Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

Dataset Pracovné skupiny


Dátový model

Pracovná skupina (foaf:Group) je vytvorená právnym subjektom (lsub:LegalSubject). Údaje o pracovnej skupine sú dostupné na danej stránke (foaf:page). 

Popis datasetu


Názov3★5★Doplňujúca informácia
názov stĺpcatyppovinnýURItyppovinný
identifikátor pracovnej skupinyidxsd:stringXrdf:aboutURIX
názov pracovnej skupinynamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:stringX
názov zriaďovateľa (vlastníka)organizationNamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:string

IČO zriaďovateľa (vlastníka)organizationxsd:stringXdct:creatorURIX
urlurlxsd:stringXfoaf:pageURIX

Príklady na použitie

  • No labels
Unknown macro: {add-label}