaIS príslušné tvary referencovateľných identifikátorov, ktoré sú používané pre elektronické formuláre. Tieto hodnoty sa dočasne používajú pre elektronické formuláre do dátumu začiatku používania jednotných referencovateľných identifikátorov, ktorý bude zverejnený na ústrednom portáli verejnej správy
 
XML Namespace
 
V zmysle bodu 2.3.11 prílohy č. 1 Vyhlášky č. 78/2020 Z. z. zverejňujeme tvary referencovateľného identifikátora, ktoré sa môžu používať v definícii dátovej štruktúry (XSD) elektronického formulára v hodnote atribútu targetNamespace do dátumu, ktorý bude zverejnený podľa bodu 7.3.6 tejto vyhlášky
http://schemas.gov.sk/form/[identifikator]/[verzia]
http://data.gov.sk/doc/eform/[identifikator]/[verzia]
 
 
Referencie schém v XMLDataContainer
 
V zmysle bodu D.4.2.1 prílohy č. 7 Vyhlášky č. 78/2020 Z. z. zverejňujeme tvary hodnôt, ktoré sa môžu používať pre identifikáciu XSD schémy použitej pre XML údaje pri podpisovaní prostredníctvom referencie v prípade elektronických formulárov sprístupnených v module elektronických formulárov do dátumu, ktorý bude zverejnený podľa bodu 7.3.6 prílohy č. 1 tejto vyhlášky
http://schemas.gov.sk/form/[identifikator]/[verzia]/form.xsd
http://data.gov.sk/doc/eform/[identifikator]/[verzia]/form.xsd  
 
V zmysle bodu D.4.3.2 prílohy č. 7 Vyhlášky č. 78/2020 Z. z. zverejňujeme tvary hodnôt, ktoré sa môžu používať pre identifikáciu prezentačnej schémy použitej pre XML údaje pri podpisovaní prostredníctvom referencie v prípade elektronických formulárov sprístupnených v module elektronických formulárov do dátumu, ktorý bude zverejnený podľa bodu 7.3.6 prílohy č. 1 tejto vyhlášky
http://schemas.gov.sk/form/[identifikator]/[verzia]/form.xslt
http://data.gov.sk/doc/eform/[identifikator]/[verzia]/form.xslt  
  
 
Identifikátor elektronického formulára
 
V zmysle bodu 2.2.1 písm. b) prílohy č. 1 Vyhlášky č. 78/2020 Z. z. sa pre identifikátor elektronického formulára aj po 30. júni 2018 používa tvar referencovateľného identifikátora platný do 30. júna 2018 v tvare: 
http://data.gov.sk/doc/eform/[identifikator]/[verzia]
 
V zmysle bodu D.4.1 prílohy č. 7 Vyhlášky č. 78/2020 Z. z. sa v atribúte Identifier používa pre identifikátor elektronického formulára, podľa ktorého sú vyplnené podpisované XML údaje, hodnota uvedená v súbore meta.xml v elemente dc:identifier podľa bodu 2.2.1 písm. b) prílohy č. 1 Vyhlášky. 
 
 
Identifikátor gestora elektronického formulára
 
V zmysle bodu 2.2.1 písm. e) prílohy č. 1 Vyhlášky č. 78/2020 Z. z. sa pre referencovateľný identifikátor gestora elektronického formulára v elemente dc:publisher do dátumu určeného podľa bodu 7.3.6 prílohy č. 1 Vyhlášky používa tvar: 
ico://sk/[IČO][_suffix]“

  • No labels