Centrálny model údajov verejnej správy je množina slovníkov (ontológií), ktorý sa používa pri popise centrálnych dát verejnej správy, ako napr. referenčné registre, centrálny databázy a podobne.

základné vlastnosti:

 

Centrálny model je tvori množina ontológií popisujúcich centrálne dáta a ich mapovania na medzinárodné štandardy ako napr. ISA2 Core Public Vocabularies a ostatné. Stratégiou tvorby centrálneho modelu je udržiavanie národných ontológií primárne pre základné, referenčné dáta, a na ostatné štandardné údaje ako popis datasetov, elektronických služieb sa používa odporučený štandard v danej oblasti

 

Celkový pohľad na Centrálny model údajov


Vybrané entity z Centrálneho modelu a ich vzájomné vzťahy (Core Entity)