Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis datasetu

Názov3★5★Doplňujúca informácia
názov stĺpcatyppovinnýURItyppovinný
číselný identifikátor žiadosti číselný identifikátor žiadosti xsd:integerXrdf:aboutURIX
IČO žiadateľaIČO žiadateľaxsd:stringXfin:fundingRequestorURIX
názov žiadateľanázov žiadateľaxsd:stringXskos:prefLabelxsd:string

názov právnej formy žiadateľanázov právnej formy žiadateľaxsd:stringXskos:prefLabelxsd:string

kód právnej formy žiadateľakód právnej formy žiadateľaxsd:stringXlsub:legalFormTypeURIX
názov projektunázov projektuxsd:stringXfin:fundingProjectNamexsd:stringX
popis projektupopis projektuxsd:stringXfin:fundingProjectDescriptionxsd:stringX
miesto realizácie projektumiesto realizácie projektuxsd:stringXfin:fundingProjectLocationxsd:stringXVzhľadom na obmedzené možnosti evidencie dotácií bude tento údaj text.
dátum podania žiadostidátum podania žiadostixsd:dateXdct:createdxsd:dateX
stav vyhodnotenia žiadostistav vyhodnotenia žiadostixsd:booleanXfin:wasApprovedxsd:booleanX
dátum schvaľovania žiadostidátum schvaľovania žiadostixsd:dateXfin:fundingApprovalDatexsd:dateX
výška žiadanej sumyvýška žiadanej sumyxsd:decimalXfin:requestedFundingAmountxsd:decimalX
kód projektu schválenej žiadostikód projektu schválenej žiadostixsd:string
fin:projectCodexsd:string

číslo zmluvy o poskytnutí dotácie v CRZčíslo zmluvy o poskytnutí dotácie v CRZxsd:string
fin:contractURI

výška schválenej sumyvýška schválenej sumyxsd:decimal
fin:aprovedFundingAmountxsd:decimal

výška spolufinancovaniavýška spolufinancovaniaxsd:decimal
fin:co-financingAmountxsd:decimal

dátum začiatku realizácie projektudátum začiatku realizácie projektuxsd:date
fin:fundingProjectStartDatexsd:date

dátum zverejnenia zmluvy v CRZdátum zverejnenia zmluvy v CRZxsd:date
dct:publishedxsd:date

  • No labels
Unknown macro: {add-label}