Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Download: egov.ttl


@prefix : <https://data.gov.sk/def/ontology/> .
@prefix cv: <http://data.europa.eu/m8g/> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix org: <http://www.w3.org/ns/org#> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix adms: <http://www.w3.org/ns/adms#> .
@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
@prefix egov: <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/> .
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@prefix lsub: <https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/> .
@prefix pper: <https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix schema: <http://schema.org/> .
@base <https://data.gov.sk/def/ontology/egov> .

<https://data.gov.sk/def/ontology/egov> rdf:type owl:Ontology ;
                     dct:contributor <http://www.linkedin.com/in/mareksurek> ;
                     dct:creator <http://www.linkedin.com/in/miroslavliska> ;
                     dct:publisher <https://data.gov.sk/id/legal-subject/50349287> ;
                     dct:title "Ontológia egovernment entít"@sk ;
                     rdfs:description "Ontológia egovernment entít definuje základné entity eGovernmentu ako Informačný systém verejne správy, Agenda, KRIS, Štúdia uskutočnisteľnosti a ostatné. Primárne slúži na popis entít v Centrálnom Metainformačnom systéme. Výnimkou sú entity spojené s elekronickými službami, ktoré sú definované prostredníctvom národného aplikačného profilu CPSV-AP-SK."@sk ;
                     owl:versionInfo "2018-03-29"^^xsd:string .

#################################################################
#  Annotation properties
#################################################################

### http://data.europa.eu/m8g/contactPoint
cv:contactPoint rdf:type owl:AnnotationProperty .


### http://purl.org/dc/terms/contributor
dct:contributor rdf:type owl:AnnotationProperty .


### http://purl.org/dc/terms/creator
dct:creator rdf:type owl:AnnotationProperty .


### http://purl.org/dc/terms/publisher
dct:publisher rdf:type owl:AnnotationProperty .


### http://purl.org/dc/terms/title
dct:title rdf:type owl:AnnotationProperty .


### http://schema.org/email
schema:email rdf:type owl:AnnotationProperty .


### http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#description
rdfs:description rdf:type owl:AnnotationProperty .


### http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altLabel
skos:altLabel rdf:type owl:AnnotationProperty .


### http://www.w3.org/2004/02/skos/core#notation
skos:notation rdf:type owl:AnnotationProperty .


### http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel
skos:prefLabel rdf:type owl:AnnotationProperty .


### http://www.w3.org/ns/adms#identifier
adms:identifier rdf:type owl:AnnotationProperty .


### http://www.w3.org/ns/dcat#accessURL
dcat:accessURL rdf:type owl:AnnotationProperty .


#################################################################
#  Object Properties
#################################################################

