Indivíduá reprezentujú konkrétne entity reálneho sveta, ktoré môžu byť hmotné (Andrej Kiska, Prezidenský palác, Gerlachovský štít, Dunaj ...) alebo aj nehmotné (MetaIS, IČO identifikátor Ministerstva financií SR). V prípade, že je možné aby indivíduum naraz existovalo v rôznych podobách, tak môže byť verzionovateľné.

URI vzor

https://[domain]/id/[classification]+/[identity](/[version])?

[domain] - použitá doména.  Entity centrálneho modelu údajov verejnej správy alebo jednotné referencovateľné identifikátory používajú doménu data.gov.sk

[classification] = trieda do ktorej patrí dané indivíduum. Názov triedy musí vychádzať z ontológie. Trieda sa v sémantických dátových štandardoch uvádza začiatočným veľkým písmenom v camel case formáte, no pokial sa nachádza v URI na pozícii [classification], tak ju zapisujeme malými písmenami pre prehľadnosť, kde sú jednotlivé slová oddelené pomĺčkou.

[identity] = identifikátor entity, ktorý nesmie obsahovať znak "/". Zároveň musí byť identita vždy vyjadrená aj regulárnym výrazom aby sme vedeli predísť možným kolíziám. Samotný regulárny výraz definujúci výzor identity parametra je súčasťou registračného procesu v MetaIS.

[version] =verzia v prípade, že indivíduum je verzionovateľné

 

Príklad triedy v časti classification.

Trieda LegalSubject v ontológií legal subject má URI :

https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/LegalSubject

indivíduá, ktoré sú typu https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/LegalSubject tj. právne subjekty, ktoré su v RPO, preto majú predpis

https://data.gov.sk/id/legal-subject/{id}

V časti referencovateľného identifikýtora daného indivídua [classification] je hodnota "legal-subject". Táto hodnota vychádza z triedy LegalSubject, no je normalizovaná podla pravidla, ktoré je uvedené v popise classification.