Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Publikačné minimum samosprávy_1.fáza


Publikačné minimum samosprávy patrí medzi strategické priority informatizácie verejnej správy v oblasti sprístupňovania otvorených údajov. Cieľom je, aby organizácie územnej samosprávy podľa ich povinností, sprístupnili definovanú množinu údajov, tj. datasetov, vo formáte otvorených údajov, tj. v definovanej forme a definovaným spôsobom. 

Návrh Publikačného minima pre samosprávy je vo fáze konzultovania so zainteresovanými aktérmi a má odporúčací charakter. 

Názov datasetu Legislatívne východiskáKategória dát (EDP)Kto zverejňuje
Organizačná štruktúrainfozákon (§5); Zákon o obecnom zriadení, Zákon o eGovernmente  (§6, ods. 3a); Zákon o IT vo VS  (vyhláška 78/2020, § 15)Regióny a mestáokresné a krajské mestá, VÚC, magistrát
Kontaktné miesta
Regióny a mestáokresné a krajské mestá, VÚC, magistrát
Úradné hodiny
Regióny a mestáokresné a krajské mestá, VÚC, magistrát
Členovia orgánov samosprávyInfozákon; Zákon o obecnom zriadeníRegióny a mestáobce zapojené v DCOM, mestá, okresné a krajské mestá, VÚC, magistrát
Hlavní kontrolóri Zákon o obecnom zriadeníRegióny a mestá
Príspevkové, rozpočtové a iné organizácie samosprávy Infozákon; Zákon o obecnom zriadení; Zákon o majetku; Zákon o  účtovníctveRegióny a mestáokresné a krajské mestá, VÚC, magistrát
Zoznam účinných všeobecne záväzných nariadení (VZN)Infozákon (§ 5); Zákon obecnom zriadení (§6); Zákon o IT vo VS (vyhláška 78/2020, § 19)Regióny a mestáobce zapojené v DCOM, mestá, okresné a krajské mestá, VÚC, magistrát
Zasadnutia orgánov samosprávyInfozákon (§ 5); Zákon o obecnom zriadení (§ 12) – o IT vo VS (vyhláška 78/2020, § 19)Regióny a mestáobce zapojené v DCOM, mestá, okresné a krajské mestá, VÚC, magistrát
PetícieZákon o petičnom práve (§5)Regióny a mestámestá, okresné a krajské mestá, VÚC, magistrát
ObjednávkyInfozákon  (§5b)Regióny a mestámestá, okresné a krajské mestá, VÚC, magistrát
ZmluvyInfozákon  (§5a); Zákon o IT vo VS (vyhláška 78/2020, § 19)Regióny a mestámestá, okresné a krajské mestá, VÚC, magistrát
FaktúryInfozákon  (§5b)Regióny a mestámestá, okresné a krajské mestá, VÚC, magistrát
DotácieVZNRegióny a mestáokresné a krajské mestá, VÚC, magistrát
Plán kontrolZákon o obecnom zriadení (§18f); Zákon o IT vo VS (vyhláška 78/2020, § 19)Regióny a mestá
Reklamné zariadenia
Regióny a mestáokresné a krajské mestá, magistrát
Programový rozpočetZákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonovRegióny a mestá
Malé zdroje znečistenia ovzdušia Zákon NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší ; Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia; VZNRegióny a mestámestá, okresné a krajské mestá, magistrát
Miestne dane a poplatky

obce zapojené v DCOM, mestá, okresné a krajské mestá, VÚC, magistrát
Veková štruktúra obyvateľstva podľa ulíc

Zákon č.154/1994 Z. z.  o matrikách,  Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

Regióny a mestáokresné a krajské mestá, magistrát
Čierne skládky

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a jeho vyhlášky

Regióny a mestámestá, okresné a krajské mestá,  magistrát
Vydané parkovacie povolenia
Regióny a mestáVÚC


Publikačné minimum samosprávy_2.fáza

Názov datasetuLegislatívne východiskáKategória dát
Zoznam škôl a školských zariadeníInfozákon; Zákon o obecnom zriadení; Zákon o majetku; Zákon o  účtovníctve
Centrálna elektronická úradná tabuľa (CEUT)

Zoznam prevádzokVZN
Otváracie hodiny prevádzokVZN
Poskytnutá sociálna pomoc na základe rozhodnutia

Kontajnery (veľkoobjemné, na separovaný odpad)

Počty žiadateľov (čakateľov) o sociálne služby

Cestovné poriadky MHD/regionálnej dopravy

Zoznam zastávok (MHD)

MHD poloha vozidiel

  • No labels
Write a comment...