### http://purl.org/dc/terms/hasPart
dct:hasPart rdf:type owl:ObjectProperty .


### http://purl.org/dc/terms/source
dct:source rdf:type owl:ObjectProperty .


### http://www.w3.org/ns/org#isUnitOf
org:isUnitOf rdf:type owl:ObjectProperty .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/agregatesAgenda
egov:agregatesAgenda rdf:type owl:ObjectProperty ;
           rdfs:domain egov:PublicAdministrationSection ;
           rdfs:range egov:Agenda ;
           rdfs:description "Relácia úseku verejnej správy na agendu."@sk ;
           rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
           rdfs:label "agreguje agendu"@sk ;
           adms:identifier <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/690> .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/determinesObjective
egov:determinesObjective rdf:type owl:ObjectProperty ;
             rdfs:domain egov:KRIS ;
             rdfs:range egov:Objective ;
             rdfs:description "Relácia KRIS na cieľ."@sk ;
             rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
             rdfs:label "stanovuje cieľ"@sk .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/developsISVS
egov:developsISVS rdf:type owl:ObjectProperty ;
         rdfs:domain egov:Project ;
         rdfs:range egov:ISVS ;
         rdfs:description "Relácia Egov projektu na ISVS."@sk ;
         rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
         rdfs:label "rozvíja ISVS"@sk ;
         adms:identifier <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/689> .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/developsProject
egov:developsProject rdf:type owl:ObjectProperty ;
           rdfs:domain egov:KRIS ;
           rdfs:range egov:Project ;
           rdfs:description "Relácia KRIS na projekt."@sk ;
           rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
           rdfs:label "rozvíja projekt"@sk .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/funds
egov:funds rdf:type owl:ObjectProperty ;
      owl:inverseOf egov:isFundedBy .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/handlesAgenda
egov:handlesAgenda rdf:type owl:ObjectProperty ;
          rdfs:domain egov:ApplicationService ;
          rdfs:range egov:Agenda ;
          rdfs:description "Relácia na agendu."@sk ;
          rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
          rdfs:label "obsluhuje agendu"@sk ;
          adms:identifier <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/687> .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/handlesProject
egov:handlesProject rdf:type owl:ObjectProperty ;
          rdfs:domain cv:PublicAuthority ;
          rdfs:range egov:Project ;
          rdfs:description "Relácia orgánu verejnej moci na projek."@sk ;
          rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
          rdfs:label "obsluhuje projekt"@sk ;
          adms:identifier <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/695> .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/handlesPublicService
egov:handlesPublicService rdf:type owl:ObjectProperty ;
             rdfs:domain egov:EForm ;
             rdfs:range <http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService> ;
             rdfs:description "Relácia EFormulára na koncovú službu."@sk ;
             rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
             rdfs:label "obsluhuje koncovú službu"@sk ;
             adms:identifier <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/688> .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/isFundedBy
egov:isFundedBy rdf:type owl:ObjectProperty ;
        rdfs:domain egov:Project ;
        rdfs:range egov:OperationProgram ;
        rdfs:description "Relácia EGOV projektu na operačný program."@sk ,
                 "Relácia operačného programu na EGOV projekt."@sk ;
        rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
        rdfs:label "financuje"@sk ,
              "je financované prostredníctvom"@sk .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/makesApplicationServiceAvaliable
egov:makesApplicationServiceAvaliable rdf:type owl:ObjectProperty ;
                   rdfs:domain egov:EndPoint ;
                   rdfs:range egov:ApplicationService ;
                   rdfs:description "Relácia na aplikačnú službu."@sk ;
                   rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
                   rdfs:label "sprístupňuje aplikačnú službu"@sk .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/managesApplicationService
egov:managesApplicationService rdf:type owl:ObjectProperty ;
                rdfs:domain cv:PublicAuthority ;
                rdfs:range egov:ApplicationService ;
                rdfs:description "Relácia orgánu verejnej moci na aplikačnú službu."@sk ;
                rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
                rdfs:label "spravuje aplikačnú službu"@sk .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/managesISVS
egov:managesISVS rdf:type owl:ObjectProperty ;
         rdfs:domain cv:PublicAuthority ;
         rdfs:range egov:ISVS ;
         rdfs:description "Relácia orgánu verejnej moci na ISVS."@sk ;
         rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
         rdfs:label "spravuje ISVS"@sk ;
         adms:identifier <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/692> .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/operatesApplicationService
egov:operatesApplicationService rdf:type owl:ObjectProperty ;
                rdfs:domain egov:ObligatedPerson ;
