SSIF Rámec pre Slovenskú sémantickú interoperabilitu

Úvod

SSIF (Slovak Semantic Interoperability Framework) je národná impleméntácia sémantickej vrsty interoperability EIF (European Interoperability Framework).  Cieľom je zabezpečiť dátovú interoperabilitu naprieč všetkými ISVS, ktorá umožňuje pracovať s rôznymi verejnými dátami  uloženými v rôznych ISVS okamžite, bez potreby aplikačnej integrácie. Imlementácia je založená na tzv. LinkedData princípe, kde všetky IS 1) používajú URI - globálne referencovateľné identifikátory na entity, 2) entity sú definované dohodnutou množinou ontológií (centrálny model), 3) entity sú prepojené reláciami spoločne tvoriacimi graf technologicky implementovaný ako RDF graf. 


Štruktúra


Prezentácie