Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Download: egov.owl

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns="https://data.gov.sk/def/ontology/"
   xml:base="https://data.gov.sk/def/ontology/"
   xmlns:cv="http://data.europa.eu/m8g/"
   xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
   xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#"
   xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
   xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
   xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
   xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#"
   xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#"
   xmlns:egov="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/"
   xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
   xmlns:lsub="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/"
   xmlns:pper="https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/"
   xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
   xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#"
   xmlns:schema="http://schema.org/">
  <owl:Ontology rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov">
    <dct:contributor rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/mareksurek"/>
    <dct:creator rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/miroslavliska"/>
    <dct:publisher rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/50349287"/>
    <dct:title xml:lang="sk">Ontológia egovernment entít</dct:title>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Ontológia egovernment entít definuje základné entity eGovernmentu ako Informačný systém verejne správy, Agenda, KRIS, Štúdia uskutočnisteľnosti a ostatné. Primárne slúži na popis entít v Centrálnom Metainformačnom systéme. Výnimkou sú entity spojené s elekronickými službami, ktoré sú definované prostredníctvom národného aplikačného profilu CPSV-AP-SK.</rdfs:description>
    <owl:versionInfo rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">2018-03-29</owl:versionInfo>
  </owl:Ontology>
  


  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Annotation properties
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   -->

  


  <!-- http://data.europa.eu/m8g/contactPoint -->

  <owl:AnnotationProperty rdf:about="http://data.europa.eu/m8g/contactPoint"/>
  


  <!-- http://purl.org/dc/terms/contributor -->

  <owl:AnnotationProperty rdf:about="http://purl.org/dc/terms/contributor"/>
  


  <!-- http://purl.org/dc/terms/creator -->

  <owl:AnnotationProperty rdf:about="http://purl.org/dc/terms/creator"/>
  


  <!-- http://purl.org/dc/terms/publisher -->

  <owl:AnnotationProperty rdf:about="http://purl.org/dc/terms/publisher"/>
  


  <!-- http://purl.org/dc/terms/title -->

  <owl:AnnotationProperty rdf:about="http://purl.org/dc/terms/title"/>
  


  <!-- http://schema.org/email -->

  <owl:AnnotationProperty rdf:about="http://schema.org/email"/>
  


  <!-- http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#description -->

  <owl:AnnotationProperty rdf:about="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#description"/>
  


  <!-- http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altLabel -->

  <owl:AnnotationProperty rdf:about="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altLabel"/>
  


  <!-- http://www.w3.org/2004/02/skos/core#notation -->

  <owl:AnnotationProperty rdf:about="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#notation"/>
  


  <!-- http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel -->

  <owl:AnnotationProperty rdf:about="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel"/>
  


  <!-- http://www.w3.org/ns/adms#identifier -->

  <owl:AnnotationProperty rdf:about="http://www.w3.org/ns/adms#identifier"/>
  


  <!-- http://www.w3.org/ns/dcat#accessURL -->

  <owl:AnnotationProperty rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#accessURL"/>
  


  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Object Properties
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   -->

  


  <!-- http://purl.org/dc/terms/hasPart -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="http://purl.org/dc/terms/hasPart"/>
  


  <!-- http://purl.org/dc/terms/source -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="http://purl.org/dc/terms/source"/>
  


