Dátum26.5.2016
MiestoMF SR

Účastníci

Peter BíroMinisterstvo financií SRČlen pracovnej skupiny
Štefan SzilvaMinisterstvo financií SRČlen pracovnej skupiny
Nadežda NikšováMinisterstvo financií SRČlen pracovnej skupiny
Vojtech Slovik Ministerstvo financií SRČlen pracovnej skupiny
Marián AdamjákMinisterstvo vnútra SRČlen pracovnej skupiny
Ján KrnáčMinisterstvo zdravotníctva SRČlen pracovnej skupiny
Sylvia JenovčíkováŠtatistický úrad SRČlen pracovnej skupiny
František TomajkoNárodná agentúra pre sieťové a elektronické službyČlen pracovnej skupiny
Martin TuchyňaSlovenská agentúra životného prostrediaČlen pracovnej skupiny
Miroslav LíškaIT Asociácia SlovenskaČlen pracovnej skupiny
Miroslav ŠvantnerIT Asociácia SlovenskaČlen pracovnej skupiny
Pavol FričSlovenská informatická spoločnosťČlen pracovnej skupiny
Gabriel LachmannSpoločnosť pre otvorené informačné technológieČlen pracovnej skupiny
Peter HanečákSpoločnosť pre otvorené informačné technológieZástupca
Ivan TurčanNESS - zástupca dodávateľa ÚPVSČlen pracovnej skupiny
Martin ŠvonavecDITECČlen pracovnej skupiny
Ján DomankušGlobaltel - zástupca dodávateľa ÚPVSPrizvaný na zasadnutie
Tomáš SzabóMicrocomp (RPO)Prizvaný na zasadnutie
Ľubomír StrakaMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRPrizvaný na zasadnutie
Rastislav KlčMinisterstvo financií SRPrizvaný na zasadnutie

Priebeh zasadnutia

1. Sémantické dátové štandardy ISVS

1.1 Návrh metodického materiálu - Sémantické dátové štandardy ISVS

M. Líška odprezentoval Návrh metodického materiálu - Sémantické dátové štandardy ISVS, pričom

Okrem samotnej metodiky odprezentoval, že v Centrálnom metainformačnom systéme (ďalej len "MetaIS") je zoznam žiadostí o referencovateľné identifikátory a aktuálne prázdny zoznam schválených žiadostí. Ak je viac URI na jednu entitu, je možnosť v jednom čase používať všetky, nie je dôvod staré zaužívané identifikátory nasilu meniť. V MetaIS je pri všetkých eGovernment komponentoch uvedený vždy práve jeden referencovateľný identifikátor na karte "základné informácie".

P. Bíro pripomienkoval, že

M. Adamják pripomienkoval, že je potrebné vyjasniť účel dokumentu - či je to metodika alebo výklad, a že metodika nemôže pridávať povinnosti nad rámec Výnosu.

V diskusii bol spomenutý už historický návrh na úpravu Výnosu, tak aby referencovateľné identifikátory a KDP boli publikované v MetaIS.

1.2 Návrh úpravy zoznamu referencovateľných identifikátorov

Š. Szilva odprezentoval svoj návrh úpravy zoznamu referencovateľných identifikátorov, t.j. návrh aktualizácie tohto zoznamu, doteraz publikovaného na webovom sídle informatizacia.sk.

V tejto súvislosti:

1.3 Chyby vo Výnose, týkajúce sa referencovateľných identifikátorov

Š. Szilva počas zasadania spísal na stránke Referencovateľný identifikátor - Chyby vo Výnose o štandardoch č. 55/2014 Z.z. chyby, ktoré boli individuálne alebo v mailing listoch diskutované pred zasadaním a odprezentoval ich. V rámci diskusie:

Závery k bodu 1:

2. Metodika tvorby XSD

Na zasadaní bol odprezentovaný návrh Metodiky tvorby XSD, ktorý vznikol z predchádzajúcich dohôd a návrhov na PS1. Tento dokument bude naďalej pripomienkovaný a aktualizovaný priamo v MetaIS. Š. Szilva už prvé pripomienky uplatnil cez MetaIS. Priamo na zasadaní boli diskutované nasledovné pripomienky:

Aktuálne schémy rozhraní (RA, RFO, RPO) nezohľadňujú všetky detaily z Metodiky tvorby XSD, nakoľko táto sa ešte aktuálne finalizuje. Zúčastnení v diskusii súhlasili, že existujúce schémy nie je vhodné meniť, avšak pri úprave rozhraní alebo pri implementácii nových schém sa rozhodne odporúča vytvárať schémy v súlade s touto metodikou, pričom najmä zástupca MV SR potvrdil používanie tohto prístupu. Prakticky sa odporúča postupovať podľa metodiky aj v prípade, ak už existuje stará nesúladná schéma, t.j. vytvoriť v novo-realizovanom projekte schému, ktorá predefinuje tieto prvky tak aby boli v súlade s metodikou. Nový projekt potom musí zabezpečiť aj transformáciu XML tak, aby sa v novovzniknutých rozhraniach využívali už len prvky v súlade s metodikou.

