Definície sú špeciálne dátové entity, ktoré definujú dátovú schému alebo rozhrania.

URI vzor

https://[domain]/def/[definition-type]/[identity]+(/[version])?

[domain] - použitá doména.  Entity centrálneho modelu údajov verejnej správy alebo jednotné referencovateľné identifikátory používajú doménu data.gov.sk

[definition-type] - typ definície. Možné hodnoty sú :

[identity] - identita ktorá bližšie špecifikuje na akú entitu sa definícia vzťahuje

[version] - verzia v prípade že ide o verzionovateľnú entitu