Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Úvod

Medzi najpreferovanejšie formy sprístupnenia otvorených údajov verejnej správy patrí prístup cez aplikačné služby podľa štandardu OpenAPI. OpenAPI daného systému je množina rozličných služieb nad daným systémom. 

Napr. Systém ITMS2021, má nasledovné OpenAPI

https://opendata.itms2014.sk/swagger/?url=/v2/swagger.json#/2. Katalogizácia OpenDataAPI na data.gov.sk


Každú OpenDataAPI službu vracajúcu údaje je nutné skatalogizovať ako samostatný dataset. Nestačí vytvoriť len jeden dataset pre všetky OpenDataAPI daného riešenia.

2.1 Iba jeden dataset s externým linkom. Nesprávne (minus)


2.2 Každá služba = Jeden dataset Správne  (tick)

Zoznam datasetov prístupných OpenAPI


Detail datasetu prístupného cez OpenAPI


Tu je výsledok po voľbe - Prejsť na zdroj. Z adresy je zjavné že fyzické uloženie je mimo data.gov.sk.

  • No labels
Write a comment...