Pravidlá

  1. Pridelovanie a schvalovanie dátových prvkov a jednotných referencovateľných identifikátorov prebieha výhradne prostredníctvom systému MetaIS, ktorý rozhodne, či sa prvok zaradí do Centrálneho modelu údajov verejnej správy, alebo či bude zaradený medzi 4 hviedičkové dáta (vtedy bude iba referencovateľným identifikátorom a nie jednotným referencovateľným identifikátorom).
  2. Každý zaregistrovaný dátový prvok alebo ontológia, ktoré sú schválené ako súčasť Centrálneho modelu údajov sú automaticky referencovateľné na základe integrácie MetaIS a portálu data.gov.sk podľa príslušných pravidiel dereferenciácie viď A.4.4 Dereferenciácia URI identifikátorov
  3. Menný priestor je pre indivíduá je možné označiť za referenčné, len v prípade že je zdrojom referenčný register.
  4. Každý referenčný identifikátor musí byť zaregistrovaný a musí a schválený v MetaIS.
  5. Štandardizácia ontológií centrálneho modelu údajov je schvalovaná na pracovnej skupine PS1.
  6. Koordinačný mechanizmus správy Centrálneho modelu údajov má nastarosti Centrálna dátová kancelária na ÚPPVII
  7. Čiastkové úpravy alebo doplnenia štandardizovaných dátových prvkov môžu prejsť cez zrýchlené schvalovacie konanie s upovedomením všetkych členov PS1 do lehoty 15 dní od požiadania.
  8. Každá žiadosť o zriadenie štandardizovaného dátového prvku do Centrálneho modelu údajov prechádza schvalovacím konaním. Žiadosť môže byť zamietnutá v prípade

 

Proces

1) Žiadateľ podá žiadost o jednotný referencovateľný identifikátor (systém MetaIS)

https://metais.finance.gov.sk/uri/newurirequest/

2) Správca jednotných referencovateľných identifikátorov z centrálnej dátovej kancelárie schváli/zamietne žiadosť (systém MetaIS). Zoznam schválených žiadostí je dostupný na adrese

https://metais.finance.gov.sk/uri/list/accepted