Inštitúcie ktoré sú oslovované pri príprave reportu k 12 mesiacu v roku - hlásenie k stavu migrácie.

 Hlásenia k úlohe B.6. uznesenia vlády SR č. 247/2014 k IKTDatum dodania Pripravené Odoslané Link na ďalšie infoPoznámky, doporučenia, stav riešenia, .... ... ...
  Štátne kancelárie     
 1Kancelária   Najvyššieho súdu SR FO  
 2Kancelária Národnej rady SR FO  
 3Kancelária prezidenta SR FO  
 4Kancelária Súdnej rady SR FO  
 5Kancelária Ústavného súdu SR FO  
 6Kancelária verejného ochrancu   práv FO  
  Ministerstvá a ich rezortné (podriadené) organizácie     
 7Ministerstvo dopravy a   výstavby SR FO  
 8Ministerstvo hospodárstva SR FO  
 9Ministerstvo financií SR FO  
 10Ministerstvo kultúry SR FO  
 11Ministerstvo obrany SR FO  
 12Ministerstvo pôdohospodárstva   a rozvoja vidieka SR FO  
 13Ministerstvo práce, soc. vecí   a rodiny SR FO  
 14Ministerstvo spravodlivosti SR FO  
 15Ministerstvo školstva, vedy,   výskumu a športu SR FO  
 16Ministerstvo vnútra SR FO  
 17Ministerstvo zahraničných vecí   a európskych záležitostí SR FO  
 18Ministerstvo zdravotníctva SR FO  
 19Ministerstvo životného   prostredia SR FO  
  Štátne úrady     
 20Najvyšší kontrolný úrad SR FO  
 21Národný bezpečnostný úrad FO  
 22Rada pre vysielanie a   retransmisiu FO  
 23Protimonopolný   úrad SR FO  
 24Rozhlas a   televízia Slovenska FO  
 25Sociálna poisťovňa FO  
 26Správa štátnych hmotných   rezerv SR FO  
 27Tlačová   agentúra SR FX  
 28Štatistický úrad SR FO  
 29Úrad geodézie,   kartografie a katastra SR FO  
 30Úrad jadrového   dozoru SR FO  
 31Úrad na ochranu osobných   údajov SR FO  
 32Úrad pre dohľad nad zdravotnou   starostlivosťou FO  
 33Úrad pre normalizáciu,   metrológiu a skúšobníctvo SR FO  
 34Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb FO  
 35Úrad pre reguláciu sieťových   odvetví FO  
 36Úrad pre verejné obstarávanie FO  
 37Úrad priemyselného vlastníctva   SR FO  
 38Úrad vlády   SR  FO  
 39Úrad podpredsedu vlády SR pre   investície a informatizáciu FO  
 40Ústav pamäti   národa FO  
  VÚC     
 41Bratislavský   samosprávny kraj F   
 42Banskobystrický samosprávny   kraj F   
 43Košický samosprávny kraj F   
 44Nitriansky samosprávny kraj F   
 45Prešovský samosprávny kraj F   
 46Trenčiansky samosprávny kraj F   
 47Trnavský samosprávny kraj F   
 48Žilinský samosprávny kraj F   
  DEUS     
 49Datacentrum   elektronizácie územnej samosprávy  FO  
 Súdy a prokuratúra     
 50Generálna   prokuratúra SR