                rdfs:range egov:ApplicationService ;
                rdfs:description "Relácia orgánu verejnej moci na aplikačnú službu."@sk ;
                rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
                rdfs:label "prevádzkuje aplikačnú službu"@sk .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/operatesISVS
egov:operatesISVS rdf:type owl:ObjectProperty ;
         rdfs:domain cv:PublicAuthority ,
               egov:ObligatedPerson ;
         rdfs:description "Relácia orgánu verejnej moci na ISVS."@sk ;
         rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
         rdfs:label "prevádzkuje ISVS"@sk .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/performsAgenda
egov:performsAgenda rdf:type owl:ObjectProperty ;
          rdfs:domain cv:PublicAuthority ;
          rdfs:range egov:Agenda ;
          rdfs:description "Relácia orgánu verejnej moci na agendu."@sk ;
          rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
          rdfs:label "vykonáva agendu"@sk ;
          adms:identifier <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/694> .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/projectPhase
egov:projectPhase rdf:type owl:ObjectProperty ;
         rdfs:domain egov:Project ;
         rdfs:range egov:ProjectPhase ;
         rdfs:description "Relácia projektu na jeho fázu."@sk ;
         rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
         rdfs:label "fáza projektu"@sk .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/projectPhaseType
egov:projectPhaseType rdf:type owl:ObjectProperty ;
           rdfs:domain egov:Project ;
           rdfs:range egov:ProjectPhaseType ;
           rdfs:description "Relácia projektu na jeho fázu."@sk ;
           rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
           rdfs:label "fáza projektu"@sk .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/providesApplicationServiceOperation
egov:providesApplicationServiceOperation rdf:type owl:ObjectProperty ;
                     rdfs:domain egov:EndPoint ;
                     rdfs:range egov:ApplicationServiceOperation ;
                     rdfs:description ""@sk ,
                             "Relácia koncového bodu na operáciu aplikačnej služby."@sk ;
                     rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
                     rdfs:label "poskytuje operáciu aplikačnej služby"@sk .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/realizesApplicationService
egov:realizesApplicationService rdf:type owl:ObjectProperty ;
                rdfs:domain egov:ISVS ,
                      egov:Project ;
                rdfs:range egov:ApplicationService ;
                rdfs:description "Relácia ISVS na aplikačnú službu."@sk ;
                rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
                rdfs:label "realizuje aplikačnú službu"@sk .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/realizesPublicService
egov:realizesPublicService rdf:type owl:ObjectProperty ;
              rdfs:domain egov:ApplicationService ;
              rdfs:range <http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService> ;
              rdfs:description "Relácia aplikačnej služby na koncovú službu."@sk ;
              rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
              rdfs:label "realizuje koncovú službu"@sk ;
              adms:identifier <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/686> .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/receiver
egov:receiver rdf:type owl:ObjectProperty ;
       rdfs:domain <https://data.gov.sk/id/legal-subject/ElectronicLegalDocument> .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/referenceRegister
egov:referenceRegister rdf:type owl:ObjectProperty ;
            rdfs:domain egov:ReferenceData ;
            rdfs:range egov:ReferenceRegister ;
            rdfs:description "Relácia na referenčný register."@sk ;
            rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
            rdfs:label "Referenzregister"@de ,
                 "reference register"@en ,
                 "referenčný register"@sk ;
            adms:identifier <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/478> .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/refersToKRIS
egov:refersToKRIS rdf:type owl:ObjectProperty ;
         rdfs:domain egov:KRISProtocol ;
         rdfs:range egov:KRIS ;
         rdfs:description "Relácia KRIS protokolu na jeho KRIS."@sk ;
         rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
         rdfs:label "referuje KRIS"@sk .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/sender
egov:sender rdf:type owl:ObjectProperty ;
      rdfs:domain <https://data.gov.sk/id/legal-subject/ElectronicLegalDocument> .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/steamsFromFS
egov:steamsFromFS rdf:type owl:ObjectProperty ;
         rdfs:domain egov:Project ;
         rdfs:range egov:FeasibilityStudy ;
         rdfs:description "Relácia projektu na jeho štúdiu uskutočniteľnosti."@sk ;
         rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
         rdfs:label "vznikol zo štúdie uskutočniteľnosti"@sk .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/takesOverPrinciple
egov:takesOverPrinciple rdf:type owl:ObjectProperty ;
            rdfs:domain egov:FeasibilityStudy ;
            rdfs:range egov:Principle ;
            rdfs:description "Relácia štúdie uskutočniteľnosti na princíp."@sk ;
            rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
            rdfs:label "preberá princíp"@sk .


