Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Na základe dole priloženého materiálu navrhujeme vybrať možnosť 1 - Kombinácia XSD a RDF. Túto možnosť navrhujeme aj vzhľadom na nový projekt MetaIS3, kde sa neplánuje zaviesť mapovanie elementov na dátové prvky centrálneho dátového modelu 

  • No labels
Unknown macro: {add-label}