Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 17 Current »

Dataset Kontaktných miest

Dataset kontaktných miest obsahuje kontaktné miesta povinnej osoby.

Typ povinnej osoby 

Štátna správa - Ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy), Samospráva -  územná samospráva

Dátový model

Právny subjekt (lsub:LegalSubject) alebo jeho organizačná jednotka (org:OrganizationUnit) môžu mať svoje vlastné kontaktné miesto (cpov:ContactPoint). Samotné kontaktné miesto môže byť definované emailom (schema:email), telefónom (schema:phone) alebo môže byť fyzicky existujúce na konkrétnej adrese v registri adries (loca:PhysicalAddress). 

Popis datasetu

Názov3★5★Doplňujúca informácia
názov stĺpcatyppovinnýURItyppovinný
Identifikátor kontaktného miestaidxsd:stringXrdf:aboutURIX
názov kontaktného miestanamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:stringX
organizácia kontaktného miestaorganizationxsd:stringXlsub:legalSubjectURIXIČO 
názov organizácieorganizationNamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:stringXNázov inštitúcie
Identifikátor adresyadressIdxsd:stringXlocn:addressURIXIdentifikátor používaný v registri adries
textová fyzická adresafullAddressxsd:stringXlocn:fullAddressxsd:string
celá adresa
url pre prístup ku službeserviceUrlxsd:string
egov:serviceUrlURI
webová adresa
emailemailxsd:string
foaf:emailxsd:string

telefónne číslophonexsd:date
foaf:phonexsd:date


Príklad

Štátna správa: https://data.gov.sk/dataset/mirri-kontaktne-miesta-2021-04-20

Samospráva: 

Platná legislatíva

  1. Zákon o slobode informácií č. 211/2000 Z. z. 

§ 2


Povinné osoby


(1)   Osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len „povinné osoby“) sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.

§ 5


Povinné zverejňovanie informácií


(1) Každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 je povinná zverejniť tieto informácie:


b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,

Návod na vytvorenie

  1. Kontaktné miesta sú spravidla zverejnené na webových stránkach povinnej osoby.
  2. Ideálne je zistiť, kde sa takéto údaje spravujú, získať daný dataset v nejakej elektronickej forme, ktorá sa dá upraviť. 
  3. Pre príklad použitia si stiahnite XLSX verziu datasetu MIRRI https://data.gov.sk/dataset/mirri-kontaktne-miesta-2021-04-20
  4. Nahraďte údaje z MIRRI za Vaše údaje.
  5. Uložte súbor do formátu CSV a ODS. Dodržte odporúčania pre tvorbu distribúcií datasetu .  
  6. Vytvorené distribúcie publikujte na data.gov.sk. Dodržte odporúčania pre publikáciu otvorených údajov na data.gov.sk .
  • No labels
Unknown macro: {add-label}