#################################################################
#  Classes
#################################################################

### http://data.europa.eu/m8g/Event
cv:Event rdf:type owl:Class .


### http://data.europa.eu/m8g/Evidence
cv:Evidence rdf:type owl:Class .


### http://data.europa.eu/m8g/PublicAuthority
cv:PublicAuthority rdf:type owl:Class .


### http://data.europa.eu/m8g/PublicOrganization
cv:PublicOrganization rdf:type owl:Class .


### http://data.europa.eu/m8g/ServicePhaseType
cv:ServicePhaseType rdf:type owl:Class .


### http://purl.org/dc/terms/PeriodOfTime
dct:PeriodOfTime rdf:type owl:Class .


### http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService
<http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService> rdf:type owl:Class .


### http://schema.org/ContactPoint
schema:ContactPoint rdf:type owl:Class .


### http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Statement
rdf:Statement rdf:type owl:Class .


### http://www.w3.org/ns/adms#Asset
adms:Asset rdf:type owl:Class .


### http://www.w3.org/ns/adms#Identifier
adms:Identifier rdf:type owl:Class .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Agenda
egov:Agenda rdf:type owl:Class ;
      rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
      rdfs:label "Agenda"@de ,
            "Agenda"@en ,
            "Agenda"@sk ;
      adms:identifier <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/agenda_> ,
              <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/180> .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ApplicationService
egov:ApplicationService rdf:type owl:Class ;
            rdfs:subClassOf adms:Asset ;
            rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
            rdfs:label "Anwendungsservice"@de ,
                  "Aplikačná služba"@sk ,
                  "Application service"@en ;
            skos:altLabel "is service"@en ,
                   "is služba"@sk ;
            adms:identifier <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/sluzba_is_> ,
                    <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/184> .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ApplicationServiceOperation
egov:ApplicationServiceOperation rdf:type owl:Class ;
                 rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
                 rdfs:label "Anwendung Service Betrieb"@de ,
                      "Application service operation"@en ,
                      "Operácia aplikacnej služby"@sk ;
                 adms:identifier <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/egov/operacia_as_> ,
                         <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/223> .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/EAdjugement
egov:EAdjugement rdf:type owl:Class ;
         rdfs:subClassOf <https://data.gov.sk/id/legal-subject/ElectronicLegalDocument> .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/EForm
egov:EForm rdf:type owl:Class ;
      rdfs:subClassOf cv:Evidence ,
              <https://data.gov.sk/id/legal-subject/ElectronicLegalDocument> ;
      rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
      rdfs:label "Electronic form"@en ,
           "Elektronický formulár"@sk ,
           "Elektronische Form"@de ;
      adms:identifier <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/eform_> ,
              <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/31> .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/EndPoint
egov:EndPoint rdf:type owl:Class ;
       rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
       rdfs:label "End point"@en ,
             "Endpunkt"@de ,
             "Koncový bod"@sk ;
       adms:identifier <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/endpoint_> ,
               <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/200> .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/FeasibilityStudy
egov:FeasibilityStudy rdf:type owl:Class ;
           rdfs:subClassOf adms:Asset ;
           rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
           rdfs:label "Feasibility study"@en ,
                 "Machbarkeitsstudie"@de ,
                 "Štúdia uskutočniteľnosti"@sk ;
           adms:identifier <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/su_> ,
                   <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/227> .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ISVS
egov:ISVS rdf:type owl:Class ;
     rdfs:subClassOf adms:Asset ,
             [ rdf:type owl:Restriction ;
              owl:onProperty dct:hasPart ;
              owl:allValuesFrom egov:Module
             ] ;
     rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
     rdfs:label "Informationssystem der öffentlichen Verwaltung"@de ,
           "Informačný systém verejnej správy"@sk ,
           "Public administration information system"@en ;
     adms:identifier <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/isvs_> ,
             <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/83> .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/KRIS
egov:KRIS rdf:type owl:Class ;
     rdfs:subClassOf adms:Asset ;
     rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
     rdfs:label "Koncepcia rozvoja informačného systému"@sk ;
     adms:identifier <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/kris_> ,
             <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/211> .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/KRISProtocol
egov:KRISProtocol rdf:type owl:Class ;
         rdfs:subClassOf adms:Asset ;
         rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
         rdfs:label "Protokol koncepcie rozvoja informačného systému"@sk ;
         adms:identifier <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/kris_p_> ,
                 <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/212> .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Module
egov:Module rdf:type owl:Class ;
      rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
      rdfs:label "Modul"@sk ,
            "Module"@en ;
      adms:identifier <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/478> .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Objective
egov:Objective rdf:type owl:Class ;
        rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
        rdfs:label "Cieľ prioritnej osy"@sk ,
             "Objective"@en .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ObligatedPerson
egov:ObligatedPerson rdf:type owl:Class ;
           rdfs:subClassOf cv:PublicAuthority ,
                   lsub:BusinessPerson ;
           rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
           rdfs:label "Obligated Person"@en ,
                "Povinná osoba"@sk .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/OperationProgram
egov:OperationProgram rdf:type owl:Class ;
           rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
           rdfs:label "Operation program"@en ,
                 "Operačný program"@sk ;
           adms:identifier <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/prg_> ,
                   <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/225> .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/PO7Objective
egov:PO7Objective rdf:type owl:Class ;
         rdfs:subClassOf egov:Objective ;
         rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
         rdfs:label "Cieľ prioritnej osy 7"@sk ,
               "PO7 Objective"@en ;
         adms:identifier <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/p07objective_> ,
                 <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/52> .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Principle
egov:Principle rdf:type owl:Class ;
        rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
        rdfs:label "Principle"@en ,
             "Princíp"@sk ;
        adms:identifier <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/princip_> ,
                <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/224> .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Process
egov:Process rdf:type owl:Class ;
       rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
       rdfs:label "Proces"@sk ,
            "Process"@en ;
       adms:identifier <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/proces_> ,
               <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/140> .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Project
egov:Project rdf:type owl:Class ;
       rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
       rdfs:label "Project"@en ,
            "Projekt"@sk ;
       adms:identifier <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/projekt_> ,
               <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/226> .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ProjectPhase
egov:ProjectPhase rdf:type owl:Class ;
         rdfs:subClassOf dct:PeriodOfTime ,
                 [ rdf:type owl:Restriction ;
                  owl:onProperty dct:type ;
                  owl:allValuesFrom egov:ProjectPhaseType
                 ] ;
         rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
         rdfs:label "Fáza projektu"@sk ,
               "Project phase"@en ;
         adms:identifier <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/fp_> ,
                 <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/201> .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ProjectPhaseType
egov:ProjectPhaseType rdf:type owl:Class ;
           rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
           rdfs:label "Project phase type"@en ,
                 "Typ fázy projektu"@sk ;
           adms:identifier <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/fp_> ,
                   <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/201> .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/PublicAdministrationSection
egov:PublicAdministrationSection rdf:type owl:Class ;
                 rdfs:subClassOf [ rdf:type owl:Restriction ;
                          owl:onProperty org:isUnitOf ;
                          owl:allValuesFrom cv:PublicAuthority
                         ] ;
                 rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
                 rdfs:label "Public administration section"@en ,
                      "Úsek verejnej správy"@sk ;
                 adms:identifier <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/egov/U> ,
                         <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/160> .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ReferenceData
egov:ReferenceData rdf:type owl:Class ;
          rdfs:subClassOf rdf:Statement ,
                  [ rdf:type owl:Restriction ;
                   owl:onProperty dct:source ;
                   owl:allValuesFrom egov:SourceRegister
                  ] ,
                  [ rdf:type owl:Restriction ;
                   owl:onProperty egov:referenceRegister ;
                   owl:allValuesFrom egov:ReferenceRegister
                  ] ;
          rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
          rdfs:label "Reference Data"@en ,
               "Referenčné údaje"@sk .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ReferenceRegister
egov:ReferenceRegister rdf:type owl:Class ;
            rdfs:subClassOf egov:ISVS ;
            rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
            rdfs:label "Reference Register"@en ,
                 "Referenčný register"@sk ;
            adms:identifier <https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/478> .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/RequiredAuthentificationLevel
egov:RequiredAuthentificationLevel rdf:type owl:Class ;
                  rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
                  rdfs:label "Požadovaná úroveň autentifikácie"@sk ,
                       "Required Authentification Level"@en .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ServicePhase
egov:ServicePhase rdf:type owl:Class ;
         rdfs:subClassOf dct:PeriodOfTime ,
                 [ rdf:type owl:Restriction ;
                  owl:onProperty dct:type ;
                  owl:allValuesFrom cv:ServicePhaseType
                 ] ;
         rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
         rdfs:label "Fáza služby"@sk ,
               "Service Phase"@en .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ServicePhaseType
egov:ServicePhaseType rdf:type owl:Class ;
           rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
           rdfs:label "Service Phase Type"@en ,
                 "Typ fázy služby"@sk .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Situation
egov:Situation rdf:type owl:Class ;
        rdfs:subClassOf [ rdf:type owl:Restriction ;
                 owl:onProperty dct:type ;
                 owl:allValuesFrom cv:Event
                ] ;
        rdfs:isDefinedBy <https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl> ;
        rdfs:label "Situation"@en ,
             "Situácia"@sk .


### https://data.gov.sk/def/ontology/egov/SourceRegister
egov:SourceRegister rdf:type owl:Class .


### https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/BusinessPerson
lsub:BusinessPerson rdf:type owl:Class .


### https://data.gov.sk/id/legal-subject/ElectronicLegalDocument
<https://data.gov.sk/id/legal-subject/ElectronicLegalDocument> rdf:type owl:Class ;
                                rdfs:comment "Elektronický úradný dokument"@sk .


#################################################################
#  Individuals
#################################################################

### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/U
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/U> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                             adms:Identifier ;
                        dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                        dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code> ;
                        skos:notation "U"^^xsd:string .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/agenda_
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/agenda_> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                adms:Identifier ;
                           dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                           dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code> ;
                           skos:notation "agenda_"^^xsd:string .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/eform_
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/eform_> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                               adms:Identifier ;
                           dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                           dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code> ;
                           skos:notation "eform_"^^xsd:string .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/endpoint_
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/endpoint_> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                 adms:Identifier ;
                            dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                            dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code> ;
                            skos:notation "endpoint_"^^xsd:string .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/fp_
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/fp_> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                              adms:Identifier ;
                         dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                         dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code> ;
                         skos:notation "fp_"^^xsd:string .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/isvs_
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/isvs_> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                               adms:Identifier ;
                          dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                          dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code> ;
                          skos:notation "isvs_"^^xsd:string .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/kris_
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/kris_> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                               adms:Identifier ;
                          dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                          dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code> ;
                          skos:notation "kris_"^^xsd:string .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/kris_p_
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/kris_p_> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                adms:Identifier ;
                           dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                           dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code> ;
                           skos:notation "kris_p_"^^xsd:string .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/p07objective_
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/p07objective_> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                   adms:Identifier ;
                              dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                              dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code> ;
                              skos:notation "p07objective_"^^xsd:string .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/prg_
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/prg_> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                              adms:Identifier ;
                          dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                          dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code> ;
                          skos:notation "prg_"^^xsd:string .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/princip_
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/princip_> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                adms:Identifier ;
                            dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                            dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code> ;
                            skos:notation "princip_"^^xsd:string .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/proces_
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/proces_> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                adms:Identifier ;
                           dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                           dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code> ;
                           skos:notation "proces_"^^xsd:string .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/projekt_
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/projekt_> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                adms:Identifier ;
                            dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                            dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code> ;
                            skos:notation "projekt_"^^xsd:string .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/sluzba_is_
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/sluzba_is_> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                 adms:Identifier ;
                             dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                             dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code> ;
                             skos:notation "sluzba_is_"^^xsd:string .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/su_
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/su_> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                              adms:Identifier ;
                         dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                         dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code> ;
                         skos:notation "su_"^^xsd:string .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/egov/operacia_as_
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/egov/operacia_as_> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                     adms:Identifier ;
                                dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                                dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code> ;
                                skos:notation "operacia_as_"^^xsd:string .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/140
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/140> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                 adms:Identifier ;
                            dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                            dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard> ;
                            dcat:accessURL <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/140> .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/160
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/160> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                 adms:Identifier ;
                            dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                            dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard> ;
                            dcat:accessURL <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/160> .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/180
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/180> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                 adms:Identifier ;
                            dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                            dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard> ;
                            dcat:accessURL <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/180> .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/184
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/184> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                 adms:Identifier ;
                            dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                            dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard> ;
                            dcat:accessURL <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/184> .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/200
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/200> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                 adms:Identifier ;
                            dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                            dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard> ;
                            dcat:accessURL <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/200> .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/201
