Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Základné informácie pre dátových kurátorov

Radi by sme Vám predstavili základné informácie o práci dátového kurátora, ukázali rozsah práce dátovej kancelárie v oblasti dátovej politiky a informovali Vás o možnostiach, kde nájdete relevantné informácie, ktoré Vám môžu pomôcť pri vykonávaní vašej práce dátového kurátora.

Základné informácie o práci dátového kurátora nájdete tu: https://datalab.digital/dq/datovi-kuratori/Aktuálne informácie o pripravovaných projektoch, vládnych dokumentoch, európskej
legislatívy, ktorá sa týka dátovej politiky sa dozviete na zasadnutiach pracovnej skupiny Dátoví kurátori – Archív tejto pracovnej skupiny si môžete pozrieť tu:
https://datalab.community/pracovne-skupiny/ps-datovi-kuratori/
Dátová kancelária organizuje aj školenia v oblasti dátovej politiky. Videozáznamy z týchto školení , aj zo zasadnutí pracovných skupín nájdete na našom youtubovom kanále:
https://www.youtube.com/channel/UCF-rmyKJ9pE49CP8-rUi4mQ
V súčasnosti intenzívne riešime s dátovými kurátormi najmä oblasť otvorených údajov – napr. publikovanie datasetov publikačného minima. Informácie o otvorených údajoch nájdete
tu: https://wiki.vicepremier.gov.sk/display/opendata
V súčasnosti sa v oblasti otvorených údajov realizuje národný projekt Otvorené údaje 2.0 Ďalšie oblasti dátovej politiky, ktorým sa venujeme sú:
Referenčné údaje a základné číselníky
– základné údaje nájdete tu
https://metais.vicepremier.gov.sk/refregisters/list?page=1&count=20
https://datalab.digital/referencne-udaje/
https://datalab.digital/referencne-udaje/referencne-udaje-a-zakladne-ciselniky/zoznam-vyhlasenych-zakladnych-ciselnikov
V súčasnosti sa realizuje národný projekt Dátová integrácia, ktorý slúži na naplnenie princípu jedenkrát a dosť sprístupňovaním údajov ostatným OVM prostredníctvom IS CSRU.
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/1694_opii_2017_12_05_zamer_np_csru.pdf
Dátová kvalita
https://datalab.digital/dq/
Centrálny dátový model
Zverejnené distribúcie centrálneho dátového modelu nájdete tu:


https://metais.vicepremier.gov.sk/publicspace?pageId=24939657
Analytické údaje
– v súčasnosti sa realizuje národný projekt Konsolidovaná analytická vrstva
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/2989_opii_03_06_2019_zamer-np-_kav_pred_rv.pdf
Moje údaje 
– v súčasnosti sa realizuje projekt národný projekt Centrálna integračná platforma a Manažment osobných údajov
https://www.opii.gov.sk/download/b/zamery/6RVPO7/Rozvoj%20platformy%20integracie%20udajov.pdf
Dopytové výzvy
– predstavujú možnosti získania finančných prostriedkov na systematickú podporu manažmentu údajov vo vašej organizácii. Bola vytvorená dopytová výzva Manažment údajov inštitúcií verejnej správy, ktorá sa týka práve oblasti dátovej politiky.
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-15-
dop/index.html

Vytvorená knižnica dokumentov v rámci projektu
https://datalab.digital/dokumenty/
Odpočty uznesení vlády Dátoví kurátori môžu konzultovať s dátovou kanceláriou aj odpočty úloh z uznesení vlády, ktoré sa týkajú dátovej politiky. Týka sa to hlavne uznesenia vlády č.553/2019 –Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021, Uznesenia vlády č. 346/2017 úloha č.B10
Kontakty:
Pre problematiku otvorených údajov je vytvorená emailová adresa: opendata@mirri.gov.sk

  

Write a comment...