Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 15 Next »

Dataset Kontaktných miest

Dataset zoznam kontaktných miest obsahuje kontaktné miesta danej OVM.

Dátový model

Právny subjekt (lsub:LegalSubject), alebo jeho organizačná jednotka (org:OrganizationUnit) môžu mať svoje vlastné kontaktné miesto (cpov:ContactPoint). Samotné kontaktné miesto môže byť definované emailom (schema:email), telefónom (schema:phote) alebo môže byť fyzicky existujúce na konkrétnej adrese v registry adries (loca:PhysicalAddress). 

Popis datasetu

Názov3★5★Doplňujúca informácia
názov stĺpcatyppovinnýURItyppovinný
identifikátor kontaktného miestaidxsd:stringXrdf:aboutURIX
názov kontaktného miestanamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:stringX
organizácia kontaktného miestaorganizationxsd:stringXlsub:legalSubjectURIX
názov organizácieorganizationNamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:stringX
Identifikátor adresyadressIdxsd:stringXlocn:addressURIXidentifikátor používaný v registry adries
textová fyzická adresafullAddressxsd:stringXlocn:fullAddressxsd:string
celá adresa
url pre prístup ku službeserviceUrlxsd:string
egov:serviceUrlURI

emailemailxsd:string
foaf:emailxsd:string

telefónne číslophonexsd:date
foaf:phonexsd:date


Príklad

https://data.gov.sk/dataset/mirri-kontaktne-miesta-2021-04-20

  • No labels
Unknown macro: {add-label}