Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Publikačné minimum štátnej správy


Povinné datasety prvej vlny publikačného minima sú zvýraznené zeleným pozadím.

Názov

Kategória dát ()

Spôsob získania dát
Organizačná štruktúraVláda a verejný sektorautomatizovane/projekt CES
Kontaktné miestaVláda a verejný sektor
Úradné hodinyVláda a verejný sektor
Podriadené organizácieVláda a verejný sektor
Pracovné skupinyVláda a verejný sektor
Prijaté žiadosti podľa InfozákonaVláda a verejný sektor
Strategické dokumentyVláda a verejný sektor
Najžiadanejšie otvorené údaje OVMVláda a verejný sektor
Vnútorné organizačno- riadiace aktyVláda a verejný sektor

Elektronická úradná tabuľa

Vláda a verejný sektorautomatizovane/CUET
Zoznam analytických dokumentovVláda a verejný sektor
Zoznam softvéru, zakúpeného z verejných zdrojovVláda a verejný sektor
Katalóg otvorených údajov orgánu verejnej správyVláda a verejný sektor
Časový harmonogram vytvárania a sprístupňovania datasetovVláda a verejný sektor
Zoznam  členov poradných orgánov povinných subjektovVláda a verejný sektor

Voľné pracovné miesta v štátnej a verejnej službe

Vláda a verejný sektorautomatizovane/projekt CISŠS
Voľné štátnozamestnanecké miestaVláda a verejný sektorautomatizovane/projekt CISŠS
Údaje o počte zamestnancov v štátnej správeVláda a verejný sektorautomatizovane/projekt CISŠS
Údaje o počte štátnozamestnaneckých miestVláda a verejný sektorautomatizovane/projekt CISŠS
Počty zamestnancov, vykonávajúcich prácu na základe dohody (DoVP, DoPČ, DoBČŠ, DoPD) vykonávaných mimo pracovný pomerVláda a verejný sektorautomatizovane/projekt CISŠS

Poskytované elektronické služby

Vláda a verejný sektorautomatizovane/MetaIS
ObjednávkyEkonomika a financieautomatizovane/projekt CES
Faktúry  Ekonomika a financieautomatizovane/projekt CES
Dotácie (schémy, obmedzenia, výzvy, žiadosti) Ekonomika a financie
Zahraničné služobné cestyEkonomika a financieautomatizovane/projekt CES
RozpočetEkonomika a financieautomatizovane/rozpocet.sk
Povinne zverejňované zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciámEkonomika a financie

automatizovane/crz.sk

projekt Manažment údajov Úradu vlády

Plán kontrolnej činnostiEkonomika a financie
Právoplatné pokutyEkonomika a financie

Vykonané vnútorné kontroly a audity

Ekonomika a financie
Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informáciíEkonomika a financie
Prebytočný nehnuteľný majetok štátu určený na predaj/nájom  Ekonomika a financieautomatizovane/ropk.sk
Bezodplatné plnenia a dary  Ekonomika a financie
Zoznam podaní a sporových konaníSpravodlivosť
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisovSpravodlivosťautomatizovane/Slovlex
Bezbariérová prístupnosť objektov z užívateľského hľadiska  Obyvateľstvo a spoločnosť


Plán implementácie

Štýl

Povinnosť

Datasetprechodné obdobie do konca roka 2021. Od 1.1. 2022 povinné.
DatasetPovinnosť publikácie súvisiaca s platným zákonom o údajoch. Predklad platnosti 2022, prechodné obdobie + 6 mesiacov. 
  • No labels

1 Comment

  1. Dobrý deň, prosím Vás, existuje nejaký číselník objektov evidencie v rámci IS VS? Pýtam sa preto, lebo každý OVS si môže stanoviť objekty evidencie ľubovoľne, čiže existuje riziko, že napr. ten istý objekt evidencie si rôzne OVS pomenujú nie celkom rovnako. Objekty evidencie máme uvádzať v Dátovom inventári a následne v Katalógu otvorených údajov. Alebo je taká stratégia, že najskôr "zozbierate" všetky objekty evidencie od všetkých OVS (z Katalógov vypublikovaných ako opendata) a až potom sa použité objekty evidencie zanalizujú a potom sa pokúsime vytvoriť číselník objektov evidencie? To by dávalo logiku. Resp. ak je to inak, mohli by ste mi to objasniť prosím? Ďakujem. 

Write a comment...