Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dataset Podriadené organizácie


Dátový model

Právny subjekt (lsub:LegalSubject) môže mať množinu podriadených organizácií (lsub:LegalSubject).

Popis datasetuNázov3★5★Doplňujúca informácia
názov stĺpcatyppovinnýURItyppovinný
ičo organizácieidxsd:stringXrdf:aboutURIX
názor organizácienamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:string

ičo podriadenej organizáciehasSubOrganizationxsd:stringXorg:hasSubOrganizationURIX
názov podriadenej organizáciesubOrganizationNamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:string

dátum vzniku vzťahuvalidFromxsd:stringXschema:validFromURIX


Príklady na použitie

https://data.gov.sk/dataset/mirri-podriadene-organizacie-2021-04-20

  • No labels
Unknown macro: {add-label}