Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Current »

Dataset Prijaté žiadosti podľa infozákona

Popis

Dataset obsahuje zoznam prijatých žiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. (tzv. infozákona). 

Typ povinnej osoby 

Štátna správa - Ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy), Samospráva -  územná samospráva

Dátový model


Popis datasetu

Názov3★5★Doplňujúca informácia
názov stĺpcatyppovinnýURItyppovinný
identifikátor infožiadostiidxsd:stringXrdf:aboutURIX
identifikátor organizanácieorganizationxsd:stringXdct:medIatorURIX
názov organizácieorganizationNamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:string

popis žiadostidescriptionxsd:stringXdct:descriptionxsd:stringX
identifikátor formátu požadovaného výstupuinformationFormatTypexsd:stringXegov:informationFormatTypeURIX
názov formátu požadovaného výstupuinformationFormatLabelxsd:stringXskos:prefLabelxsd:string

dátum vyzvania na doplneniecallForCompletitionDatexsd:date
egov:callForCompletitionDatexsd:date

identifikátor výsledku spracovaniaprocessingResultTypexsd:stringXegov:processingResultTypeURIX
popis výsledku spracovaniaprocessingResultLabelxsd:stringXskos:prefLabelxsd:string

dátum podania odvolaniaappealDatexsd:date
egov:appealDatexsd:date

dátum vytvoreniacreatedxsd:dateXdct:createdxsd:dateX


Príklady na použitie

  • No labels
Unknown macro: {add-label}