UPPVII - hlavný orgán zodpovedný za sémantické dátové štandardy, koordináciu a tvorbu Centrálneho modelu údajov verejnej správy založeného na ontológiách

Dátová kancelária je centrálny koordinačný a výkonný aparát, ktorý vykonáva nasledovné aktivity:

 

Pri jej práci je dôležitá hlavne spolupráca s všetkými aktérmi a systémami popísanými nižšie.

 

Pracovná skupina PS1 je schvalovateľ štandardov a garant kvality. Návrhy dátových prvkov a jednotných referencovateľných identifikátorov a  tvoria do pracovnej skupiny robia 

MetaIS vystupuje v úlohe referenčného registra URI a štandardov viažucich sa na URI. Zároveň robí dohlad nad používaním URI v štátnej správe.

CSRÚ - centrálna integračná platforma, ktorá aplikuje sémantické dátové štandardy pri integračných zámeroch

API GW - API gateway komponent, ktorý zavádza sémantické dátové štandardy na úrovni služieb

OpenData - platforma otvorených údajov, ktorá svojou činnosťou a softvérovými prostriedkami pomáhajú zavedeniu Centrálneho modelu údajov a sémantických dátových štandardov pre oblasť otvorených údajov

Moje Dáta - platforma údajov o občanovi, ktorá zavádza sémantické dátové štandardy na úrovni verejnosti