Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Spracovanie návrhu

ASSIGNED

Dotknuté dokumenty

Základný číselník pre "typ elektronického úradného dokumentu"

Znenie návrhu

Názov návrhu

Základný číselník pre "typ elektronického úradného dokumentu"

Vecný popis návrhu nového štandardu

Všetky OVM by povinne mali vytvárať elektronické úradné dokumenty vo fomáte elektronického formulára. Existuje vízia vytvorenia centrálneho úložiska všetkých rozhodnutí. Aby elektronizácia začala dávať zmysel, je potrebné aby tieto výstupné dokumenty boli automatizovane spracovateľné. Okrem nejakej základnej povinnej štruktúry - zoznamu povinných elementov sa ukazuje ako dôležitý parameter typ dokumentu. Aby informačný systém vedel rozoznať ako má s prijatým dokumentom narábať, prípadne, čo má v jeho obsahu očakávať. 

Aktuálna prax dnes pozná 2 základné typy elektronického úradného dokumentu: úradný list a rozhodnutie. Tento počet typov je však potrebné rozšíriť napríklad o oznámenie, objednávka, výzva... Bolo by vhodné osloviť OVM, aby zaslali návrhy. tento číselník by sa mohol budovať podobne ako sa budoval napr. číselník životných situácií.

Uveďte predpokladané umiestnenie návrhu v rámci aktuálneho výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (určenie existujúceho alebo nového paragrafu / odseku, kde sa má navrhovaná požiadavka nachádzať)

v MetaIS

Podľa možnosti uveďte aj vlastný návrh legislatívneho znenia (textácie) požiadavky.

Základný číselník je zverejňovaný na MetaIS

Vhodnosť

Aplikovateľnosť

Popíšte účel uplatnenia štandardu, aké problémy má vyriešiť alebo na čo má slúžiť?

automatizované rozpoznávanie elektronických úradných dokumrentov

Kto má štandard používať ? (napr. verejná správa, súkromné spoločnosti, bežní občania – môže byť aj viac odpovedí, svoju odpoveď môžete aj presnejšie špecifikovať)

verejná správa

V akých aplikáciách sa má používať?

back office a regsitratúra

Popíšte stručne úplnú funkčnosť štandardu. Ostávajú niektoré časti problému nevyriešené?

základný číselník

Relevancia

Popíšte, prečo je navrhovaný štandard najvýhodnejší. (Porovnajte aj s inými známymi štandardmi v danej oblasti, ktoré sú Vám známe, najmä v aktuálnom výnose o štandardoch pre IS VS. Pri porovnaní vždy uvádzajte aj zdroje.)

neporovnateľný

Prispôsobivosť

Dokáže sa navrhovaný štandard prispôsobiť zmenám v budúcnosti (technológie, zmeny verzií, zmeny procesov)?

nerelevantné

Je závislý na zmenách technológií, verzií alebo procesov t.j. očakáva sa úprava štandardu na základe týchto zmien? (Ak áno, popíšte odhadované oblasti, na ktorých je štandard závislý, ak viete, uveďte aj presné závislosti.)

nerelevantné

Potenciál

Dopad prijatia

Finančný dopad: Popíšte odhadované finančné náklady a prínosy prijatia navrhovaného štandardu (odhady uveďte podľa možnosti číselne alebo aspoň popisne).

nerelevantné

Organizačný dopad: Bude mať navrhovaný štandard vplyv na existujúce postupy ? Ak áno, aké - bude potrebné ich zmeniť (napr. prijať nových zamestnancov, zriadiť nové pracovisko)?

nerelevantné

Strategický dopad: Na akej úrovni sa prijatie štandardu odhaduje – pre špecifické lokálne účely, v uzavretom prostredí, na národnej úrovni, na cezhraničnej úrovni?

národná úroveň

Potreba migrácie: Bude prijatie štandardu vyžadovať migráciu na nové technológie ? Ak áno, bude migrácia potrebná iba v niektorých prípadoch – v tomto prípade uveďte aj, ktoré prípady majú byť migrované a ktoré nie?

nie

Bezpečnostný dopad

Bude navrhovaný štandard potrebovať osobitné bezpečnostné opatrenia resp. zvažuje ich ? (Ak áno, stručne ich popíšte.)

nie

Sú s ním spojené nejaké bezpečnostné riziká? Ak áno, aké?

nie

Dopad na súkromie: Dotýka sa navrhovaný štandard otázok ochrany súkromia a osobných údajov (ak áno, popíšte ako)?

nie

Dopad na interoperabilitu

Zohľadňuje navrhovaný štandard prepojenie s inými procesmi (najmä iných organizácií) a technológiami (najmä IS VS) ? Ak nie, vysvetlite prečo, ak áno, vysvetlite ako.

nerelevantné

Budú sa musieť iné procesy a technológie prispôsobovať navrhovanému štandardu?

