Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dataset Organizačná štruktúra

Popis

Dataset organizačná štruktúra obsahuje organizačné jednotky orgánu verejnej moci.

Typ povinnej osoby 

Štátna správa - Ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy), Územná samospráva


Dátový model

Dataset "Organizačná štruktúra" obsahuje hierarchickú reprezentáciu organizačných jednotiek (org:OrganizationUnit) právneho subjektu (lsub:LegalSubject), ktorého podtrieda je orgán verejnej moci (cpov:PublicAuthority). Vzťah podriadenosti môže existovať nielen medzi organizačnými jednotkami, ale aj medzi právnymi subjektmi. Tieto vzťahy sú predmetom  Datasetu Podriadených organizácií.

Popis datasetu


Názov3★5★Doplňujúca informácia
názov stĺpcatyppovinnýURItyppovinný
identifikátor organizačnej jednotkyidxsd:stringXrdf:aboutURIX
názov organizačnej jednotkynamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:stringX
typ organizačnej jednotkytypexsd:stringXdct:typeURIXtyp organizačnej jednotky (skos:scheme)
názov typu organizačnej jednotkytypeNamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:string

nadradená organizačná jednotkaparentxsd:string
skos:broaderURI

je organizačnou jednotkou organizácieunitOfxsd:stringXorg:unitOfURIX
platný ku dňuValidToxsd:date
schema:validFromxsd:date

Vysvetlivky

Identifikátor organizačnej jednotky - jedinečný identifikátor organizačnej jednotky, ktorý sa používa v interných informačných systémoch napr. SAP. Môže sa používať aj pri identifikácii organizačnej jednotky v organizačnom poriadku alebo v organizačnej štruktúre. Tento identifikátor by mal byť zhodne používaný vo všetkých datasetoch publikačného minima za konkrétnu inštitúciu

Typ organizačnej jednotky - je potrebné vychádzať z organizačného poriadku, typ organizačnej jednotky je dôležitý z hierarchického pohľadu a tiež z pohľadu kompetencií. Napr. v našom datasete máme organizačnú jednotku Osobný úrad. Túto organizačnú jednotku sme však nezaradili pod Úrad, lebo v organizačnom poriadku je to zadefinovaná ako sekcia. 

Nadradená organizačná jednotka - je potrebné vychádzať z organizačného poriadku a organizačnej štruktúry. Zadávame prvú nadradenú organizačnú jednotku. Napr. pri oddelení je to odbor, pri odbore je to sekcia. Nie vždy je však takáto organizačná štruktúra, napr. samostatný odbor môže byť priamo zaradený pod štátneho tajomníka alebo ministra. 

Číselník Typ organizačnej štruktúry pre samosprávy je možné modifikovať v zmysle priradenia položky minister - primátorovi, starostovi.

Príklady zverejnenia

Štátna správa: https://data.gov.sk/dataset/mirri-organizacna-struktura

Samospráva: BA-Dataset-OrganizacnaStruktura-2021-07-07.xlsx (výňatok)

Platná legislatíva

 1. Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov,

 2. Zákon o slobode informácií č. 211/2000 Z. z. 


§ 2


Povinné osoby


(1) Osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len „povinné osoby“) sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.

§ 5


Povinné zverejňovanie informácií


(1) Každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 je povinná zverejniť tieto informácie:


a) spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,

Číselník Typ organizačnej jednotky


Kód položky Názov položky
1minister , predseda, starosta, primátor,
2štátny tajomník, podpredseda
3generálny tajomník služobného úradu, 
4sekcia
5odbor
6oddelenie
7kancelária
8referát
9úrad
10pracovisko
11sekretariát
12poradný orgán • No labels

2 Comments

 1. Dobrý deň,

  navrhujem zvážiť urobiť zmenu v posledných 2 poliach datasetu Organizačná štruktúra - t.j. "dátum vzniku organizačnej jednotky" a "dátum zániku organizačnej jednotky"). Podľa môjho názoru je nereálne, aby niekto pre účely tohto datasetu na rezortoch skúmal, kedy presne organizačná jednotka vznikla a kedy zanikla. Podľa mňa to vôbec pre účely tohto datasetu nie je podstatné. Oveľa dôležitejšie pre verejnosť  - resp. pre vývojára, ktorý sa údaje datasetu bude snažiť sprístupniť verejnosti prostredníctvom nejakej aplikácie, je to, kedy bol daný organizačný útvar aktuálny/platný (t.j. kedy existoval v zmysle nejakého oficiálneho dokumentu - napr. organizačnej štruktúry ministerstva). Dátum zániku je takisto podľa môjho názoru nereálne pre účely tohto datasetu sledovať. Ak by mal dataset s organizačnou štruktúrou napr. MF SR obsahovať aj neplatné "historické" útvary z predchádzajúcich rokov s dátumami, kedy zanikli, potom by dataset obsahoval zbytočne veľa "historických/neplatných/neaktuálnych" organizačných útvarov. A to predpokladám, že nie je cieľom prínosu pre verejnosť tohto datasetu. Podľa môjho názoru je pre verejnosť dôležitejšia informácia/dátum, kedy bol daný organizačný útvar na danom ministerstve aktuálny/platný.

  Z horeuvedených dôvodov si dovoľujem navrhnúť nasledovnú zmenu: 2 predmetné polia ("dátum vzniku organizačnej jednotky" a "dátum zániku organizačnej jednotky") nahradiť jedným poľom s názvom "platný ku dňu"/"valid on".

  Okrem horeuvedeného dávam na zváženie ešte jednu vec (a to sa týka všetkých datasetov na data.go.sk, nie teda len datasetu Organizačná štruktúra). Navrhujem uvádzať v metadátach ku každému datasetu konkrétny predpokladaný dátum ďalšej aktualizácie datasetu. To by ma ako bežného používateľa údajov z datasetu, ktorý si vyrobil napr. nejakú aplikáciu, určite zaujímalo. Buď sa tam teda uvedie konkrétny dátum, alebo text napr. "priebežne pri ďalšej zmene údajov". V súčasnosti, keď smerujeme k tomu, že všetky datasety budú manažované priamo z príslušného IS OVM, nie je technicky problém dátum ďalšej aktualizácie datasetu evidovať a "priložiť" túto informáciu ku každému datasetu zverejnenému na data.gov.sk prostredníctvom metadát. 

  Ďakujem Vám za posúdenie týchto 2 návrhov a odpoveď zároveň.

 2. Kde nájdem číselník pre typ organizačnej jednotky a názov organizačnej jednotky? 

Write a comment...