Pracovná skupina PS1 je schvalovateľ štandardov a garant kvality.

MetaIS vystupuje v úlohe referenčného registra URI a štandardov viažucich sa na URI. Zároveň robí dohlad nad používaním URI v štátnej správe.