Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Spracovanie návrhu

ASSIGNED

Dotknuté dokumenty

URI identifikátory vybraných entít I.  

Zadanie

Názov návrhu

URI identifikátory vybraných entít I.

Vecný popis návrhu nového štandardu

URI identifikátory vybraných entít I. je zoznam špecifických identifikátorov pre

- A. Vybrané dátové prvky (vychádzajúce z pôvodného Katalógu dátových prvkov )

- B. Vybrané konkrétne entity (entity v MetaIS, entity referenčných údajov a ostatné)

Uvedené dva zoznamy sú prvou množinou URI identifikátorov, ktoré sa budú postupne dopĺňať tak, aby boli všetky kľúčové entity ISVS referencovateľné prostredníctvom schválených URI.

 

Predpokladané umiestnenie v rámci výnosu o štandardoch pre ISVS

 

Vhodnosť navrhovaného štandard

Zámer používať URI pre entity ISVS je definovaný schválenou Strategickou prioritou pre Manažment údajov 2.3.2017
http://informatizacia.sk/ext_dok-uppvii_sp_manazment_udajov_vfinal/24196c

Potenciál navrhovaného štandardu

  

Otvorenosť navrhovaného štandardu

  

Potenciál trhu