  <!-- http://www.w3.org/ns/org#isUnitOf -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.w3.org/ns/org#isUnitOf"/>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/agregatesAgenda -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/agregatesAgenda">
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/PublicAdministrationSection"/>
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Agenda"/>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia úseku verejnej správy na agendu.</rdfs:description>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">agreguje agendu</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/690"/>
  </owl:ObjectProperty>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/determinesObjective -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/determinesObjective">
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/KRIS"/>
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Objective"/>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia KRIS na cieľ.</rdfs:description>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">stanovuje cieľ</rdfs:label>
  </owl:ObjectProperty>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/developsISVS -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/developsISVS">
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Project"/>
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ISVS"/>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia Egov projektu na ISVS.</rdfs:description>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">rozvíja ISVS</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/689"/>
  </owl:ObjectProperty>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/developsProject -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/developsProject">
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/KRIS"/>
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Project"/>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia KRIS na projekt.</rdfs:description>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">rozvíja projekt</rdfs:label>
  </owl:ObjectProperty>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/funds -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/funds">
    <owl:inverseOf rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/isFundedBy"/>
  </owl:ObjectProperty>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/handlesAgenda -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/handlesAgenda">
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ApplicationService"/>
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Agenda"/>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia na agendu.</rdfs:description>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">obsluhuje agendu</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/687"/>
  </owl:ObjectProperty>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/handlesProject -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/handlesProject">
    <rdfs:domain rdf:resource="http://data.europa.eu/m8g/PublicAuthority"/>
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Project"/>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia orgánu verejnej moci na projek.</rdfs:description>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">obsluhuje projekt</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/695"/>
  </owl:ObjectProperty>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/handlesPublicService -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/handlesPublicService">
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/EForm"/>
    <rdfs:range rdf:resource="http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService"/>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia EFormulára na koncovú službu.</rdfs:description>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">obsluhuje koncovú službu</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/688"/>
  </owl:ObjectProperty>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/isFundedBy -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/isFundedBy">
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Project"/>
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/OperationProgram"/>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia EGOV projektu na operačný program.</rdfs:description>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia operačného programu na EGOV projekt.</rdfs:description>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">financuje</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">je financované prostredníctvom</rdfs:label>
  </owl:ObjectProperty>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/makesApplicationServiceAvaliable -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/makesApplicationServiceAvaliable">
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/EndPoint"/>
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ApplicationService"/>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia na aplikačnú službu.</rdfs:description>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">sprístupňuje aplikačnú službu</rdfs:label>
  </owl:ObjectProperty>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/managesApplicationService -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/managesApplicationService">
    <rdfs:domain rdf:resource="http://data.europa.eu/m8g/PublicAuthority"/>
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ApplicationService"/>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia orgánu verejnej moci na aplikačnú službu.</rdfs:description>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">spravuje aplikačnú službu</rdfs:label>
  </owl:ObjectProperty>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/managesISVS -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/managesISVS">
    <rdfs:domain rdf:resource="http://data.europa.eu/m8g/PublicAuthority"/>
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ISVS"/>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia orgánu verejnej moci na ISVS.</rdfs:description>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">spravuje ISVS</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/692"/>
  </owl:ObjectProperty>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/operatesApplicationService -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/operatesApplicationService">
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ObligatedPerson"/>
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ApplicationService"/>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia orgánu verejnej moci na aplikačnú službu.</rdfs:description>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">prevádzkuje aplikačnú službu</rdfs:label>
  </owl:ObjectProperty>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/operatesISVS -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/operatesISVS">
    <rdfs:domain rdf:resource="http://data.europa.eu/m8g/PublicAuthority"/>
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ObligatedPerson"/>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia orgánu verejnej moci na ISVS.</rdfs:description>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">prevádzkuje ISVS</rdfs:label>
  </owl:ObjectProperty>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/performsAgenda -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/performsAgenda">
    <rdfs:domain rdf:resource="http://data.europa.eu/m8g/PublicAuthority"/>
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Agenda"/>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia orgánu verejnej moci na agendu.</rdfs:description>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">vykonáva agendu</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/694"/>
  </owl:ObjectProperty>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/projectPhase -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/projectPhase">
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Project"/>
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ProjectPhase"/>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia projektu na jeho fázu.</rdfs:description>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">fáza projektu</rdfs:label>
  </owl:ObjectProperty>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/projectPhaseType -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/projectPhaseType">
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Project"/>
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ProjectPhaseType"/>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia projektu na jeho fázu.</rdfs:description>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">fáza projektu</rdfs:label>
  </owl:ObjectProperty>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/providesApplicationServiceOperation -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/providesApplicationServiceOperation">
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/EndPoint"/>
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ApplicationServiceOperation"/>
    <rdfs:description xml:lang="sk"></rdfs:description>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia koncového bodu na operáciu aplikačnej služby.</rdfs:description>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">poskytuje operáciu aplikačnej služby</rdfs:label>
  </owl:ObjectProperty>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/realizesApplicationService -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/realizesApplicationService">
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ISVS"/>
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Project"/>
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ApplicationService"/>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia ISVS na aplikačnú službu.</rdfs:description>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">realizuje aplikačnú službu</rdfs:label>
  </owl:ObjectProperty>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/realizesPublicService -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/realizesPublicService">
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ApplicationService"/>
    <rdfs:range rdf:resource="http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService"/>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia aplikačnej služby na koncovú službu.</rdfs:description>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">realizuje koncovú službu</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/686"/>
  </owl:ObjectProperty>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/receiver -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/receiver">
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/ElectronicLegalDocument"/>
  </owl:ObjectProperty>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/referenceRegister -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/referenceRegister">
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ReferenceData"/>
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ReferenceRegister"/>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia na referenčný register.</rdfs:description>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="de">Referenzregister</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="en">reference register</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">referenčný register</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/478"/>
  </owl:ObjectProperty>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/refersToKRIS -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/refersToKRIS">
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/KRISProtocol"/>
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/KRIS"/>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia KRIS protokolu na jeho KRIS.</rdfs:description>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">referuje KRIS</rdfs:label>
  </owl:ObjectProperty>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/sender -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/sender">
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/ElectronicLegalDocument"/>
  </owl:ObjectProperty>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/steamsFromFS -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/steamsFromFS">
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Project"/>
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/FeasibilityStudy"/>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia projektu na jeho štúdiu uskutočniteľnosti.</rdfs:description>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">vznikol zo štúdie uskutočniteľnosti</rdfs:label>
  </owl:ObjectProperty>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/takesOverPrinciple -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/takesOverPrinciple">
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/FeasibilityStudy"/>
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Principle"/>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia štúdie uskutočniteľnosti na princíp.</rdfs:description>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">preberá princíp</rdfs:label>
  </owl:ObjectProperty>
  


