Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Publikačné minimum samosprávy


Publikačné minimum samosprávy patrí medzi strategické priority informatizácie verejnej správy v oblasti sprístupňovania otvorených údajov. Cieľom je, aby organizácie územnej samosprávy podľa ich povinností, sprístupnili definovanú množinu údajov, tj. datasetov, vo formáte otvorených údajov, tj. v definovanej forme a definovaným spôsobom. 

Návrh Publikačného minima pre samosprávy je vo fáze konzultovania so zainteresovanými aktérmi a má odporúčací charakter. 

Názov datasetu Legislatívne východiskáKategória dát (EDP)
Organizačná štruktúrainfozákon (§5); Zákon o obecnom zriadení, Zákon o eGovernmente  (§6, ods. 3a); Zákon o IT vo VS  (vyhláška 78/2020, § 15)Regióny a mestá
Kontaktné miesta
Regióny a mestá
Úradné hodiny
Regióny a mestá
Zoznam členov orgánov samosprávyInfozákon; Zákon o obecnom zriadeníRegióny a mestá
Zoznam starostov/primátorov/predsedovInfozákon; Zákon o obecnom zriadení; Zákon o IT vo VS (vyhláška 78/2020, § 19); Ústavný z. o ochrane verejného záujmu (Čl. 7)Regióny a mestá
Hlavní kontrolóri Zákon o obecnom zriadeníRegióny a mestá
Zoznam škôl a školských zariadeníInfozákon; Zákon o obecnom zriadení; Zákon o majetku; Zákon o  účtovníctveRegióny a mestá
Zoznam iných zariadení samosprávy (mestské, obecné organizácie, knižnica, DSS, múzeum, podnikateľské subjekty, a i. )Infozákon; Zákon o obecnom zriadení; Zákon o majetku; Zákon o  účtovníctveRegióny a mestá
Zoznam účinných všeobecne záväzných nariadení (VZN)Infozákon (§ 5); Zákon obecnom zriadení (§6); Zákon o IT vo VS (vyhláška 78/2020, § 19)Regióny a mestá
Zasadnutia orgánov samosprávyInfozákon (§ 5); Zákon o obecnom zriadení (§ 12) – o IT vo VS (vyhláška 78/2020, § 19)Regióny a mestá
PetícieZákon o petičnom práve (§5)Regióny a mestá
ObjednávkyInfozákon  (§5b)Regióny a mestá
ZmluvyInfozákon  (§5a); Zákon o IT vo VS (vyhláška 78/2020, § 19)Regióny a mestá
FaktúryInfozákon  (§5b)Regióny a mestá
DotácieVZNRegióny a mestá
Sadzobník správnych poplatkovInfozákon (§5); Zákon o správnych poplatkochRegióny a mestá
Sadzobník úhrad nákladov spojených so sprístupnením informáciíInfozákon; Vyhláška MFSR 481/2000 (§1); Zákon o IT vo VS (vyhláška 78/2020, § 19)Regióny a mestá
Plán kontrolZákon o obecnom zriadení (§18f); Zákon o IT vo VS (vyhláška 78/2020, § 19)Regióny a mestá
Prijaté žiadosti podľa InfozákonaInfozákon (§14)Regióny a mestá
Reklamné zariadenia
Regióny a mestá  • No labels
Write a comment...