Záver k bodu 2:

3. Verzionovanie XSD a deklarácia menného priestoru

Š. Szilvu odprezentoval svoj návrh do Metodiky tvorby XSD pre riešenie verzionovania schém prostredníctvom deklarácie menného priestoru (v atribúte "targetNamespace"), ktorý v Confluence pridal vo forme komentáru k návrhu metodiky.

Záver k bodu 3:

4. Aktuálne návrhy vzorových XSD

Aktuálne návrhy vzorových XSD sa týkajú XSD pre adresu, fyzickú osobu, právnickú osobu, kontajner XML údajov, kontajner pre publikáciu elektronických formulárov, evidenciu záznamu o konverzii a základný číselník, pričom tieto sa po schválení v PS1 zverejňujú na webovej stránke Vzorové XML schémy. Príslušní gestori XSD schémy zaktualizujú po sfinalizovaní Metodiky tvorby XSD. Ku dňu zasadania PS1 bola vypublikovaná iba jedna vzorová XSD - pre Kontajner XML údajov.

XSD schéma pre záznam o zaručenej konverzii bolo publikované 1.7.2015, avšak v roku 2016 k nej bola doplnená poznámka, že táto XSD schéma nie je platná.

XSD schéma pre kontajner pre publikáciu e-formulárov zaslal pán I. Turčan koncom apríla 2016. Toto XSD je aktuálne používané v produkcii na ÚPVS. XSD je potrebné skontrolovať a pripomienkovať, pričom podľa predbežnej kontroly v ňom nie sú zapracované viaceré požiadavky predpísané Výnosom - napr. atribút target-environment alebo povinnosť používania atribútu filename. Viaceré požiadavky Výnosu nie je možné v XSD 1.0 zohľadniť, nakoľko XSD 1.0 neumožňuje potrebné podmienené kontroly a Výnos predpisuje povinnosť použitia niektorých atribútov len v prípade splnenia ďalších podmienok. Požiadavky predpísané Výnosom by sa teda potenciálne dali kontrolovať v prípade použitia XSD 1.1 alebo kontrolami nad rámec XSD. Podľa tvorcov ÚPVS budú pravdepodobne používané kontroly nad rámec XSD.

XSD schéma pre XMLDataContainer sa používa v podpisovacom softvéri, ktorý je v procese certifikácie NBÚ. V prípade úpravy metodiky tvorby XSD ohľadom používania prívlastku "Cod" v názvoch typov atribútov a elementov bude nutné túto XSD schému upraviť, keďže prívlastok "Cod" sa v nej použil pre názov typu atribútu "Language", ktorý obsahuje hodnoty zo základného číselníka jazykov.

Záver k bodu 4:

5. Návrh úpravy prílohy č. 13 pre štruktúru základného číselníka

Posledný návrh XSD pre základný číselník bol zaslaný 5.9.2015 P. Rybárom (zástupcu dodávateľa pre projekt MetaIS), pričom tento obsahuje oproti pôvodnej štruktúre naviac niektoré elementy - URI - "Jednotny referencovatelny identifikator distribucie ciselnika" a URIDistributionOf - "Jednotny referencovatelny identifikator ciselnika".

Záver k bodu 5:

6. Návrh na úpravu § 28 výnosu - doménové názvy pre weby verejnej správy

Š. Szilva prezentoval svoj návrh úpravy štandardu - §28 - doménové mená webových sídiel.

Záver k bodu 6:

7. Iné - Číselník národností

N. Nikšová odprezentovala problém, že v súčasnosti sú v základnom číselníku pre národnosť, ktorého gestorom je Ministerstvo vnútra SR, uvedené aj v podstate ľubovoľné hodnoty, ktoré de facto nie sú národnosťami. Na tento problém upozornila v minulosti aj zástupkyňa Ministerstva kultúry SR.

M. Adamják vysvetlil, že v zmysle Ústavy musia byť fyzickým osobám zapisované národnosti tak, ako si ich nahlásia, dokonca aj s prípadnými preklepmi a chybami, a teda tento základný číselník nemá ani technicky charakter číselníka, pretože je to pomerne dynamický zoznam hodnôt. S týmto súhlasil aj P. Bíro a skonštatoval, že v zmysle toho, že sa legislatívne umožňuje vytváranie týchto hodnôt bez akýchkoľvek pravidiel nemá zmysel spracovávať ich ako základný číselník.

Záver k bodu 7: