Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Current »

Gestor: správca MEF (ÚV SR / NASES / dodávateľ (Globaltel))

Definíciu dátovej štruktúry súčastí jednotlivých verzií kontajnera podľa bodu 7.2.1 písm. b), c), j) a l) vyhlášky o štandardoch č. 78/2020 Z.z. zverejňuje orgán vedenia vo formáte Extensible Markup Language Schema Definition (XSD) v centrálnom metainformačnom systéme

eform.xsd
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!--Created with Liquid XML 2014 Designer Edition (Trial) 12.2.5.5293 (http://www.liquid-technologies.com)-->
<xsd:schema xmlns:attachmentfile="urn:attachmentfile:1.0"
      xmlns:setting="urn:setting:1.0"
      xmlns:manifest="urn:manifest:1.0"
      xmlns:meta="urn:meta:1.0"
      xmlns="http://schemas.gov.sk/e-form/1.0"
      xmlns:presentation="urn:presentation:1.0"
      xmlns:attachment="urn:attachment:1.0"
      xmlns:data="urn:data:1.0"
      xmlns:content="urn:content:1.0"
      xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      attributeFormDefault="unqualified"
      elementFormDefault="qualified"
      targetNamespace="http://schemas.gov.sk/e-form/1.0">
  <xs:import schemaLocation=".\content.xsd"
        namespace="urn:content:1.0" />
  <xs:import schemaLocation=".\manifest.xsd"
        namespace="urn:manifest:1.0" />
  <xs:import schemaLocation=".\meta.xsd"
        namespace="urn:meta:1.0" />
  <xs:import schemaLocation=".\data.xsd"
        namespace="urn:data:1.0" />
  <xs:import schemaLocation=".\presentation.xsd"
        namespace="urn:presentation:1.0" />
  <xs:import schemaLocation=".\attachments.xsd"
        namespace="urn:attachment:1.0" />
  <xs:import schemaLocation=".\attachment.xsd"
        namespace="urn:attachmentfile:1.0" />
  <xs:import schemaLocation=".\settings.xsd"
        namespace="urn:setting:1.0" />
  <xs:element name="e-form"
        type="eFormTemplate" />
  <xs:complexType name="eFormTemplate">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="mimetype"
            type="mimetype"
            minOccurs="1"
            maxOccurs="1" />
      <xs:element ref="manifest:Manifest"
            minOccurs="1"
            maxOccurs="1" />
      <xs:element ref="meta:metadata"
            minOccurs="1"
            maxOccurs="1" />
      <xs:any minOccurs="1"
          maxOccurs="1"
          namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
          processContents="skip" />
      <xs:element ref="data:data"
            minOccurs="1"
            maxOccurs="1" />
      <xs:element ref="content:file"
            minOccurs="0"
            maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element ref="presentation:file"
            minOccurs="0"
            maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="thumbnails"
            type="ThumbnailsFile"
            minOccurs="0"
            maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element ref="attachment:attachments"
            minOccurs="0"
            maxOccurs="1" />
      <xs:element ref="attachmentfile:file"
            minOccurs="0"
            maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element ref="setting:settings"
            minOccurs="0"
            maxOccurs="1" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="mimetype">
    <xs:restriction base="xs:string" />
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="ThumbnailsFile">
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:base64Binary">
        <xs:attribute name="id"
               type="xs:string" />
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xsd:schema>

attachment.xsd
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<xs:schema elementFormDefault="qualified"
      targetNamespace="urn:attachmentfile:1.0"
      xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="file">
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="xs:anyType">
          <xs:attribute name="id" type="xs:string" />
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

attachments.xsd
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="urn:attachment:1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="attachments">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="entry" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base="xs:string">
                <xs:attribute type="xs:string" name="media-type" use="required"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="full-path" use="required"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="full-path-url" use="optional"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="media-language" use="optional" default="sk"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="description" use="optional"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="filename" use="optional"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="target-environment" use="optional"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="reference-transform-algorithm" use="optional"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="reference-digest-method-algorithm" use="optional"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="reference-digest-value" use="optional"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema> 


content.xsd
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified"
      elementFormDefault="qualified"
      targetNamespace="urn:content:1.0"
      xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="file">
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="xs:anyType">
          <xs:attribute name="id" type="xs:string" />
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

data.xsd
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<xs:schema elementFormDefault="qualified"
      targetNamespace="urn:data:1.0"
      xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="data" type="xs:anyType" />
</xs:schema>

manifest.xsd
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="urn:manifest:1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name= "Manifest">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="file-entry" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base="xs:string">
                <xs:attribute type="xs:string" name="media-type" use="required"/>
                <xs:attribute name="media-destination" use="optional">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                      <xs:pattern value="screen|view|print|sign|help|x-.*"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute type="xs:string" name="media-destination-type" use="optional"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="media-destination-type-description" use="optional"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="media-language" use="optional" default="sk"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="full-path" use="required"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="full-path-url" use="optional"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="description" use="optional"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="filename" use="optional"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="target-environment" use="optional"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="xslfo-reference-procesor" use="optional"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="xslfo-reference-procesor-url " use="optional"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="reference-transform-algorithm" use="optional"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="reference-digest-method-algorithm" use="optional"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="reference-digest-value" use="optional"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

meta.xsd
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<xs:schema xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
      elementFormDefault="qualified"
      targetNamespace="urn:meta:1.0"
      xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:import schemaLocation="http://dublincore.org/schemas/xmls/simpledc20021212.xsd"
        namespace="http://purl.org/dc/elements/1.1/" />
  <xs:element name="metadata">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="dc:title" />
        <xs:element ref="dc:identifier" />
        <xs:element ref="dc:description" />
        <xs:element ref="dc:creator" />
        <xs:element ref="dc:publisher" />
        <xs:element name="version" type="xs:string" />
        <xs:element name="language" type="xs:string" use="optional"/>
        <xs:element name="validDateFrom" type="xs:date" />
        <xs:element name="validDateTo" type="xs:date" use="optional"/>
        <xs:element name="inForceFrom" type="xs:date" />
        <xs:element name="inForceTo" type="xs:date" use="optional"/>
        <xs:element name="section" type="xs:string" use="optional"/>
        <xs:element name="agenda" type="xs:string" use="optional"/>
        <xs:element name="source" type="xs:string" use="optional"/>
        <xs:element name="keywords" type="xs:string" use="optional"/>
        <xs:element name="accessGroup" type="xs:string" use="optional"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

presentation.xsd
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified"
      elementFormDefault="qualified"
      targetNamespace="urn:presentation:1.0"
      xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="file">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:base64Binary">
          <xs:attribute name="id" type="xs:string" />
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

settings.xsd
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<xs:schema elementFormDefault="qualified"
      targetNamespace="urn:setting:1.0"
      xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="settings" type="xs:anyType" />
</xs:schema>

 • No labels
Unknown macro: {add-label}