  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Classes
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   -->

  


  <!-- http://data.europa.eu/m8g/Event -->

  <owl:Class rdf:about="http://data.europa.eu/m8g/Event"/>
  


  <!-- http://data.europa.eu/m8g/Evidence -->

  <owl:Class rdf:about="http://data.europa.eu/m8g/Evidence"/>
  


  <!-- http://data.europa.eu/m8g/PublicAuthority -->

  <owl:Class rdf:about="http://data.europa.eu/m8g/PublicAuthority"/>
  


  <!-- http://data.europa.eu/m8g/PublicOrganization -->

  <owl:Class rdf:about="http://data.europa.eu/m8g/PublicOrganization"/>
  


  <!-- http://data.europa.eu/m8g/ServicePhaseType -->

  <owl:Class rdf:about="http://data.europa.eu/m8g/ServicePhaseType"/>
  


  <!-- http://purl.org/dc/terms/PeriodOfTime -->

  <owl:Class rdf:about="http://purl.org/dc/terms/PeriodOfTime"/>
  


  <!-- http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService -->

  <owl:Class rdf:about="http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService"/>
  


  <!-- http://schema.org/ContactPoint -->

  <owl:Class rdf:about="http://schema.org/ContactPoint"/>
  


  <!-- http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Statement -->

  <owl:Class rdf:about="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Statement"/>
  


  <!-- http://www.w3.org/ns/adms#Asset -->

  <owl:Class rdf:about="http://www.w3.org/ns/adms#Asset"/>
  


  <!-- http://www.w3.org/ns/adms#Identifier -->

  <owl:Class rdf:about="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Agenda -->

  <owl:Class rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Agenda">
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="de">Agenda</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="en">Agenda</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Agenda</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/agenda_"/>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/180"/>
  </owl:Class>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ApplicationService -->

  <owl:Class rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ApplicationService">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Asset"/>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="de">Anwendungsservice</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Aplikačná služba</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="en">Application service</rdfs:label>
    <skos:altLabel xml:lang="en">is service</skos:altLabel>
    <skos:altLabel xml:lang="sk">is služba</skos:altLabel>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/sluzba_is_"/>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/184"/>
  </owl:Class>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ApplicationServiceOperation -->

  <owl:Class rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ApplicationServiceOperation">
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="de">Anwendung Service Betrieb</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="en">Application service operation</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Operácia aplikacnej služby</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/egov/operacia_as_"/>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/223"/>
  </owl:Class>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/EAdjugement -->

  <owl:Class rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/EAdjugement">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/ElectronicLegalDocument"/>
  </owl:Class>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/EForm -->

  <owl:Class rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/EForm">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://data.europa.eu/m8g/Evidence"/>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/ElectronicLegalDocument"/>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="en">Electronic form</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Elektronický formulár</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="de">Elektronische Form</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/eform_"/>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/31"/>
  </owl:Class>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/EndPoint -->

