Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Next »

Úvod

Dataset Organizačná štruktúra obsahuje organizačné jednotky danej organizácie.Popis

Názov3★5★Doplňujúca informácia
názov stĺpcatyppovinnýURItyppovinný
identifikátor organizačnej jednotkyidxsd:stringXrdf:aboutURIX
názov organizačnej jednotkynamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:stringX
typ organičnej jednotkytypexsd:stringXdct:typeURIXtyp organizačnej jednotky (skos:scheme)
názov typu organizačnej jednotkytypeNamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:string

nadradená organizačná jednotkaparentxsd:string
skos:broaderURI

je organizačnou jednotkou organizácieunitOfxsd:stringXorg:unitOfURIX
dátum vzniku organizačnej jednotkycreatedxsd:dateXschema:validFromxsd:dateX
dátum zániku organizačnej jednotkyterminatedxsd:date
schema:validToxsd:date
dátum zániku >= dátum vzniku

Dátový model

Príklady

https://data.gov.sk/dataset/mirri-organizacna-struktura

  • No labels
Unknown macro: {add-label}