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/201> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                 adms:Identifier ;
                            dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                            dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard> ;
                            dcat:accessURL <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/201> .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/211
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/211> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                 adms:Identifier ;
                            dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                            dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard> ;
                            dcat:accessURL <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/211> .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/212
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/212> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                 adms:Identifier ;
                            dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                            dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard> ;
                            dcat:accessURL <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/212> .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/223
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/223> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                 adms:Identifier ;
                            dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                            dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard> ;
                            dcat:accessURL <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/223> .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/224
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/224> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                 adms:Identifier ;
                            dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                            dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard> ;
                            dcat:accessURL <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/224> .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/225
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/225> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                 adms:Identifier ;
                            dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                            dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard> ;
                            dcat:accessURL <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/225> .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/226
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/226> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                 adms:Identifier ;
                            dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                            dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard> ;
                            dcat:accessURL <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/226> .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/227
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/227> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                 adms:Identifier ;
                            dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                            dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard> ;
                            dcat:accessURL <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/227> .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/31
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/31> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                adms:Identifier ;
                            dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                            dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard> ;
                            dcat:accessURL <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/31> .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/478
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/478> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                 adms:Identifier ;
                            dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                            dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard> ;
                            dcat:accessURL <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/478> .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/52
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/52> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                adms:Identifier ;
                            dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                            dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard> ;
                            dcat:accessURL <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/52> .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/686
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/686> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                 adms:Identifier ;
                            dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                            dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard> ;
                            dcat:accessURL <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/686> .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/687
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/687> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                 adms:Identifier ;
                            dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                            dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard> ;
                            dcat:accessURL <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/687> .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/688
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/688> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                 adms:Identifier ;
                            dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                            dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard> ;
                            dcat:accessURL <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/688> .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/689
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/689> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                 adms:Identifier ;
                            dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                            dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard> ;
                            dcat:accessURL <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/689> .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/690
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/690> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                 adms:Identifier ;
                            dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                            dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard> ;
                            dcat:accessURL <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/690> .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/692
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/692> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                 adms:Identifier ;
                            dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                            dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard> ;
                            dcat:accessURL <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/692> .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/694
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/694> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                 adms:Identifier ;
                            dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                            dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard> ;
                            dcat:accessURL <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/694> .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/695
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/695> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                 adms:Identifier ;
                            dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                            dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard> ;
                            dcat:accessURL <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/695> .


### https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/83
<https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/83> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                                adms:Identifier ;
                            dct:creator <https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742> ;
                            dct:type <https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard> ;
                            dcat:accessURL <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/83> .


### https://data.gov.sk/id/legal-subject/50349287
<https://data.gov.sk/id/legal-subject/50349287> rdf:type owl:NamedIndividual ,
                             cv:PublicOrganization ;
                        cv:contactPoint [ rdf:type schema:ContactPoint ;
                                 schema:email <mailo:ps1@informatika.sk>
                                ] ;
                        skos:prefLabel "Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu"@sk .


### Generated by the OWL API (version 4.5.9.2019-02-01T07:24:44Z) https://github.com/owlcs/owlapi

 • No labels
Unknown macro: {add-label}