Štandard pre metadáta katalógu, datasetu a distribúcie vychádza z európskeho štandardu DCAT-AP 1.1. Obsahuje tri základné entity: 1) Katalóg, 2) Dataset a 3) Distribúcia. Katalóg je množina datasetov alebo ďalších vnorených katalógov, dataset sú predmetné údaje a distribúcia je fyzická forma datasetu.

Katalóg:

Trieda:

Povinnosť použitia

Názov dátového prvku

Popis

Identifikátor dátového prvku

Referencia

Povinný

Katalóg

Katalóg (databáza) obsahujúca Datasety.

dcat:Catalog

https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#class-catalog

Vlastnosti triedy: 

Povinnosť použitia

Názov

Identifikátor dátového prvku

Dátový typ

Popis

Prípustný počet výskytov

Povinný

názov

dct:title

rdfs:Literal

názov katalógu s jazykovou príslušnosťou

1..n

Povinný

popis

dct:description

rdfs:Literal

popis katalógu

1..n

Povinný

vydavateľ

dct:publisher

foaf:Agent

entita zodpovedná za publikovanie katalógu

1

Povinný

dataset

dcat:dataset

dcat:Dataset

dataset patriaci do katalógu

1..n

Nepovinný

domovská stránka

foaf:homepage

foaf:Document

domovská stránka pre katalóg

0..1

Nepovinný

jazyk

dct:language

dct:LinguisticSystem

predvolený jazyk používaný v katalógu

0..n

Nepovinný

licencia

dct:license

dct:LicenseDocument

licencia pre katalóg

0..1

Nepovinný

dátum vydania

dct:issued

rdfs:Literal

dátum zverejnenia

0..1

Nepovinný

témy katalógu

dcat:themeTaxonomy

skos:ConceptScheme

použitie SKOS na klasifikáciu datasetov v katalógu

0..n

Nepovinný

dátum modifikácie

dct:modified

rdfs:Literal

dátum poslednej aktualizácie katalógu

0..1

Nepovinný

má časť

dct:hasPart

dcat:Catalog

katalóg obsahuje vnorený katalóg

0..n

Nepovinný

je súčasťou

dct:isPartOf

dcat:Catalog

katalóg je obsiahnutý v nadradenom katalógu

0..1

Nepovinný

práva

dct:rights

dct:RightsStatement

špecifikácia práv súvisiaca s daným katalógom

0..1

Nepovinný

geografická príslušnosť katalógu

dct:spatial

dct:Location

vlastnosť vyjadruje geografickú príslušnosť pre katalog

0..n

 

<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#">
 
	<dcat:Catalog rdf:about="https://data.gov.sk/set/catalog/address-register">
	  <dct:issued rdf:datatype="&xsd;dateTime">2016-01-01T00:00:01Z</dct:issued>
	  <dct:modified rdf:datatype="&xsd;dateTime">2017-01-01T00:00:01Z</dct:modified>
     <dct:title xml:lang="sk">Register adries</dct:title>
  	<dct:title xml:lang="en">Address Register Catalog</dct:title>
	  <dct:description xml:lang="sk">Katalóg adries obsahuje všetky entity, ktoré sú súčasťou referenčného registra adries</dct:description>
		<dct:publisher rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151866"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/region/2017-01-01"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/county/2017-01-01"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/municipality/2017-01-01"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/district/2017-01-01"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/street/2017-01-01"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/street-geometry/2017-01-01"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/building/2017-01-01"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/apartment/2017-01-01"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/entrance/2017-01-01"/>
	</dcat:Catalog>

</rdf:RDF>

Dataset:

Trieda:

Povinnosť použitia

Názov dátového prvku

Popis

Identifikátor dátového prvku

Referencia

Povinný

Dataset

konceptuálna entita reprezentujúca publikovanú informáciu

dcat:Dataset

https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Class:_Dataset

Vlastnosti triedy: 