  <owl:Class rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/EndPoint">
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="en">End point</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="de">Endpunkt</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Koncový bod</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/endpoint_"/>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/200"/>
  </owl:Class>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/FeasibilityStudy -->

  <owl:Class rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/FeasibilityStudy">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Asset"/>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="en">Feasibility study</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="de">Machbarkeitsstudie</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Štúdia uskutočniteľnosti</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/su_"/>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/227"/>
  </owl:Class>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ISVS -->

  <owl:Class rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ISVS">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Asset"/>
    <rdfs:subClassOf>
      <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/hasPart"/>
        <owl:allValuesFrom rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Module"/>
      </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="de">Informationssystem der öffentlichen Verwaltung</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Informačný systém verejnej správy</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="en">Public administration information system</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/isvs_"/>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/83"/>
  </owl:Class>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/KRIS -->

  <owl:Class rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/KRIS">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Asset"/>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Koncepcia rozvoja informačného systému</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/kris_"/>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/211"/>
  </owl:Class>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/KRISProtocol -->

  <owl:Class rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/KRISProtocol">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Asset"/>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Protokol koncepcie rozvoja informačného systému</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/kris_p_"/>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/212"/>
  </owl:Class>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Module -->

  <owl:Class rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Module">
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Modul</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="en">Module</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/478"/>
  </owl:Class>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Objective -->

  <owl:Class rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Objective">
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Cieľ prioritnej osy</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="en">Objective</rdfs:label>
  </owl:Class>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ObligatedPerson -->

  <owl:Class rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ObligatedPerson">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://data.europa.eu/m8g/PublicAuthority"/>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/BusinessPerson"/>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="en">Obligated Person</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Povinná osoba</rdfs:label>
  </owl:Class>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/OperationProgram -->

  <owl:Class rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/OperationProgram">
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="en">Operation program</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Operačný program</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/prg_"/>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/225"/>
  </owl:Class>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/PO7Objective -->

  <owl:Class rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/PO7Objective">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Objective"/>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Cieľ prioritnej osy 7</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="en">PO7 Objective</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/p07objective_"/>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/52"/>
  </owl:Class>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Principle -->

  <owl:Class rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Principle">
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="en">Principle</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Princíp</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/princip_"/>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/224"/>
  </owl:Class>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Process -->

  <owl:Class rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Process">
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Proces</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="en">Process</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/proces_"/>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/140"/>
  </owl:Class>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Project -->

  <owl:Class rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Project">
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="en">Project</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Projekt</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/projekt_"/>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/226"/>
  </owl:Class>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ProjectPhase -->

  <owl:Class rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ProjectPhase">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/PeriodOfTime"/>
    <rdfs:subClassOf>
      <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/type"/>
        <owl:allValuesFrom rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ProjectPhaseType"/>
      </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Fáza projektu</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="en">Project phase</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/fp_"/>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/201"/>
  </owl:Class>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ProjectPhaseType -->

  <owl:Class rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ProjectPhaseType">
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="en">Project phase type</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Typ fázy projektu</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/fp_"/>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/201"/>
  </owl:Class>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/PublicAdministrationSection -->

  <owl:Class rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/PublicAdministrationSection">
    <rdfs:subClassOf>
      <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="http://www.w3.org/ns/org#isUnitOf"/>
        <owl:allValuesFrom rdf:resource="http://data.europa.eu/m8g/PublicAuthority"/>
      </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="en">Public administration section</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Úsek verejnej správy</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/egov/U"/>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/160"/>
  </owl:Class>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ReferenceData -->

  <owl:Class rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ReferenceData">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Statement"/>
    <rdfs:subClassOf>
      <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/source"/>
        <owl:allValuesFrom rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/SourceRegister"/>
      </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>
    <rdfs:subClassOf>
      <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/referenceRegister"/>
        <owl:allValuesFrom rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ReferenceRegister"/>
      </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="en">Reference Data</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Referenčné údaje</rdfs:label>
  </owl:Class>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ReferenceRegister -->

  <owl:Class rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ReferenceRegister">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ISVS"/>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="en">Reference Register</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Referenčný register</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/478"/>
  </owl:Class>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/RequiredAuthentificationLevel -->

  <owl:Class rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/RequiredAuthentificationLevel">
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Požadovaná úroveň autentifikácie</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="en">Required Authentification Level</rdfs:label>
  </owl:Class>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ServicePhase -->

