Registrácia a vydávanie URI prebieha výhradne centralizovaným spôsobom na ÚPVII pre zabezpečenie maximálnej efektivity údajov VS.

1) Žiadateľ podá žiadost o URI (systém MetaIS).

2) Správca URI z centrálnej dátovej kancelárie schváli/zamietne žiadosť (systém MetaIS).