§2 písm. t) - Veľké písmená v referencovateľnom identifikátore

 

Vynos o standardoch v §2 pism. t) hovori, ze referencovatelny identifikator:

"13. obsahuje iba malé písmená,"

Zdroj: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-55/znenie-20160701#p2-1-t

Návrh Peter Hanečák:

Zdôvodnenie: Podľa RFC 3986 sú veľké písmená povolené, ale niektoré časti URI sú "case insensitive" (typicky "schema" a "authority"). Čiže odrážku 13. ("obsahuje iba malé písmená,") by sme mali vypustiť - nezodpovedá RFC - a nahradiť ju odkazom na RFC. Tým umožníme vrámci problematiky referencovateľného identifikátora tvorbu URI tak, aby boli v súlade s medzinárodnými štandardami a zároveň našim Výnosom.

Nepamätám si, prečo vo Výnose odrážka 13 je, ale tipujem, že asi preto, lebo RFC vo veci "case sensitive vs. case insensitive" vcelku zložité na čítanie a porozumenie čo nie je dobrá kombinácia napr. s webserverom IIS, ktorý mával resp. stále má problém s tým, že celé alebo takmer celé URI považuje za case-insesitive čo následne v bežnej prevádzke spôsobuje problémy.

 

Príloha č. 3, bod 7.6 - Dublin Core - povinnosť používať URI namiesto textových názvov

Citáty z Výnosu:

Bod 7.6.4 znie:

"d) v „dc:creator“ poskytovateľa elektronického formulára podľa bodu 2.2.1 písm. d),"

"e) v „dc:publisher“ gestora elektronickej služby podľa bodu 2.2.1 písm. e),"

Bod 2.2.1 písm. d) a e) znie:

"d) poskytovateľ elektronického formulára, obsahujúci celý názov poskytovateľa elektronického formulára, ktorý elektronický formulár vytvoril alebo naposledy zmenil,"

"e) gestor elektronickej služby, obsahujúci celý názov gestora elektronickej služby, ktorému príslušná agenda v rámci úseku verejnej správy patrí; ak existuje pre jednu agendu viac gestorov, uvádza sa gestor, ktorý prvý vytvoril príslušný elektronický formulár,"

 

Problém:

V ÚPVS MEF e-formuláre v elemente dc:publisher obsahujú IČO gestora namiesto názvu gestora.

Príklad z ÚPVS:

"<dc:creator>Solga Oliver</dc:creator>

<dc:publisher>ico://sk/00305022</dc:publisher>"

Ide o porušenie v zmysle Prilohy c. 3 bod 2.2.1 písm. e) a bodov 7.6.2 a 7.6.4.

 

Návrh Miroslav Liška:

Hodnota dc:creator musí byť URI a nie slovný názov.

http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-creator
ma range foaf:Agent (čiže je to rdf:Resource), hodnota musí byť URI, nemože to byť text - meno a priezvisko.