časom

Dopad na kompatibilitu: Zohľadňuje alebo nadväzuje navrhovaný štandard na iné už existujúce štandardy? Ovplyvní ich nejako ? (Ak áno, popíšte ako.)

nie

Závislosti: Je navrhovaný štandard na niečom závislý (napr. na konkrétnych udalostiach, technológiách, softvéri, dodávateľovi, výrobcovi a podobne)?

nie

Dopad na administratívnu záťaž: Očakáva sa prijatím navrhovaného štandardu zvýšenie alebo zníženie administratívnej záťaže ? (Svoju odpoveď aj zdôvodnite.)

zníženie prechodom na automatizované procesy vo veľmi ďalekej budúcnosti

Škálovateľnosť

Je navrhovaný štandard možné upraviť aj pre použitie inými implementáciami v tej istej oblasti ako tou, pre ktorú sa vytvára?

nerelevantné

Rozšíriteľnosť

Je navrhovaný štandard dostatočne univerzálny, aby sa dal použiť aj pre iné oblasti alebo jazykové prostredie? Ak áno, pre ktoré?

nerelevantné

Sú k tomu potrebné nejaké metodiky a ak áno, ktoré? Ak nie, vysvetlite prečo nie.

nerelevantné

Stabilita

Ako dlho navrhovaný štandard existuje (kedy vznikol)?

nerelevantné

Existujú nejaké jeho verzie?

nerelevantné

Vyvíjajú sa nové verzie navrhovaného štandardu a zaisťuje sa vzájomná spätná kompatibilita?

nerelevantné

Údržba

Je navrhovaný štandard spravovaný nejakou organizáciou? Ak áno, ktorou? (Uveďte aj jej kontaktné informácie.)

nerelevantné

Otvorenosť

Otvorené výstupy

Dostupnosť a otvorená dokumentácia

Je dokumentácia navrhovaného štandardu dostupná? Ak áno, kde?

nerelevantné

Je dostupnosť dokumentácie nejako obmedzená (napr. iba pre členov určitej organizácie, za poplatok atď.)?

nerelevantné

Otvorené autorské práva: Je možné štandard voľne používať alebo existujú nejaké obmedzenia (finančné, autorské, rozličné právne atď.)?

nerelevantné

Prístupnosť: Zohľadňuje navrhovaný štandard rovnakú prístupnosť pre všetkých ? (Ak existujú nejaké známe alebo predpokladané obmedzenia, popíšte ich.)

nerelevantné

Vzájomná spolupráca: Určuje navrhovaný štandard podmienky vzájomnej spolupráce alebo možnosť výberu viacerých druhov spolupráce medzi implementujúcimi organizáciami (napr. varianty výmeny údajov)?

nerelevantné

Otvorený proces

Otvorené stretnutia a konzultácie: Je možné participovať v organizáciách, ktoré daný štandard vytvárajú a spravujú? Ak nie, ako je to obmedzené?

nerelevantné

Konsenzus: Akým spôsobom sa pri vytváraní štandardu hlasuje ? Je rozhodnutie dosahované konsenzom?

nerelevantné

Dodržiavanie a transparentnosť procesov

Má každý riadny člen v organizácii, ktorá štandard vytvára, rovnaké právo?

nerelevantné

Existujú opravné prostriedky?

nerelevantné

Otvorenosť zmien: Je proces zmeny štandardu rovnaký, ako proces jeho vytvorenia?

nerelevantné

Otvorená podpora: Je štandard podporovaný organizáciou, ktorá ho vytvorila, aj v súčasnosti? Predpokladá sa jeho podpora až do konca jeho existencie?

nerelevantné

Podmienky trhu

Rozšírenie

Koľko rôznych produktov daný štandard v súčasnosti používa? (Podľa možnosti vymenujte najvýznamnejšie z nich, vrátane uvedenia operačného systému, pre ktorý sú určené.)

nerelevantné

Od koľkých dodávateľov sú? (Podľa možnosti vymenujte aspoň najvýznamnejších.)

nerelevantné

Existujú známe problémy s kompatibilitou alebo interoperabilitou medzi rôznymi produktmi, ktoré používajú navrhovaný štandard?

nerelevantné

Akým podielom sa v súčasnosti v SR vyskytuje na trhu (s príbuznými produktmi)? (Uveďte aj zdroj informácií)

nerelevantné

Akým pomerom je to vo svete? (Uveďte aj zdroj informácií)

nerelevantné

Viete uviesť nejakú referenčnú implementáciu? Pripravujú sa nejaké, o ktorých viete (ak áno, uveďte ich)?

nerelevantné

V akých oblastiach je navrhovaný štandard v súčasnosti široko prijatý a používaný (napr. vo verejnej správe, v súkromných spoločnostiach, bežnými občanmi)? (Môže byť aj viac odpovedí, svoju odpoveď môžete aj presnejšie špecifikovať.)

nerelevantné

Vyzretosť

Je už štandard podľa Vás dostatočne vyzretý? (Svoj názor aj zdôvodnite.)

nerelevantné

Boli spravujúcou organizáciou alebo niekým iným vydané nejaké záplaty štandardu alebo revízia alebo sa pripravujú?

nerelevantné

Sú všetky existujúce problémy zdokumentované a vyriešené? Zostávajú ešte nejaké (ak áno, uveďte ich)?

nerelevantné

Opätovná použiteľnosť

Je možné štandard rozdeliť na viaceré funkčné časti? Ak áno, na aké? Je možné časti použiť aj samostatne alebo je možné použiť štandard bez niektorých z nich? (Vždy uveďte aj o ktoré časti sa jedná.)

nerelevantné

Je kompatibilita s inými systémami, štandardmi či produktmi zdokumentovaná?

nerelevantné