Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Číselník Typ výsledku spracovania infoziadosti

(vyplýva zo zákona č.211/2000)

Kód položkyNázov položky
1sprístupnenie
2rozhodnutie o nesprístupnení informácie
3 postúpenie
4odloženie
5 čiastočne sprístupnená a čiastočne postúpená
6čiastočne sprístupnená a rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácie
7čiastočne postúpená a rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácie
8fikcia rozhodnutia o nesprístupnení informácie
9iný spôsob

Číselník  Spôsob sprístupnenia informácií

(vyplýva zo zákona č.211/2000, paragraf 16)

Kód položkyNázov položky
1elektronickou poštou (email)
2sprístupnenie pre slabozrakých
3eDesk (elektronická schránka)
4nahliadnutie do spisu
5odkopírovaním informácií na technický nosič dát
6telefonicky
7faxom
8poštou (list)
9sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami
10osobne

Číselník Zdroj financovania pri dotačnej schéme

Kód položkyNázov položky
1Finančný mechanizmus EHP/Štátna rozpočet
2Nórsky finančný mechanizmus/Štátny rozpočet
3Nórsky finančný mechanizmus/Finančný mechanizmus EHP
4Švajčiarsky finančný mechanizmus/Štátny rozpočet 
5Štátny rozpočet
6Iný
7Európsky fond regionálneho rozvoja
8Európsky sociálny fond
9Kohézny fond
10Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
11Európsky námorný a rybársky fond 
12Rozpočty územných samospráv 
  • No labels
Unknown macro: {add-label}