Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Základné informácie k publikačného minimu


Publikačné minimum štátnej správy patrí medzi strategické priority informatizácie verejnej správy v oblasti sprístupňovania otvorených údajov. Cieľom je, aby inštitúcie verejnej moci podľa ich povinností, sprístupnili definovanú množinu údajov, tj. datasetov, vo formáte otvorených údajov, tj. v definovanej forme a definovaným spôsobom.  Dátová kancelária realizuje uvedené ciele v súlade s odporúčaniami Európskej komisie, a to najmä s programom ISA² (Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens), ktorý definuje konkrétne metodiky a technologické štandardy pre jednotlivé aspekty reprezentácie a strojového spracovania otvorených údajov. Tvorba štandardov, resp. ich slovenská adopcia, zoznam datasetov publikačného minima a ďaľšie otázky súvisiace s publikačným minimom  komunikované prostredníctvom Pracovnej skupiny pre otvorené údaje, ktorých členovia sú zástupcovania verejnej správy, komerčného a neziskového sektora. Prvý zoznam datasetov publikačného minima bol inšpirovaný publikačným minimom v Českej republike a následne bol zoznam po viacerých diskusiách viac krát upravovaný. Záznamy z uvedených pracovných skupín sú dostupné na youtube kanály Dátovej kancelárie

Dôležitým aspektom publikačného minina je aj prenos znalostí Dátovej kancelárie na orgány verejnej moci súvisiacej s publikáciou otvorených údajov. Pri analýze možností publikácie otvorených údajov, boli identifikované rôzne kategórie problémov a nutných špecifických prístupov pre vyriešenie problému ich sprístupenia. Existujú systémy, ktoré síce podľa zákona slúžia na centralizovanú správu údajov, napr. Centrálny register zmlúv do ktorého povinné subjekty vkladajú svoje zmluvy, avšak tento register otvorené údaje neposkytuje. Želané zmluvy sa dajú nájsť, avšaj nie exportovať na ich strojové spracovanie. Inou kategóriou sú systémy, ktoré na export údajov sú pripravené len čiastočne, alebo chýba automatizovaná podpora tvorby otvorených údajov, ako napr. väčšina agendových ekonomických alebo iných systémov. Ďaľšou kategóriou sú agendy spravované len v kancelárskych nástrojoch (MSOffice, LibreOffice), ktoré je ale tiež nutné upraviť pre potreby ich sprístupnenia ako otvorených údajov.

Kontakt:  marketa.simoni@mirri.gov.sk a miroslav.liska@mirri.gov.sk .


Datasety

NázovKategória
Bezbariérová prístupnosť objektov z užívateľského hľadiska  Služby
Zoznam prebytočného nehnuteľného majetku štátu určeného na predaj/nájom  Ekonomika
Bezodplatné plnenia a dary  Ekonomika
Zoznam zahraničných cestovných nákladov Ekonomika
Zoznam splatných pohľadávok štátu Ekonomika
Zoznam objednávokEkonomika
Zoznam faktúr  Ekonomika
Zoznam zmlúvEkonomika
Rozpočet Ekonomika
Plán kontrolnej činnosti
Právoplatné pokuty
Uskutočnené kontroly
Zoznam prijatých žiadostí podľa InfozákonaKontrola
Zoznam podaní a sporových konaní
Zoznam poskytovaných elektronických služieb
Dotácie (schémy, obmedzenia, výzvy, žiadosti) 
Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií
Organizačná štruktúra
Zoznam kontaktných miest
Úradné hodiny
Zoznam poradných orgánov povinných subjektov s uvedením ich členov
Zoznam pracovných skupín
Zoznam podriadených organizácií
Zoznam voľných pracovných miest
Zoznam voľných štátnozamestnaneckých miest
Údaje o počte zamestnancov v štátnej správe
Zoznam zamestnancov, vykonávajúcich prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisovLegislatíva
Zoznam interných právnych aktovLegislatíva
Úradná tabuľaLegislatíva
Zoznam strategických dokumentovLegislatíva
Zoznam analytických dokumentovLegislatíva
Zoznam najžiadanejších otvorených údajov OVMIT
Zoznam softvéru, zakúpeného z verejných zdrojovIT
Katalóg otvorených údajov orgánu verejnej správyIT
Časový harmonogram vytvárania a sprístupňovania datasetovIT

Plán implementácie

Štýl

Povinnosť

Datasetprechodné obdobie do konca roka 2021. Od 1.1. 2022 povinné.
DatasetPovinnosť publikácie súvisiaca s platným zákonom o údajoch. Predklad platnosti 2022, prechodné obdobie + 6 mesiacov.   • No labels
Unknown macro: {add-label}