Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Spôsoby správy metadát údajov 

preferované a nepreferované spôsoby

scenárprincíp
metadáta otvorených údajov sa spravujú  na centrálnom portály NKODdecentralizované dáta
metadáta otvorených údajov sa spravujú v lokálnom opendatovom portáli a súčasne sú automatizovane katalogizované do centrálneho portálu  (katalógu) NKODdecentralizované dáta
metadáta otvorených údajov sa spravujú iba v lokálnom katalógu a do centrálneho sa neharvestujú automatizovanedecentralizované dáta

Spôsoby manuálneho sprístupnenia otvorených údajov

preferované a nepreferované spôsoby

scenárprincíppopisprípad použitia
manuálna katalogizácia datasetu publikovaného na webe OVMdecentralizované dátaRučné vytvorenie metadát datasetu, ktorý sa nachádza na webovom alebo inom sprístupnenom sídle do katalógu NKOD. Nutné  je zvážiť možnosti automatizovanej publikácie.Katalogizácia všetkých v minulosti publikovaných otvorených dát
manuálna katalogizácia datasetu a jeho nahratie do centrálneho úložikacentralizované dátaRučné vytvorenie metadát datasetu a jeho nahratie do centrálenho úložiska.Datasety ktoré nemajú vyriešené úložisko (prechodné obdobie)

Spôsoby automatizovaného sprístupnenia otvorených údajov Decentralizovane

preferované a nepreferované spôsoby

scenárprincíppopisprípad použitia
OpenAPIdecentralizované dátaISVS poskytuje aplikačné rozhranie so službami prostredníctvom ktorých je možné zostaviť datasety údajov. PRÍKLAD Jednotlivé služby OpenAPI musia byť skatalogizované ako samostatné datasety PRÍKLADISVS agendových systémov, referenčných registrov (neosobné údaje), metadáta
DCAT APIdecentralizované dátaISVS poskytuje službu vracajúcu metadáta otvorených údajov v štandarde DCAT (základný EU štandard reprezentácia metadát otvorených údajov). PRÍKLADVždy, v kombinácii s ostatnými princípmi.
SPARQL Endpointdecentralizované dáta

ISVS poskytuje služby DCAT cez SPARQL Endpoint

Príklady: data.gov.cz, UKParliament, datos.gob.es/sparql, govdata.de/sparql-assistent

V prípade použitia RDF databázy v projekte.
Data Export Servicedecentralizované dátaISVS poskytuje funkcionalitu exportu dát do formátu otvorených údajov v nastaviteľnom počtu záznamov Existujúci informačný systém, ktorý zobraje rôzne údaje len na webovej stránke bez možnosti hromadného stiahnutia údajov.
CKAN APIdecentralizované dátaISVS poskytuje služby metadáta o uložených otvorených údajov cez CKAN APIPortály otvorených údajov založených na CKANe.
Volanie zápisovej služby s odkazom na súbordecentralizované dátaISVS zapisuje fmetadáta do centrálneho portálu, ale samotná distribúcia zostáva na zdieľanom mieste poskytovateľaPôvodný automatizovaný spôsob poskytovania údajov bez uloadu súboru

Spôsoby automatizovaného sprístupnenia otvorených údajov Centralizovane cez CSRǓ

preferované a nepreferované spôsoby

scenárprincíppopis
Volanie zápisovej služby so súboromcentralizované dátazdrojový systém nemá api použiteľné na sprístupnenie otvorených údajov
Volanie zápisovej služby so súboromcentralizované dátazdrojový systém už poskytuje api
  • No labels
Write a comment...