Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Publikačné minimum samosprávy

Základné informácie k publikačného minimu


Publikačné minimum samosprávy patrí medzi strategické priority informatizácie verejnej správy v oblasti sprístupňovania otvorených údajov. Cieľom je, aby inštitúcie verejnej moci podľa ich povinností, sprístupnili definovanú množinu údajov, tj. datasetov, vo formáte otvorených údajov, tj. v definovanej forme a definovaným spôsobom.  Dátová kancelária realizuje uvedené ciele v súlade s odporúčaniami Európskej komisie, a to najmä s programom ISA² (Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens), ktorý definuje konkrétne metodiky a technologické štandardy pre jednotlivé aspekty reprezentácie a strojového spracovania otvorených údajov. Tvorba štandardov, resp. ich slovenská adopcia, zoznam datasetov publikačného minima a ďaľšie otázky súvisiace s publikačným minimom  komunikované prostredníctvom Pracovnej skupiny pre otvorené údaje, ktorých členovia sú zástupcovania verejnej správy, komerčného a neziskového sektora. Prvý zoznam datasetov publikačného minima bol inšpirovaný publikačným minimom v Českej republike a následne bol zoznam po viacerých diskusiách viac krát upravovaný. Záznamy z uvedených pracovných skupín sú dostupné na youtube kanály Dátovej kancelárie

Dôležitým aspektom publikačného minina je aj prenos znalostí Dátovej kancelárie na orgány verejnej moci súvisiacej s publikáciou otvorených údajov. Pri analýze možností publikácie otvorených údajov, boli identifikované rôzne kategórie problémov a nutných špecifických prístupov pre vyriešenie problému ich sprístupenia. Existujú systémy, ktoré síce podľa zákona slúžia na centralizovanú správu údajov, napr. Centrálny register zmlúv do ktorého povinné subjekty vkladajú svoje zmluvy, avšak tento register otvorené údaje neposkytuje. Želané zmluvy sa dajú nájsť, avšaj nie exportovať na ich strojové spracovanie. Inou kategóriou sú systémy, ktoré na export údajov sú pripravené len čiastočne, alebo chýba automatizovaná podpora tvorby otvorených údajov, ako napr. väčšina agendových ekonomických alebo iných systémov. Ďaľšou kategóriou sú agendy spravované len v kancelárskych nástrojoch (MSOffice, LibreOffice), ktoré je ale tiež nutné upraviť pre potreby ich sprístupnenia ako otvorených údajov.

Kontakt:  marketa.simoni@mirri.gov.sk a miroslav.liska@mirri.gov.sk .

Datasety

NázovKategória dát ()
Organizačná štruktúraRegióny a mestá
Zoznam kontaktných miestRegióny a mestá
Úradné hodinyRegióny a mestá
Zoznam poslancovRegióny a mestá
Zoznam komisiíRegióny a mestá
Zoznam výborovRegióny a mestá
Menný zoznam členov komisií/výborovRegióny a mestá
Zoznam starostovia obceRegióny a mestá
Zoznam programu starostuRegióny a mestá
Zoznam hlavných kontrolórovRegióny a mestá
Zoznam škôl a školských zariadeníRegióny a mestá
Zoznam iných zariadení obce/mesta (mestské, obecné organizácie, knižnica, DSS, múzeum, .. )Regióny a mestá
Zoznam podnikateľských subjektov založených obcou/mestomRegióny a mestá
Zoznam účinných všeobecne záväzných nariadení (VZN)Regióny a mestá
Zoznam rozhodnutí súdu o nesúlade VZN obce so všeobecne záväznými predpismiRegióny a mestá
Zoznam rokovaní zastupiteľstvaRegióny a mestá
Zoznam petíciíRegióny a mestá
ObjednávkyRegióny a mestá
ZmluvyRegióny a mestá
FaktúryRegióny a mestá
DotácieRegióny a mestá
Sadzobník správnych poplatkovRegióny a mestá
Sadzobník úhrad nákladov spojených so sprístupnením informáciíRegióny a mestá
Zoznam plánu kontrolRegióny a mestá
Zoznam prijatých žiadostí podľa InfozákonaRegióny a mestá
Zoznam reklamných zariadeníRegióny a mestá

Plán implementácie

Štýl

Povinnosť

Datasetprechodné obdobie do konca roka 2022. Od 1.1. 2023 povinné.
DatasetPovinnosť publikácie súvisiaca s platným zákonom o údajoch. Predklad platnosti 2023, prechodné obdobie + 6 mesiacov. 


  • No labels
Unknown macro: {add-label}