Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Katalóg Dotácie


Dátový model

Základnou triedov je dotácia (fin:FundingScheme) , ktorá súvisí s právnym predpisom (leg:Legislation), má svoj zdroj financovania (fin:FundingSourceType) a je poskytovaná nejakým právnym subjektom (lsub:LegalSubject). Pre jednu takúto schému financovania (dotáciu, resp. program) je možné vypísať viac výziev (fin:CallForFunding).  Samotná výzva môže mať definované obmedzenia na typ právneho subjektu (lsub:LegalFormType) a lokalitu (loca:Location).  Následne po vyhlásení výzvy sa podáva žiadosti na čerpanie finančných prostriedkov (lsub:FundingRequest), ktorá obsahuje údaje o požadovanej čiastke (fin:requestedFundingAmount) a žiadateľovi, ktorý môže byť právny subjekt (lsub:LegalSubject) alebo fyzická osoba (foaf:Person). V prípade schválenie žiadosti sa navyše evidujú údaje : veľkosť schválenej čiastky (fin:aprovedFundingAmount), kód projektu (fin:projectCode) a súčasne zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (fin:Contract).


(pozn: pre plné zobraznie obrázku je ho nutné si otvoriť na novej karte)

Datasety

Príklady použitia

MIRRI-Dataset poskytovaných dotácií 2021-06-31

MIRRI-Dataset výziev pre čerpanie dotácií 2021-06-31

MIRRI-Dataset obmedzení čerpania podľa typu právnej formy 2021-06-31

MIRRI-Dataset žiadostí pre čerpanie dotácií 2021-06-31


Návod na vytvorenie datasetu

Manuálne vytvorenie datasetu {Základný tok}

  1. Spravte si analýzu, ktoré oddelenia v rámci Vašej organizačnej štruktúry poskytujú dotácie. Ideálne je mať už vytvorený dataset Organizačná štruktúra.
  2. Stiahnite si pripravený prázdny sheet pre MS Excel, alebo LibreOffice Calc.
  3. Najskôr vyplnte kartu o poskytovaných dotačných schémach (programoch).
  4. Následne vyplňte kartu o výzvach, ktoré boli v rámci danej dotačnej schéme vytvorené.
  5. Ak existovali odmedzenia na čerpanie dotácií pre typ právneho subjektu, zaevidujte ich do ďaľšej karty.
  6. Vyplňte poslednú kartu - žiadosti. Ak bola žiadosť schválená, tak sú povinné aj atribúty ako výška schválenej sumy, a podobne.
  7. Uložte jednotlivé karty ako samostatné CSV.
  8. Jednotlivé datasety publikujte na data.gov.sk samostatne, tj. dataset poskytovaných dotačných schém, dataset obmedzení čerpania dotácií podľa typu právnickej osoby a dataset žiadostí čerpania dotácií.  Viď príklady použitia.
  • No labels
Unknown macro: {add-label}