Povinnosť použitia

Názov

Identifikátor dátového prvku

Dátový typ

Popis

Prípustný počet výskytov

Povinný

Názov

dct:title

rdfs:Literal

názov datasetu

1..n

Povinný

Popis

dct:description

rdfs:Literal

popis datasetu

1..n

Povinný

Vydavateľ

dct:publisher

foaf:Agent

entita zodpovedná za publikovanie datasetu

1

Povinný

Dátum vydania

dct:issued

rdfs:Literal

dátum zverejnenia

1

Povinný

Správca

dcatsk:maintaner

foaf:Agent

zodpovedný za kvalitu

1

Povinný

URL

dcat:landingPage

foaf:Document

URL na ktorej je Dataset sprístupnený so svojimi distribúciami

1..n

Povinný

Verzia

owl:versionInfo

rdfs:Literal

informácia o verzii (číslo, alebo iná reprezentácia)

1

Povinný

Autor

dct:creator

foaf:Agent

tvorca daného datasetu

1..n

 

 

 

Názov vlastnostiTyp vlastnostiHodnota vlastnostiPočetnosťPopis
http://www.w3.org/ns/dcat#Catalogowl:ClassURI1Trieda vyjadrujúca katalóg datasetov
http://purl.org/dc/terms/titleowl:DatatypePropertyxsd:string s locale (identifikáciou jazyka)1...nLokalizovaný názov katalógu (početnosť pre každú jazykovú mutáciu)
http://purl.org/dc/terms/issuedowl:DatatypePropertyxsd:datetime0..1Dátum publikácie katalógu
http://purl.org/dc/terms/modifiedowl:DatatypePropertyxsd:datetime alebo xsd:date0...1Dátum úpravy katalógu
http://purl.org/dc/terms/publisherowl:ObjectPropertyURI typu pper:PhysicalPerson alebo lsub:LegalSubject1Entita (organizácia) zodpovedná za publikáciu katalógu

http://www.w3.org/ns/dcat#dataset

owl:ObjectPropertyURI typu http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset1...nReferencia na dataset, ktorý je súčasťou katalógu
http://purl.org/dc/terms/descriptionowl:DatatypePropertyxsd:string s locale (identifikáciou jazyka)1...nLokalizovaný popis katalógu (početnosť pre každú jazykovú mutáciu)
http://purl.org/dc/terms/spatialowl:ObjectPropertyURI typu http://purl.org/dc/terms/Location0...nReferencia na geografické oblasti, ktoré katalóg pokrýva
http://purl.org/dc/terms/hasPartOfowl:ObjectPropertyURI typu http://www.w3.org/ns/dcat#Catalog0...1Odkaz na podriadené súčasti katalógu
http://purl.org/dc/terms/isPartOfowl:ObjectPropertyURI typu http://www.w3.org/ns/dcat#Catalog0...1Odkaz na katalóg, ktorého je daný katalóg súčasťou

 

Príklad: Definícia katalógu Register adries :

 

Publikácia datasetu:

Správne definovaný dataset, tj. dcat:Dataset obsahuje nasledovné atribúty, ktorých prítomnosť v datasete je vyjadrená stĺpcom Početnosť :

Názov vlastnostiTyp vlastnostiHodnota vlastnostiPočetnosťPopis
http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset
owl:ClassURI1Trieda vyjadrujúca verzionovateľný obsah typu dataset.
http://purl.org/dc/terms/typeowl:ObjectProperty

URI typu verzionovateľného obsahu

definovaného v

http://purl.org/adms/assettype/

1Typ verzionovateľného obsahu
http://purl.org/dc/terms/titleowl:DatatypePropertyxsd:string spolu s jazykom1...nLokalizovaný názov verzionovateľného obsahu
http://www.w3.org/ns/dcat#contactPoint
owl:ObjectPropertyURI vcard:Kind0...nKontaktná osoba
http://www.w3.org/ns/dcat#distribution
owl:ObjectPropertyURI typu dcat:Distribution0...nReferencia na dcat Distribution
http://purl.org/dc/terms/descriptionowl:DatatypePropertyxsd:string spolu s jazykom1...nLokalizovaný popis obsahu datasetu
http://www.w3.org/ns/dcat#theme
owl:ObjectPropertyURI 