  <owl:Class rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ServicePhase">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/PeriodOfTime"/>
    <rdfs:subClassOf>
      <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/type"/>
        <owl:allValuesFrom rdf:resource="http://data.europa.eu/m8g/ServicePhaseType"/>
      </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Fáza služby</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="en">Service Phase</rdfs:label>
  </owl:Class>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ServicePhaseType -->

  <owl:Class rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ServicePhaseType">
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="en">Service Phase Type</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Typ fázy služby</rdfs:label>
  </owl:Class>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Situation -->

  <owl:Class rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Situation">
    <rdfs:subClassOf>
      <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/type"/>
        <owl:allValuesFrom rdf:resource="http://data.europa.eu/m8g/Event"/>
      </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
    <rdfs:label xml:lang="en">Situation</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Situácia</rdfs:label>
  </owl:Class>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/SourceRegister -->

  <owl:Class rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/SourceRegister"/>
  


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/BusinessPerson -->

  <owl:Class rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/BusinessPerson"/>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/legal-subject/ElectronicLegalDocument -->

  <owl:Class rdf:about="https://data.gov.sk/id/legal-subject/ElectronicLegalDocument">
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Elektronický úradný dokument</rdfs:comment>
  </owl:Class>
  


  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Individuals
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   -->

  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/U -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/U">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code"/>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">U</skos:notation>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/agenda_ -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/agenda_">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code"/>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">agenda_</skos:notation>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/eform_ -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/eform_">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code"/>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">eform_</skos:notation>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/endpoint_ -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/endpoint_">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code"/>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">endpoint_</skos:notation>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/fp_ -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/fp_">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code"/>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">fp_</skos:notation>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/isvs_ -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/isvs_">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code"/>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">isvs_</skos:notation>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/kris_ -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/kris_">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code"/>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">kris_</skos:notation>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/kris_p_ -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/kris_p_">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code"/>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">kris_p_</skos:notation>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/p07objective_ -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/p07objective_">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code"/>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">p07objective_</skos:notation>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/prg_ -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/prg_">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code"/>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">prg_</skos:notation>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/princip_ -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/princip_">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code"/>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">princip_</skos:notation>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/proces_ -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/proces_">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code"/>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">proces_</skos:notation>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/projekt_ -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/projekt_">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code"/>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">projekt_</skos:notation>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/sluzba_is_ -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/sluzba_is_">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code"/>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">sluzba_is_</skos:notation>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/su_ -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/su_">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code"/>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">su_</skos:notation>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/egov/operacia_as_ -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/egov/operacia_as_">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code"/>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">operacia_as_</skos:notation>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/140 -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/140">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/140"/>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/160 -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/160">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/160"/>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/180 -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/180">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/180"/>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/184 -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/184">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/184"/>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/200 -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/200">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/200"/>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/201 -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/201">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/201"/>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/211 -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/211">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/211"/>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/212 -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/212">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/212"/>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/223 -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/223">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/223"/>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/224 -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/224">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/224"/>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/225 -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/225">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/225"/>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/226 -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/226">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/226"/>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/227 -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/227">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/227"/>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/31 -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/31">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/31"/>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/478 -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/478">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/478"/>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/52 -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/52">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/52"/>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/686 -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/686">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/686"/>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/687 -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/687">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/687"/>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/688 -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/688">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/688"/>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/689 -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/689">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/689"/>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/690 -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/690">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/690"/>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/692 -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/692">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/692"/>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/694 -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/694">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/694"/>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/695 -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/695">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/695"/>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/83 -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/83">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#Identifier"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742"/>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/83"/>
  </owl:NamedIndividual>
  


  <!-- https://data.gov.sk/id/legal-subject/50349287 -->

  <owl:NamedIndividual rdf:about="https://data.gov.sk/id/legal-subject/50349287">
    <rdf:type rdf:resource="http://data.europa.eu/m8g/PublicOrganization"/>
    <cv:contactPoint>
      <rdf:Description>
        <rdf:type rdf:resource="http://schema.org/ContactPoint"/>
        <schema:email rdf:resource="mailo:ps1@informatika.sk"/>
      </rdf:Description>
    </cv:contactPoint>
    <skos:prefLabel xml:lang="sk">Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu</skos:prefLabel>
  </owl:NamedIndividual>
</rdf:RDF><!-- Generated by the OWL API (version 4.5.9.2019-02-01T07:24:44Z) https://github.com/owlcs/owlapi -->


 • No labels
Unknown macro: {add-label}