Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Základné informácie k publikačného minimu


Publikačné minimum štátnej správy patrí medzi strategické priority informatizácie verejnej správy v oblasti sprístupňovania otvorených údajov. Cieľom je, aby inštitúcie verejnej moci podľa ich povinností, sprístupnili definovanú množinu údajov, tj. datasetov, vo formáte otvorených údajov, tj. v definovanej forme a definovaným spôsobom.  Dátová kancelária realizuje uvedené ciele v súlade s odporúčaniami Európskej komisie, a to najmä s programom ISA² (Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens), ktorý definuje konkrétne metodiky a technologické štandardy pre jednotlivé aspekty reprezentácie a strojového spracovania otvorených údajov. Tvorba štandardov, resp. ich slovenská adopcia, zoznam datasetov publikačného minima a ďaľšie otázky súvisiace s publikačným minimom  komunikované prostredníctvom Pracovnej skupiny pre otvorené údaje, ktorých členovia sú zástupcovania verejnej správy, komerčného a neziskového sektora. Prvý zoznam datasetov publikačného minima bol inšpirovaný publikačným minimom v Českej republike a následne bol zoznam po viacerých diskusiách viac krát upravovaný. Záznamy z uvedených pracovných skupín sú dostupné na youtube kanály Dátovej kancelárie

Dôležitým aspektom publikačného minina je aj prenos znalostí Dátovej kancelárie na orgány verejnej moci súvisiacej s publikáciou otvorených údajov. Pri analýze možností publikácie otvorených údajov, boli identifikované rôzne kategórie problémov a nutných špecifických prístupov pre vyriešenie problému ich sprístupenia. Existujú systémy, ktoré síce podľa zákona slúžia na centralizovanú správu údajov, napr. Centrálny register zmlúv do ktorého povinné subjekty vkladajú svoje zmluvy, avšak tento register otvorené údaje neposkytuje. Želané zmluvy sa dajú nájsť, avšaj nie exportovať na ich strojové spracovanie. Inou kategóriou sú systémy, ktoré na export údajov sú pripravené len čiastočne, alebo chýba automatizovaná podpora tvorby otvorených údajov, ako napr. väčšina agendových ekonomických alebo iných systémov. Ďaľšou kategóriou sú agendy spravované len v kancelárskych nástrojoch (MSOffice, LibreOffice), ktoré je ale tiež nutné upraviť pre potreby ich sprístupnenia ako otvorených údajov.

Kontakt:  marketa.simoni@mirri.gov.sk a miroslav.liska@mirri.gov.sk .


Datasety

NázovKategória dát ()
Bezbariérová prístupnosť objektov z užívateľského hľadiska  Obyvateľstvo a spoločnosť
Zoznam prebytočného nehnuteľného majetku štátu určeného na predaj/nájom  Ekonomika a financie
Bezodplatné plnenia a dary  Ekonomika a financie
Zoznam zahraničných cestovných nákladov Ekonomika a financie
Zoznam splatných pohľadávok štátu Ekonomika a financie
Zoznam objednávokEkonomika a financie
Zoznam faktúr  Ekonomika a financie
Zoznam zmlúvEkonomika a financie
Rozpočet Ekonomika a financie
Plán kontrolnej činnostiEkonomika a financie
Právoplatné pokutyEkonomika a financie
Uskutočnené kontrolyEkonomika a financie
Zoznam prijatých žiadostí podľa InfozákonaVláda a verejný sektor
Zoznam podaní a sporových konaníSpravodlivosť
Zoznam poskytovaných elektronických služiebVláda a verejný sektor
Dotácie (schémy, obmedzenia, výzvy, žiadosti) Ekonomika a financie
Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informáciíEkonomika a financie
Organizačná štruktúraVláda a verejný sektor
Zoznam kontaktných miestVláda a verejný sektor
Úradné hodinyVláda a verejný sektor
Zoznam poradných orgánov povinných subjektov s uvedením ich členovVláda a verejný sektor
Zoznam pracovných skupínVláda a verejný sektor
Zoznam podriadených organizáciíVláda a verejný sektor
Zoznam voľných pracovných miestVláda a verejný sektor
Zoznam voľných štátnozamestnaneckých miestVláda a verejný sektor
Údaje o počte zamestnancov v štátnej správeVláda a verejný sektor
Zoznam zamestnancov, vykonávajúcich prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruVláda a verejný sektor
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisovSpravodlivosť
Zoznam interných právnych aktovVláda a verejný sektor
Úradná tabuľaVláda a verejný sektor
Zoznam strategických dokumentovVláda a verejný sektor
Zoznam analytických dokumentovVláda a verejný sektor
Zoznam najžiadanejších otvorených údajov OVMVláda a verejný sektor
Zoznam softvéru, zakúpeného z verejných zdrojovVláda a verejný sektor
Katalóg otvorených údajov orgánu verejnej správyVláda a verejný sektor
Časový harmonogram vytvárania a sprístupňovania datasetovVláda a verejný sektor

Vláda a verejný sektorPlán implementácie

Štýl

Povinnosť

Datasetprechodné obdobie do konca roka 2021. Od 1.1. 2022 povinné.
DatasetPovinnosť publikácie súvisiaca s platným zákonom o údajoch. Predklad platnosti 2022, prechodné obdobie + 6 mesiacov.   • No labels
Unknown macro: {add-label}