Referencia na štandardizovaný dátový prvok alebo

indivíduum z číselníka, ktorá vystihuje obsah datasetu

http://www.w3.org/2002/07/owl#versionInfo

owl:DatatypePropertyxsd:string1identifikátor verzie, ktorý je súčasťou URI

http://www.w3.org/ns/adms#status

owl:ObjectPropertyURI1

Stav definovaný buď ako http://purl.org/adms/status/Completed

alebo http://purl.org/adms/status/UnderDevelopment

http://www.w3.org/ns/adms#versionNotes

owl:DatatypePropertyxsd:string1Poznámky k danej verzii
http://purl.org/dc/terms/isVersionOfowl:ObjectPropertyURI datasetu1Referencia na dataset, ktorého je daný Dataset verziou
http://schema.org/startDateowl:DatatypePropertyxsd:dateTime1Verzia platná od
http://schema.org/endDateowl:DatatypePropertyxsd:dateTime0....1Verzia platná do
http://purl.org/dc/terms/modifiedowl:DatatypePropertyxsd:dateTime0....1Verzia modifikovaná
http://purl.org/dc/terms/creatorowl:ObjectPropertyURI1....nTvorca verzionovateľného objektu
http://purl.org/dc/terms/contributorowl:ObjectPropertyURI0....nPrispievateľ verzionovateľného objektu
https://data.gov.sk/def/ontology/resource/languageowl:ObjectPropertyURI1

Hodnota language z číselníka https://data.gov.sk/set/codelist/CL010076

 

Príklad verzionovateľného obsahu číselníka krajov tj. verzionovaný dataset. Okrem verzionovaného datasetu môže existovať aj dataset bez verzie.

<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#">
 
	<dcat:Dataset rdf:about="https://data.gov.sk/set/data/region/2017-01-01">
  	<dct:type rdf:resource="http://purl.org/adms/assettype/CodeList"/>
  	<dct:title xml:lang="sk">Kraj - konsolidované dáta</dct:title>
  	<dct:title xml:lang="en">Region - consolidated data</dct:title>
  	<dct:publisher rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151866"/>
  	<dct:description xml:lang="sk">Dataset obsahuje informácie o krajoch na Slovensku./dct:description>
 		<dcat:theme rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/Region"/>
		<schema:startDate rdf:datatype="&xsd;date">2017-01-01</schema:startDate>
  	<dct:created rdf:datatype="&xsd;dateTime">2017-01-01T00:00:00Z</dct:created>
  	<dct:modified rdf:datatype="&xsd;dateTime">2017-01-01T00:00:01Z</dct:modified>
  	<dct:creator rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/miroslavliska" />
  	<dct:contributor rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/mareksurek" />
  	<owl:versionInfo rdf:datatype="&xsd;string">2017-01-01</owl:versionInfo>
  	<adms:status rdf:resource="http://purl.org/adms/status/Completed"/>
  	<dct:isVersionOf rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/region"/>
  	<dcat:distribution rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/region/2017-01-01.rdf"/>
  </dcat:Dataset>

</rdf:RDF>

Publikácia distribúcie datasetu:

Správne definovaná distribúcia datasetu, tj. adms:AssetDistribution obsahuje tieto entity, ktoré sú :

Názov vlastnostiTyp vlastnostiHodnota vlastnostiPočetnosťPopis
http://www.w3.org/ns/dcat#Distributionowl:ClassURI1Trieda vyjadrujúca verziu obsahu

http://www.w3.org/ns/dcat#accessURL

owl:DatatypePropertyURL0...1URL odkaz na popis

http://www.w3.org/ns/dcat#downloadURL

owl:DatatypePropertyURL0...1URL odkaz na stiahnutie distribúcie

http://www.w3.org/ns/dcat#mediaType

owl:DatatypePropertyxsd:string1Jedna z hodnôt podľa špecifikácie RFC 6838
http://purl.org/dc/terms/license URI1URI dostupných licencí zo zoznamu v A.4.5.3.1 Licencie
<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#"
  xmlns:schema="http://schema.org/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#">

	 <dcat:Distribution rdf:about="https://data.gov.sk/set/data/region/2017-01-01.rdf">
  	<dcat:accessURL rdf:resource="https://data.gov.sk/"/>
  	<dcat:downloadURL rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/region/2017-01-01.rdf"/>
  	<dcat:mediaType rdf:datatype="&xsd;string">application/rdf+xml</dcat:mediaType>
  	<dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0"/>
	</dcat:Distribution>

</rdf:RDF>